Βουλευτικές εκλογές 2015. Υποψηφιότητες βουλευτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Αθήνα 28 Αυγούστου 2015
Αριθ. Πρωτ: 30081
Αριθ. Εγκυκλίου: 31

ΘΕΜΑ: «Υποψηφιότητες βουλευτών στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015»

Η παρούσα εγκύκλιος, αποσκοπεί στην πληρέστερη ενημέρωση και διευκόλυνση των πολιτικών κομμάτων, συνασπισμών κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, για τα θέματα που αφορούν στην υποβολή υποψηφιοτήτων, στις προϋποθέσεις και στα κωλύματα εκλογιμότητας, στις αντίστοιχες ενέργειες των κομμάτων και υποψηφίων και στις προθεσμίες μέσα στις οποίες πρέπει να συντελεσθούν οι ενέργειες αυτές κ.λ.π.

Επίσης, παρέχονται και σχετικές με τα ανωτέρω θέματα πληροφορίες, που κρίνονται χρήσιμες για τη διευκόλυνση των αρμόδιων αρχών και υπηρεσιών.

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία υποβολής των υποψηφιοτήτων αποτελούν:
α) οι σχετικές διατάξεις του Συντάγματος και β) η νομοθεσία για την εκλογή βουλευτών, δηλαδή το π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α 57), όπως ισχύει.