Νόμος 5028/2023 Τηλεματική συνεδρίαση Διοικητικών Δικαστηρίων

Νόμος 5028/2023ΦΕΚ Τεύχος Α 54/09.03.2023
Αναδιάταξη περιφερειών και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, οργάνωση της τηλεματικής συνεδρίασης, μετατροπή μεταβατικών εδρών και ίδρυση δικαστικών γραφείων τηλεματικής – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1: Σκοπός
Άρθρο 2: Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ – ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Άρθρο 3: Αντικατάσταση του όρου «δικαστήριο τηλεματικής» από τον όρο «δικαστικό γραφείο τηλεματικής» και επαναδιατύπωση της έννοιας αυτού – Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 2 Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
Άρθρο 4: Πρόβλεψη ανάρτησης εκθέματος και στον ιστοχώρο κάθε δικαστηρίου – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 132 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
Άρθρο 5: Δυνατότητα παράστασης των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων και εξέτασης μαρτύρων, πραγματογνωμόνων και διαδίκων και εκδίκαση των υποθέσεων που εμπίπτουν στην περιφέρεια δικαστικού γραφείου τηλεματικής, με τη χρήση τεχνολογιών απομακρυσμένης σύνδεσης – Τροποποίηση άρθρου 133 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
Άρθρο 6: Ορισμοί για τη διεξαγωγή της τηλεματικής συνεδρίασης – Προσθήκη άρθρου 133Α στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
Άρθρο 7: Τεχνολογικές προϋποθέσεις τηλεματικής συνεδρίασης – Προσθήκη άρθρου 133Β στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
Άρθρο 8: Διεξαγωγή τηλεματικής συνεδρίασης – Προσθήκη άρθρου 133Γ στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
Άρθρο 9: Πρακτικό τηλεματικής συνεδρίασης – Προσθήκη άρθρου 133Δ στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
Άρθρο 10: Εξουσιοδοτική διάταξη για τη ρύθμιση των διαδικαστικών ζητημάτων της τηλεματικής συνεδρίασης – Προσθήκη άρθρου 133Ε στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
Άρθρο 11: Δυνατότητα τηλεακρόασης των διαδίκων κατά τη διαδικασία σε συμβούλιο – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 204 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
Άρθρο 12: Προγραμματισμός διενέργειας τηλεακρόασης – Τροποποίηση περ. η’ παρ. 1 άρθρου 4 ν. 702/1997

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ
Άρθρο 13: Καθορισμός της έδρας και της περιφέρειας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και των μεταβατικών εδρών
Άρθρο 14: Κατά τόπον αρμοδιότητα – Τροποποίηση άρθρου 7 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
Άρθρο 15: Απαραίτητα στοιχεία δικογράφου – Τροποποίηση περ. γ’ παρ. 1 άρθρου 45 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
Άρθρο 16: Οδικός χάρτης και χρονοδιάγραμμα
Άρθρο 17: Επιτροπή Παρακολούθησης Εφαρμογής Οδικού Χάρτη
Άρθρο 18: Μετατροπή μεταβατικών εδρών τακτικών διοικητικών δικαστηρίων σε δικαστικά γραφεία τηλεματικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 19: Μεταβατική διάταξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 20: Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β’: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Άρθρο 21: Ορισμός εισηγητή δικαστή στο σύνολο των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων – Τροποποίηση άρθρου 127 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
Άρθρο 22: Ειδική καταγραφή του λόγου αναβολής της συζήτησης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 135 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΟΣΔΔΥ-ΔΔ)
Άρθρο 23: Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής κατάθεσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων του Συμβούλιου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων (ΟΣΔΔΥ-ΔΔ) – Αντικατάσταση παρ. 7 και τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 126 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
Άρθρο 24: Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής κατάθεσης στο ΟΣΔΔΥ-ΔΔ – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 19 π.δ. 18/1989
Άρθρο 25: Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής κατάθεσης στο ΟΣΔΔΥ-ΔΔ – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 70α π.δ. 18/1989
Άρθρο 26: Διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου – Αντικατάσταση άρθρου 1 π.δ. 40/2013
Άρθρο 27: Αρμοδιότητες γραμματείας δικαστηρίων σε σχέση με την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου – Αντικατάσταση άρθρου 3 π.δ. 40/2013
Άρθρο 28: Διαδικασία ψηφιακής χορήγησης δικαστικών πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και άλλων εγγράφων – Τροποποίηση άρθρου 4 π.δ. 40/2013
Άρθρο 29: Αυτόματη ενημέρωση σε περίπτωση ανεπιτυχούς εισόδου ή κατάθεσης δικογράφου στο ΟΣΔΔΥΔΔ – Τροποποίηση άρθρου 5 π.δ. 40/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Άρθρο 30: Χρόνος συνδρομής της εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ως προϋπόθεσης διορισμού – Τροποποίηση άρθρου 10 Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων
Άρθρο 31: Χρόνος συνδρομής της εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ως προϋπόθεσης συμμετοχής στον διαγωνισμό για τις θέσεις του Κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 28 Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων
Άρθρο 32: Χρόνος συνδρομής της εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ως προϋπόθεσης συμμετοχής στον διαγωνισμό για τις θέσεις του Κλάδου ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 68 Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 33: Αύξηση οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης
Άρθρο 34: Ευθύνη νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων – Τροποποίηση άρθρου 4 ν. 927/1979
Άρθρο 35: Ειδικός ανακριτής για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων – Προσθήκη άρθρου 5Α στον ν. 4198/2013
Άρθρο 36: Χρόνος έναρξης διαγωνισμού για την πλήρωση θέσεων Κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 27 Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων
Άρθρο 37: Ρυθμίσεις για το πενταμελές δικαστικό συμβούλιο των δικαστικών υπαλλήλων του εφετείου και του διοικητικού εφετείου – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 84, παρ. 1 άρθρου 85, παρ. 2 και 7 άρθρου 86, τροποποίηση παρ. 1, 2 και προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 88 Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων
Άρθρο 38: Κοινοποίηση πίνακα με αναλυτικά αποτελέσματα σταυροδοσίας των υποψηφίων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 98 π.δ. 26/2012
Άρθρο 39: Αρμόδια όργανα για επίδοση – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 107 π.δ. 26/2012

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 40: Ρύθμιση για τα έξοδα κηδείας των προσώπων που κηδεύονται δημοσία δαπάνη
Άρθρο 41: Προκαταβολή επικουρικής σύνταξης – Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 89 του ν. 5018/2023 – Εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο 42: Ρυθμίσεις για τη βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) – Τροποποίηση περ. α’ παρ. 18 άρθρου 24 ν. 2130/1993
Άρθρο 43: Έναρξη ισχύος των εφαρμογών τεχνολογίας διαδικτύου των πραγμάτων του ν. 4961/2022 – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 116 ν. 4961/2022
Άρθρο 44: Παράταση συμβάσεων προσωπικού ορισμένου χρόνου στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Άρθρο 45: Μηνιαία αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής του Προϊσταμένου/Πρέσβη της Πρεσβείας Τριπόλεως – Παράταση ισχύος παρ. 11 άρθρου 429 ν. 4781/2021

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 46: Έναρξη ισχύος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Το πλήρες κείμενο του νόμου 5028/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Α 54/09.03.2023