Νόμος 4648/2019. Εκλογικό δικαίωμα στους Έλληνες του εξωτερικού

Νόμος 4648/2019. Εκλογικό δικαίωμα στους Έλληνες του εξωτερικού

Νόμος 4648/2019ΦΕΚ Τεύχος A’ 205/16.12.2019
Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που βρίσκονται εκτός Ελληνικής Επικράτειας και τροποποίηση εκλογικής διαδικασίας

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΡΟΠΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής – Ορισμοί – Χρόνος διεξαγωγής ψηφοφορίας

Άρθρο 2
Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι εξωτερικού

Άρθρο 3
Περιεχόμενο ειδικών εκλογικών καταλόγων εξωτερικού

Άρθρο 4
Ειδική εφαρμογή εγγραφής Ελλήνων εκλογέων εκτός Επικράτειας

Άρθρο 5
Ενσωμάτωση αιτήσεων και λοιπών μεταβολών στον βασικό εκλογικό κατάλογο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Άρθρο 6
Ψηφοφορία ναυτικών

Άρθρο 7
Εκλογικά τμήματα – Εκλογικά καταστήματα

Άρθρο 8
Εφορευτικές επιτροπές – Αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής

Άρθρο 9
Επόπτες εκλογών

Άρθρο 10
Ψηφοδέλτια

Άρθρο 11
Εκλογικοί φάκελοι

Άρθρο 12
Γνωστοποίηση υποψήφιων συνδυασμών – Πρόγραμμα εκλογής

Άρθρο 13
Τρόπος ψηφοφορίας

Άρθρο 14
Αντιπρόσωποι κομμάτων – Επιτροπών υποστήριξης

Άρθρο 15
Καθήκοντα ελληνικών διπλωματικών αρχών

Άρθρο 16
Αποσφράγιση φακέλων – Διαλογή ψηφοδελτίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 17
Συμμετοχή στην κατανομή των εδρών

Άρθρο 18
Υπολογισμός ψήφων στη δύναμη κάθε συνδυασμού στην Επικράτεια

Άρθρο 19
Εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Άρθρο 20
Εθνικό δημοψήφισμα

Άρθρο 21
Ενημέρωση εκλογέων που διαμένουν στην αλλοδαπή

Άρθρο 22
Προμήθεια εκλογικού υλικού

Άρθρο 23
Ανάλογη εφαρμογή εκλογικής νομοθεσίας

Άρθρο 24
Τελικές διατάξεις – Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Άρθρο 25
Αντικατάσταση του άρθρου 31 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57)

Άρθρο 26
Αντικατάσταση του άρθρου 29 του π.δ. 26/2012

Άρθρο 27
Αντικατάσταση του άρθρου 37 του π.δ. 26/2012

Άρθρο 28
Αντικατάσταση του άρθρου 38 του π.δ. 26/2012

Άρθρο 29
Αντικατάσταση του άρθρου 32 του π.δ. 26/2012

Άρθρο 30
Αντικατάσταση του άρθρου 33 του π.δ. 26/2012

Άρθρο 31
Αντικατάσταση του άρθρου 34 του π.δ. 26/2012

Άρθρο 32
Ψηφοδέλτιο Επικρατείας

Άρθρο 33
Αντικατάσταση του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012

Άρθρο 34
Αντικατάσταση του άρθρου 35 του π.δ. 26/2012

Άρθρο 35
Αντικατάσταση του άρθρου 39 του π.δ. 26/2012

Άρθρο 36
Αντικατάσταση του άρθρου 2 του π.δ. 26/2012

Άρθρο 37
Τροποποίηση του άρθρου 48 του π.δ. 26/2012

Άρθρο 38
Αντικατάσταση του άρθρου 58 του π.δ. 26/2012

Άρθρο 39
Αντικατάσταση του άρθρου 59 του π.δ. 26/2012

Άρθρο 40
Μετάδοση αποτελεσμάτων στο Υπουργείο Εσωτερικών

Άρθρο 41
Αντικατάσταση του άρθρου 103 του π.δ. 26/2012

Άρθρο 42
Αντικατάσταση της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του π.δ. 26/2012

Άρθρο 43
Αντικατάσταση του άρθρου 95 του π.δ. 26/2012

Άρθρο 44
Αντικατάσταση του άρθρου 8 του π.δ. 26/2012

Άρθρο 45
Αντικατάσταση του άρθρου 10 του π.δ. 26/2012

Άρθρο 46
Αντικατάσταση του άρθρου 11 του π.δ. 26/2012

Άρθρο 47
Αντικατάσταση του άρθρου 12 του π.δ. 26/2012

Άρθρο 48
Αντικατάσταση του άρθρου 40 του π.δ. 26/2012

Άρθρο 49
Αντικατάσταση του άρθρου 20 του π.δ. 26/2012

Άρθρο 50
Αντικατάσταση του άρθρου 71 του π.δ. 26/2012

Άρθρο 51
Αντικατάσταση του άρθρου 79 του π.δ. 26/2012

Άρθρο 52
Αντικατάσταση του άρθρου 22 του π.δ. 26/2012

Άρθρο 53
Αντικατάσταση του άρθρου 23 του π.δ. 26/2012

Άρθρο 54
Τελικές διατάξεις – Έναρξη ισχύος

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα ρυθμιζόμενα με τις διατάξεις του παρόντος θέματα.

2. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 24, η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.