ΔΑΕΑΝ Κρήτης. Πρόσληψη 16 ατόμων

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν.)

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες