Χρυσή (Γαϊδουρονήσι) Λασιθίου Κρήτης. Απαγόρευση επισκεπτών

Αριθμ. 7748/115 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1673/18.03.2023
Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη νήσο Χρυσή για το έτος 2023.

H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
αποφασίζουμε:

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους 2023, και συγκεκριμένα από 1 Μαΐου 2023 έως 31 Οκτωβρίου 2023:

1. Απαγορεύεται η αποβίβαση επισκεπτών, καθ’ οιονδήποτε τρόπο και μέσο, από πάσης φύσεως πλοία, όπως αυτά ορίζονται από τον ν. 4256/2014 και τον ν. 4926/2022 όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, καθώς και από τα μικρά σκάφη του Γενικού Κανονισμού Λιμένα υπ’ αρ. 23 (Β’ 231/2000), όπως αυτός ισχύει σήμερα.

2. Οι επισκέπτες, κατά τη λήψη θαλάσσιου λουτρού, δύνανται να κάνουν χρήση των παραλιών, όπου και όπως αυτές έχουν οριοθετηθεί, χωρίς όμως να επιτρέπεται η πρόσβαση στην ενδοχώρα του νησιού, ούτε η χρήση της σκιάς των θαλασσόκεδρων εντός του επαπειλούμενου οικοτόπου, τηρώντας όλους του όρους και περιορισμούς που ορίζει η υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ ΔΔΦΠΒ/79116/2511/25-08-2021 (Δ’ 617) κοινή υπουργική απόφαση και ο ισχύων Κανονισμός που διέπει τη νήσο Χρυσή ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής (Β’ 1655/2016).

3. Εξαιρούνται των παραπάνω απαγορεύσεων το προσωπικό φύλαξης και εποπτείας, άτομα ή ομάδα ατόμων που πραγματοποιούν επιστημονική έρευνα, κατόπιν αδειοδότησης, καθώς και φυσικά πρόσωπα που έχουν νόμιμα εμπράγματα δικαιώματα επί της νήσου.

Ο έλεγχος της τήρησης των ανωτέρω και η βεβαίωση τυχόν παραβάσεων για την επιβολή κυρώσεων ασκούνται βάσει των όσων ορίζονται στους όρους 41, 42 και 43 της υπό στοιχεία 2548 Π.Ε./10.03.2016 (Β’ 1655) απόφασης του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 «Έλεγχος-Κυρώσεις» της υπό στοιχεία οίκ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/79116/2511/25-08-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης, της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής της Νήσου Χρυσή και έγκριση Σχεδίου Δράσης» (Δ’ 617).

Τα ειδικότερα θέματα που αφορούν μέτρα ασφαλείας στην θαλάσσια περιοχή της Νήσου Χρυσής ρυθμίζονται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις και κατ’ εφαρμογή των όρων της παρούσας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι περιορισμοί που αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της νήσου Χρυσής [υπό στοιχεία 2548 Π.Ε/10-03-2016 (Β’ 1655) απόφαση του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης].

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης