Βουλευτικές εκλογές 2019. Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να διοριστούν δικαστικοί αντιπρόσωποι

Βουλευτικές εκλογές 2019. Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να διοριστούν δικαστικοί αντιπρόσωποι

Πτυχιούχοι μόνιμοι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι ή μόνιμοι υπάλληλοι της Περιφέρειας

  

Συγκεκριμένα:

Στην περίπτωση κατά την οποία εκείνοι που πρωταρχικά διορίζονται ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής στις εκλογές, δηλαδή οι δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κ.λ.π. δεν επαρκούν, διορίζονται μόνιμοι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι ή μόνιμοι υπάλληλοι της Περιφέρειας που είναι πτυχιούχοι νομικής με βαθμό τουλάχιστον Β και μόνο αν ούτε αυτοί επαρκούν, διορίζονται πτυχιούχοι άλλων σχολών, που κατέχουν θέση προϊσταμένου τουλάχιστον τμήματος

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. πρωτ.: 45991/18.06.2019) για την αποστολή στοιχείων δημοσίων υπαλλήλων για το διορισμό τους ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής στις Βουλευτικές εκλογές 2019

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία δημοσίων υπαλλήλων για το διορισμό τους ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής για τις βουλευτικές εκλογές της 7 Ιουλίου 2019»».

Ενόψει των εκλογών βουλευτικών εκλογών της 7 Ιουλίου 2019, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄57) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 119 του ν.4604/2019 και τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄57) όπως ισχύουν, στην περίπτωση κατά την οποία εκείνοι που πρωταρχικά διορίζονται ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής στις εκλογές, δηλαδή οι δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κ.λ.π. δεν επαρκούν, διορίζονται μόνιμοι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι ή μόνιμοι υπάλληλοι της Περιφέρειας που είναι πτυχιούχοι νομικής με βαθμό τουλάχιστον Β και μόνο αν ούτε αυτοί επαρκούν, διορίζονται πτυχιούχοι άλλων σχολών, που κατέχουν θέση προϊσταμένου τουλάχιστον τμήματος.

Ο διορισμός γίνεται από το Α’ Τμήμα του Αρείου Πάγου, βάσει ονομαστικών καταστάσεων που συντάσσονται:

α) Από την αρμόδια κεντρική υπηρεσία κάθε υπουργείου, για όσους μόνιμους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους υπηρετούν σε υπηρεσίες Υπουργείων, κεντρικές ή περιφερειακές, οι οποίοι επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 68 της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 119 του ν.4604/2019, διορίζονται αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής.

β) Από τους κ.κ. Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για τους μόνιμους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους των περιφερειών αρμοδιότητάς τους, οι οποίοι σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 68 της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 119 του ν.4604/2019, διορίζονται αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής. 

Οι καταστάσεις αυτές αποστέλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο φροντίζει για την προώθησή τους στο Α’ Τμήμα του Αρείου Πάγου, σε δέκα, το αργότερο, ημέρες μετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου (παρ. 6 του άρθρου 68, όπως ισχύει).

Προκειμένου, λοιπόν, να γίνει έγκαιρα ο διορισμός των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής στα εκλογικά τμήματα που θα συσταθούν για τις βουλευτικές εκλογές της 7 Ιουλίου 2019, παρακαλούμε να φροντίσετε άμεσα για την σύνταξη των ονομαστικών καταστάσεων των υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες σας και έχουν τις προαναφερθείσες νόμιμες προϋποθέσεις.

Τις καταστάσεις αυτές θα τις αποστείλετε στο Υπουργείο Εσωτερικών με email στο : [email protected] το αργότερο έως την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019.

Στις εν λόγω καταστάσεις πρέπει να αναφέρονται για κάθε υπάλληλο το επώνυμο, το όνομα, το όνομα του πατέρα ή συζύγου για τις έγγαμες γυναίκες που φέρουν το επώνυμό του, ο κλάδος και ο βαθμός, η υπηρεσία όπου υπηρετεί και η ακριβής διεύθυνσή του.