Χρηματοδότηση των προγραμμάτων εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)

Αριθμ. 1759/35577 – ΦΕΚ B 481 – 30.03.2015
Καθορισμός του ύψους της εθνικής χρηματοδότησης των προγραμμάτων εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός του ύψους της εθνικής χρηματοδότησης των προγραμμάτων εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) τα οποία εγκρίνονται δυνάμει των Καν. 1308/2013, 611/2014 και 615/2014, καθώς και των διατάξεων της αριθ. 218/7541/21.01.2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 29 παρ. 3 του Καν. 1308/2013.

Άρθρο 2
Εθνική χρηματοδότηση των προγραμμάτων εργασίας των ΟΕΦ
1. Η εθνική χρηματοδότηση ορίζεται σε ποσοστό 50% του κόστους που δεν καλύπτεται από την ενωσιακή χρηματοδότηση, όπως αυτή ορίζεται στην περ. α ́ της παρ. 2 του άρθρου 29 του Καν. 1308/2013.

2. Η εθνική χρηματοδότηση ορίζεται σε ποσό ύψους:

α) μέχρι 1.000.000€ για το έτος 2015,
β) μέχρι 2.000.000€ για το έτος 2016,
γ) μέχρι 2.000.000€ για το έτος 2017 και
δ) μέχρι 1.000.000€ για το έτος 2018,

για τα προγράμματα εργασίας που εκτελούνται από 1η Απριλίου 2015 έως 31η Μαρτίου του 2018.

3. Η έγκριση των πιστώσεων για κάθε έτος εφαρμογής της παρούσας πραγματοποιείται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κάλυψη της εθνικής συμμετοχής για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015
ΟΙ ANAΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ