Χορήγηση σύνταξης σε παλιούς ασφαλισμένους που οφείλουν στον ΟΑΕΕ έως και 20.000 ευρώ

Τη δυνατότητα λήψης σύνταξης σε «παλιούς» ασφαλισμένους που οφείλουν στον ΟΑΕΕ έως 20.000 ευρώ δίνει εγκύκλιος του Οργανισμού, εφόσον ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Για τον καθορισμό του ποσού από εισφορές που μπορεί να παρακρατηθεί θα λαμβάνεται υπόψη το κατώτατο όριο συντάξεων γήρατος των πρώην ταμείων ή του ΟΑΕΕ με κριτήριο ποιες διατάξεις υπολογισμού είναι περισσότερο συμφέρουσες για το ταμείο.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο (αριθ. πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ12/26/625619) αναφέρονται τα εξής:

«Όπως είναι γνωστό, οι διατάξεις αρθρ. 61 ν. 2676/1999, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, προβλέπουν την έναρξη συνταξιοδότησης από την ημερομηνία που ο υποψήφιος συνταξιούχος δικαιούται, εφόσον η οφειλή του από ασφαλιστικές εισφορές (και οποιαδήποτε άλλη αιτία) δεν υπερβαίνει το 30πλάσιο των κατωτάτων ορίων συντάξεων γήρατος, προσαυξημένο δε με τα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις, δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ.

Εφόσον πρόκειται για ασφαλισμένους πριν την 1-1-1993 (παλαιούς), για τον καθορισμό του ποσού από εισφορές που μπορεί να παρακρατηθεί, λαμβάνεται υπόψη το κατώτατο όριο συντάξεων γήρατος των πρώην ταμείων ή του ΟΑΕΕ, με κριτήριο ποιο το ταμείο προέλευσης και ποιες οι διατάξεις υπολογισμού του ποσού σύνταξης που θα επιλεγούν ως συμφερότερες, δηλαδή των πρώην ταμείων ή του ΟΑΕΕ.

Διαπιστώνεται ωστόσο ότι με τον τρόπο αυτό δεν διασφαλίζονται ενιαίοι όροι ρύθμισης της οφειλής μεταξύ των υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένων.
Επειδή το κατώτατο όριο συντάξεων γήρατος ΟΑΕΕ είναι μεγαλύτερο έναντι αυτών των πρώην ταμείων και επειδή σε κάθε περίπτωση απονομής σύνταξης ίσης προς το κατώτατο όριο, επιλέγεται ως συμφερότερο αυτό του ΟΑΕΕ ? ακόμη και σε ασφαλισμένους πρώην ΤΕΒΕ, όπου το οργανικό ποσό βάσει των καταστατικών διατάξεων του ταμείου προκύπτει μεγαλύτερο έναντι του ΟΑΕΕ, ως όριο οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, δυνάμενο να παρακρατείται από τις μηνιαίες συντάξεις, θα λαμβάνεται το 30πλάσιο του εκάστοτε οριζόμενου κατωτάτου ορίου συντάξεων γήρατος ΟΑΕΕ (30 Χ 473,40 = 14.202,00 ευρώ), και μέχρι του ποσού των 20.000,00 ευρώ, μετά την προσαύξησή του με πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις ανεξάρτητα από το ταμείο προέλευσης και τις διατάξεις υπολογισμού του ποσού σύνταξης για λόγους ενιαίας εφαρμογής.

Τα παραπάνω δεν μπορούν να ισχύσουν στην περίπτωση συνταξιοδότησης ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ που επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν:

α) με διατήρηση ΔΧ αυτοκινήτου
β) γυναίκες με 25ετή συντάξιμο χρόνο και ηλικία 60 ετών και πλέον (σχετ. εγκ. 55/2012), διότι η εφαρμογή των καταστατικών διατάξεων του πρώην ταμείου ως προς τον υπολογισμό του ποσού σύνταξης είναι υποχρεωτική και δεν τίθεται θέμα επιλογής του ποσού ή εφαρμογής του κατωτάτου ορίου του ΟΑΕΕ.

Η παρούσα οδηγία ισχύει από την ημερομηνία γνωστοποίησής της στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού και παρακαλούμε για την εφαρμογή της, στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με κοινοποίηση οφειλής σε υποψήφιο συνταξιούχο από την ημερομηνία αυτή και μετά».