Χρηματοδοτήσεις ΟΤΑ για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους τους

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ – ΦΕΚ A 6 – 14.01.2015
Χρηματοδοτήσεις ΟΤΑ για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους τους
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση κατεπειγόντων θεμάτων σχετικά με την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους των ΟΤΑ και την απρόσκοπτη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο
1. Χρηματοδοτήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους τους δεν συμψηφίζονται με οφειλές των φορέων αυτών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, από οποιαδήποτε αιτία και είναι ακατάσχετες εις χείρας τρίτων.

2. Η ρύθμιση της ανωτέρω παραγράφου ισχύει για χρηματοδοτήσεις που καταβάλλονται σε ΟΤΑ από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, ανεξάρτητα από το χρόνο γένεσης της αξίωσης των υπαλλήλων τους για καταβολή της προβλεπόμενης εκλογικής αποζημίωσης

Άρθρο Δεύτερο
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ