Χρόνος υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2013 και εφεξής

fpaΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ – ΤΜΗΜΑ Α
Ταχ. Δ/νση :Σίνα 2 – 4
Ταχ. Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ
Πληροφ.: Γ. Αναγνωστόπουλος
Τηλέφωνο: 210–3645615/210-3645378
FAX:210– 3645413
Email: [email protected]

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Αθήνα, 14.3.2014
ΠΟΛ: 1074 – ΦΕΚ Β 770 – 28.03.2014

Θέμα: Τροποποίηση του χρόνου υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2013 και εφεξής.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1.Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ που κυρώθηκε με το ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄/7.11.2000), όπως ισχύουν:
α) της παρ. 1 περ. β΄ και της παρ. 11 περ. γ΄ του άρθρου 38, β) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.
2.Τις διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΛ 1045/2012 (ΦΕΚ 565Β΄/2.3.2012).
3.Το Π. . 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α΄/7.10.2009) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.
4.Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ (ΦΕΚ 2574 Β΄/24.9.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
5.Την ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των υποκειμένων σε Φ.Π.Α. για την υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων έτους 2013 και εφεξής.
6.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 της ΑΥΟ ΠΟΛ 1045 2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται στη ΔΟΥ υποβολής της δήλωσης φορολογία εισοδήματος του υποκειμένου ως εξής:

α) Μέχρι την 30η Απριλίου του επόμενου έτους για τους υποκείμενους που κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν απλογραφικά βιβλία βάσει του ΚΦΑΣ (ν. 4093/2012) ή δεν υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων του Κ.Β.Σ.

β) Μέχρι την 30η Μαΐου του επόμενου έτους, για τους υποκείμενους που κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν διπλογραφικά βιβλία βάσει του ΚΦΑΣ (ν. 4093/2012), το Δημόσιο, καθώς και στην περίπτωση λήξης της διαχειριστικής περιόδου λόγω θανάτου φυσικού προσώπου.

Προκειμένου να είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης θα πρέπει όλες οι περιοδικές δηλώσεις που αφορούν την διαχειριστική περίοδο να έχουν υποβληθεί πέντε εργάσιμες ημέρες πριν τις ανωτέρω καταληκτικές προθεσμίες.»

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ