Χρήση της κατοικίας από επαγγελματίες για άσκηση επαγγέλματος

Ποιοι επαγγελματίες μπορούν να χρησιμοποιούν την κατοικία τους για άσκηση επαγγέλματος

 

Νόμος 4986/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 204/28.10.2022
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Άρθρο 73
Ειδική κατηγορία χρήσεως γης «κατοικίας» – Τροποποίηση παρ. ΙΙ άρθρου 1 π.δ. 59/2018

Στο πρώτο εδάφιο της περ. 1 της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114), περί της κατ’ εξαίρεση χρησιμοποίησης της ειδικής κατηγορίας χρήσεων γης «κατοικίας», προσδιορίζεται ότι αφορά τα ελευθέρια επαγγέλματα και προστίθεται στη σχετική ενδεικτική απαρίθμηση αυτών, το επάγγελμα του ψυχολόγου, ο περιορισμός της μόνιμης κατοικίας του δευτέρου εδαφίου απαλείφεται, και η περ. 1 της παρ. ΙΙ διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Κατοικία

Κατ’ εξαίρεση, χώροι της κατοικίας επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος συμβατού προς την κύρια χρήση του κτηρίου, όπως ιατρού (που δεν διαθέτει νοσηλευτική κλίνη ή μονάδα εφαρμογής ισοτόπων ή ακτινολογικό εργαστήριο ή εγκαταστάσεις φυσικοθεραπείας), δικηγόρου, μηχανικού, λογιστή, οικονομολόγου, συγγραφέα, αναλυτή – προγραμματιστή Η/Υ, ψυχολόγου, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού και δημοσιογράφου.

Η εξαίρεση αυτή ισχύει εφόσον η άσκηση επαγγέλματος είναι επιτρεπτή από τον κανονισμό του κτηρίου, δεν απαγορεύεται από ισχύουσες διατάξεις περί υγιεινής και ασφάλειας και βρίσκεται εντός κατοικίας αυτού που ασκεί το ελευθέριο επάγγελμα.»

 
 

Το ως άνω άρθρο 73 ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου 4986/2022 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 28.10.2022

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης