Νόμος 4986/2022 για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Νόμος 4986/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 204/28.10.2022
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες επείγουσες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β’
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 3 Τροποποίηση τίτλου Ενότητας Α’ ν. 4001/2011
Άρθρο 4 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής – Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 4001/2011
Άρθρο 5 Ορισμοί – Τροποποίηση άρθρου 2 ν. 4001/2011 (άρθρο 2 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 6 Κατάργηση έννοιας Επιλεγόντων Πελατών για τον ηλεκτρισμό – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 37 και παρ. 1 και 2 άρθρου 46 ν. 4001/2011

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 7 Υποχρεώσεις ενεργειακής απόδοσης και παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας – Τροποποίηση άρθρου 3 ν. 4001/2011 (παρ. 1 άρθρου 19 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 8 Νομικό καθεστώς μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας – Τροποποίηση άρθρου 10 ν. 4001/2011 (περ. στ’ παρ. 5 άρθρου 57 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 9 Ασφάλεια εφοδιασμού – Τροποποίηση άρθρου 12 ν. 4001/2011 (περ. κβ’ παρ. 1 άρθρου 59 και περ. γ’ παρ. 2 άρθρου 61 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 10 Ανάπτυξη υποδομών και παρακολούθηση προγράμματος ανάπτυξης – Τροποποίηση άρθρου 14 ν. 4001/2011 (παρ. 2 άρθρου 3, περ. ιβ’ παρ. 1 άρθρου 59 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 11 Τιμολόγια Μη Ανταγωνιστικών Δραστηριοτήτων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 15 ν. 4001/2011 (παρ. 1 άρθρου 32 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 12 Πρόσβαση στις διασυνδέσεις – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 21 ν. 4001/2011 (παρ. 10 άρθρου 59 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 13 Παρακολούθηση και εποπτεία της αγοράς ενέργειας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 22 ν. 4001/2011 (άρθρο 55 και περ. ι’ και ιε’ παρ. 1 άρθρου 59 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 14 Περιφερειακή συνεργασία – Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας – Τροποποίηση άρθρου 25 ν. 4001/2011 (περ. β’ και γ’ παρ. 1 άρθρου 59, περ. β’, δ’ και ε’ παρ. 2 και παρ. 3 άρθρου 61, παρ. 1 και 8 άρθρου 63 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 15 Καθήκοντα και αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ως προς τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα – Προσθήκη άρθρου 25Α στον ν. 4001/2011 (άρθρο 62 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 16 Καταγγελία ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 34 ν. 4001/2011 (παρ. 2 άρθρου 60 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 17 Διοικητικές κυρώσεις – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 36 ν. 4001/2011 (περ. β’ παρ. 1 άρθρου 59 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 18 Δικαιώματα πελατών – Τροποποίηση άρθρου 47 ν. 4001/2011 (άρθρο 4, παρ. 2, 3, 4 και 5 άρθρου 12, παρ. 2 και 5 άρθρου 18 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 19 Υποχρεώσεις των προμηθευτών – Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 48 ν. 4001/2011 (παρ. 5 Παραρτήματος Ι Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 20 Συμβάσεις δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας – Προσθήκη άρθρου 48Α στον ν. 4001/2011 (άρθρο 11 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 21 Σύμβαση παροχής υπηρεσιών απόκρισης ζήτησης – Προσθήκη άρθρου 48Β στον ν. 4001/2011 (άρθρο 13 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 22 Εργαλεία σύγκρισης – Προσθήκη άρθρου 48Γ στον ν. 4001/2011 (άρθρο 14 και περ. κε’ παρ. 1 άρθρου 59 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 23 Απόκριση ζήτησης μέσω σωρευτικής εκπροσώπησης – Προσθήκη άρθρου 48Δ στον ν. 4001/2011 (παρ. 1 άρθρου 17 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 24 Διαφάνεια των χρεώσεων και των πληροφοριών – Τροποποίηση άρθρου 49 ν. 4001/2011 (παρ. 8 άρθρου 10 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 25 Εξειδίκευση ρυθμίσεων Κωδίκων Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου – Τροποποίηση άρθρου 51 ν. 4001/2011 (παρ. 1 άρθρου 12 και παρ. 6 άρθρου 18 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 26 Ενιαία σημεία επαφής – Τροποποίηση άρθρου 54 ν. 4001/2011 (άρθρο 25 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 27 Επιβολή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας χωρίς διακρίσεις για τους συμμετέχοντες – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 55 ν. 4001/2011 (παρ. 4 άρθρου 5 και άρθρο 9 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 28 Παρακολούθηση, εγκατάσταση, αξιολόγηση και εφαρμογή ευφυών συστημάτων μέτρησης – Τροποποίηση άρθρου 59 ν. 4001/2011 (παρ. 2 έως 6 άρθρου 19 και Παράρτημα ΙΙ Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 29 Λειτουργικές δυνατότητες ευφυούς μέτρησης για την ηλεκτρική ενέργεια – Προσθήκη άρθρου 59Α στον ν. 4001/2011 (άρθρο 20 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 30 Διαχείριση δεδομένων, απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και διαδικασίες για πρόσβαση στα δεδομένα που αφορούν ενεργειακές δραστηριότητες ηλεκτρικής ενέργειας – Προσθήκη άρθρου 59Β στον ν. 4001/2011 (άρθρο 23, άρθρο 24, περ. η’ άρθρου 58 και περ. κ’παρ. 1 άρθρου 59 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 31 Τήρηση αρχείων – Προσθήκη άρθρου 59Γ στον ν. 4001/2011 (άρθρο 64 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 32 Τεχνικές απαιτήσεις για τη συμμετοχή απόκρισης ζήτησης μέσω σωρευτικής εκπροσώπησης και ζητήματα πρόσβασης σε δεδομένα – Τροποποίηση άρθρου 96 ν. 4001/2011 (παρ. 5 άρθρου 17, παρ. 1 και 5 άρθρου 23 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 33 Καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – Τροποποίηση άρθρου 17 ν. 4425/2016 (άρθρο 40 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 34 Ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και εξουσία λήψης αποφάσεων για επενδύσεις – Τροποποίηση άρθρου 108 ν. 4001/2011 (άρθρο 51 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 35 Σύνδεση νέων εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – Τροποποίηση άρθρου 109 ν. 4001/2011 (άρθρο 42 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 36 Ιδιοκτησιακός διαχωρισμός της δραστηριότητας μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Τροποποίηση άρθρου 110 ν. 4001/2011 (άρθρο 43 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 37 Έννομα αποτελέσματα απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας επί αιτήσεως πιστοποίησης Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 113 ν. 4001/2011 (άρθρο 52 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 38 Πιστοποίηση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην περίπτωση που ενδέχεται να ελέγχεται από πρόσωπα τρίτης χώρας – Τροποποίηση άρθρου 114 ν. 4001/2011 (άρθρο 53 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 39 Απαιτήσεις εμπιστευτικότητας και διαφάνειας – Τροποποίηση άρθρου 116 ν. 4001/2011 (άρθρο 41 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 40 Ρυθμίσεις Κώδικα του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 118Α ν. 4001/2011 (παρ. 1 και 5 άρθρου 23 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 41 Στοιχεία που καθορίζονται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης – Τροποποίηση άρθρου 18 ν. 4425/2016 (παρ. 1 και 5 άρθρου 23 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 42 Νομικός και λειτουργικός διαχωρισμός της δραστηριότητας Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας – Τροποποίηση άρθρου 123 ν. 4001/2011 (άρθρο 30 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 43 Επέκταση αρμοδιοτήτων Υπεύθυνου Συμμόρφωσης – Τροποποίηση τίτλου και παρ. 10 άρθρου 124 ν. 4001/2011 (άρθρο 35 και παρ. 4 άρθρου 23 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 44 Επέκταση των υποχρεώσεων του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας – Τροποποίηση άρθρου 127 ν. 4001/2011 (άρθρα 31, 32 και 37 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 45 Διεύρυνση του ρυθμιστικού περιεχομένου του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας – Τροποποίηση άρθρου 128 ν. 4001/2011 (παρ. 2 άρθρου 6, παρ. 5 άρθρου 17 και παρ. 1 και 5 άρθρου 23 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 46 Διάκριση των διατάξεων που αφορούν στο Δίκτυο Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών από τις διατάξεις που αφορούν στα λοιπά Κλειστά Δίκτυα Διανομής – Τροποποίηση άρθρου 131 ν. 4001/2011
Άρθρο 47 Κλειστά Δίκτυα Διανομής – Προσθήκη άρθρου 131Α στον ν. 4001/2011 (άρθρο 38 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 48 Καθορισμός αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής – Προσθήκη άρθρου 131Β στον ν. 4001/2011 (άρθρα 30, 31, 32 και 37 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 49 Νομική και λειτουργική ανεξαρτησία Διαχειριστών Συστημάτων Διανομής – Προσθήκη άρθρου 131Γ στον ν. 4001/2011 (άρθρα 35 και 37 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 50 Διαχειριστές συνδυασμένων συστημάτων μεταφοράς και διανομής – Προσθήκη άρθρου 131Δ στον ν. 4001/2011 (άρθρο 39 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 51 Υποχρέωση συνεργασίας Διαχειριστών Συστημάτων Διανομής για τη σύνδεση στο δίκτυο διανομής – Τροποποίηση άρθρου 134Β ν. 4001/2011 (παρ. 1 και 2 άρθρου 33 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 52 Ενεργοί πελάτες – Προσθήκη άρθρου 137Β στον ν. 4001/2011 (άρθρο 15 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 53 Συμβατικά δικαιώματα τελικών πελατών – Τροποποίηση άρθρου 138 ν. 4001/2011 (παρ. 3 και 11 άρθρου 10, παρ. 5 άρθρου 18 και παρ. 1 και 5 άρθρου 23 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 54 Δυνατότητα παρέκκλισης – Τροποποίηση άρθρου 139 ν. 4001/2011
Άρθρο 55 Κριτήρια τιμολόγησης – Τροποποίηση άρθρου 140 ν. 4001/2011 (παρ. 1 άρθρου 32 και περ. στ’ άρθρου 58 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 56 Απαλοιφή αναφορών και ρυθμίσεων σχετικών με τη μέτρηση ηλεκτρικής ενέργειας – Τροποποίηση άρθρου 11 ν. 4342/2015 (παρ. 1 άρθρου 70 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 57 Προσθήκη αναφορών σχετικά με την τιμολόγηση τελικών καταναλωτών φυσικού αερίου – Τροποποίηση άρθρου 12 ν. 4342/2015 (παρ. 2 και 3 άρθρου 70 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 58 Απαλοιφή αναφοράς στην ηλεκτρική ενέργεια – Τροποποίηση τίτλου Παραρτήματος VII ν. 4342/2015 (παρ. 6 άρθρου 70 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 59 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Άρθρο 60 Τμηματική Άδεια Εγκατάστασης για Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς ισχύος άνω των δέκα πέντε (15) μεγαβάτ – Προσθήκη άρθρου 23Α στον ν. 4951/2022
Άρθρο 61 Καθορισμός Υπηρεσίας Κοινής Ωφέλειας – Μοναδιαίες χρεώσεις για τον υπολογισμό της επιβάρυνσης των καταναλωτών για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας – Tροποποίηση άρθρου 36 ν. 4067/2012 και προσθήκη άρθρου 58Γ στον ν. 4001/2011
Άρθρο 62 Ειδική εισφορά ανά θερμική μεγαβατώρα υπέρ του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης στις εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής
Άρθρο 63 Προώθηση εγκατάστασης σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε λιγνιτικές περιοχές – Τροποποίηση παρ. 2Α άρθρου 156 ν. 4759/2020
Άρθρο 64 Υπολογισμός Ειδικής Τιμής Αγοράς – Τροποποίηση άρθρου 12Α ν. 4425/2016
Άρθρο 65 Ρυθμίσεις για σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που αναπτύσσονται στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 56 ν. 4546/2018
Άρθρο 66 Θέματα προσωπικού του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και των συνδεδεμένων αυτής εταιρειών – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 144 ν. 4819/2021
Άρθρο 67 Ειδικότερες ρυθμίσεις επί προθεσμιών – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 37 ν. 4936/2022 και παρ. 9 άρθρου 54 ν. 4951/2022
Άρθρο 68 Προγράμματα εγκατάστασης ηλιοθερμικών συστημάτων, φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης – Εξουσιοδοτική διάταξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 69 Επιτρεπόμενες λειτουργίες σταδίου «Καραϊσκάκη» – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 8 ν. 2947/2001
Άρθρο 70 Χωροταξικά ζητήματα στον Δήμο Αχαρνών
Άρθρο 71 Πάρκο πόλης – Τροποποίηση παρ. 1α άρθρου 31 ν. 3937/2011
Άρθρο 72 Ολοκλήρωση έργων τεχνικής υποδομής στις εκτάσεις των Οικοδομικών Συνεταιρισμών
Άρθρο 73 Ειδική κατηγορία χρήσεως γης «κατοικίας» – Τροποποίηση παρ. ΙΙ άρθρου 1 π.δ. 59/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ
Άρθρο 74 Εκτάσεις που δεν έχουν δασικό χαρακτήρα στους δασικούς χάρτες – Προσθήκη παρ. 5 και 6 στο άρθρο 44 του ν. 998/1979
Άρθρο 75 Κατασκευές επί Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων – Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 52 ν. 4280/2014
Άρθρο 76 Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών που πραγματοποίησαν εργασίες πυροπροστασίας δασών κατά το έτος 2018
Άρθρο 77 Έγκριση επέμβασης εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 78 Εθνική Στρατηγική για τo Περπάτημα
Άρθρο 79 Ειδικά τέλη διελεύσεως, λειτουργίας και εκμεταλλεύσεως αγωγού καυσίμου αεροδρομίου Αθηνών – Προσθήκη παρ. 3α στο άρθρο 25 του ν. 3054/2002
Άρθρο 80 Παράταση του χρόνου εκκαθάρισης του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και της θητείας του εκκαθαριστή του
Άρθρο 81 Ορισμός αποφαινόμενου οργάνου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 82 Απόσπαση μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού σε διεθνείς οργανισμούς – Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 157 του ν. 4957/2022
Άρθρο 83 Ρυθμίσεις για τη Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 10 ν. 2552/1997
Άρθρο 84 Παράταση ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα του Πανεπιστημίου Πατρών και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
Άρθρο 85 Ρυθμίσεις για την έγκριση κτηριολογικών προγραμμάτων – Τροποποίηση περ. α) παρ. 2 άρθρου 18 ν. 3467/2006
Άρθρο 86 Θέματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού – Αντικατάσταση υποπερ. γγ) περ. α) παρ. 1 άρθρου 65 ν. 4589/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 87 Παρατηρητήριο τιμών προϊόντων που είναι απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση των νοικοκυριών – «Καλάθι του νοικοκυριού»
Άρθρο 88 Χρήση υπογείου από βιομηχανικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις αρτοποιίας – Τροποποίηση περ. β) παρ. 5 άρθρου 2 ν. 3526/2007
Άρθρο 89 Δυνατότητα αντικατάστασης φυσικού αερίου σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης
Άρθρο 90 Συμβάσεις υπηρεσιών φύλαξης των κτηρίων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Άρθρο 91 Ανανέωση συμβάσεων εργασίας προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου των Διευθύνσεων και των Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών – Τροποποίηση παρ. 1, 2, 3 και 4 άρθρου 49 ν. 4940/2022

ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 92 Έναρξη ισχύος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 70 (ΑΡΘΡΟ 4Α ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γ.32395/31.6.1987 Π.Δ.)

Νόμος 4986/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 204/28.10.2022
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες επείγουσες διατάξεις

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης