Δάνεια από τα Ασφαλιστικά Ταμεία προς τους ασφαλισμένους, συνταξιούχους και υπαλλήλους τους. Επιτόκιο

Αριθμ. πράξης 2669/20.8.2013 – ΦΕΚ Β 2349 – 20.09.2013

Καθορισμός ελάχιστου ορίου επιτοκίου των παρεχόμενων από τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τους λοιπούς Δημόσιους Οργανισμούς του A.N. 1611/1950, που δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3586/2007, πιστωτικών διευκολύνσεων σε ασφαλισμένους, συνταξιούχους και υπαλλήλους τους.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αφού έλαβε υπόψη:
α) τον Α.Ν. 1611/1950 «Περί καταθέσεων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Ταμείων» (ΦΕΚ Α΄/304), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 2 αυτού,
β) το άρθρο 1 του Ν. 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/81),
γ) την υπ’ αριθμ. Β/7/208/77/01.02.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης καιΠρόνοιας και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Καθορισμός του επιτοκίου των παρεχομένων από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους, υπαλλήλους και συνταξιούχους τους» (ΦΕΚ Β΄/462),
δ) το υπό ΑΠ ΔΕΠΣ 6257/30.07.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Εργασιών Δημοσίου της Τράπεζας της Ελλάδος,
ε) τη σκοπιμότητα εναρμόνισης της ρύθμισης του ελάχιστου ορίου επιτοκίου των παρεχόμενων στα εν θέματι πρόσωπα πιστωτικών διευκολύνσεων προς τα οριζόμενα στις διατάξεις της υπό στοιχείο γ) κοινής απόφασης του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος,
στ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει τα ακόλουθα:

1. Το επιτόκιο με το οποίο θα βαρύνονται τα δάνεια που χορηγούνται από τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τους λοιπούς Δημόσιους Οργανισμούς του Α.Ν. 1611/1950, που δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3586/2007, προς τους ασφαλισμένους, συνταξιούχους και υπαλλήλους τους, ορίζεται από τα Διοικητικά Συμβούλια των εν λόγω Ταμείων και Οργανισμών και δεν επιτρέπεται να είναι χαμηλότερο:

(i) από την τελευταία πριν από την χορήγηση του δανείου εξαμηνιαία απόδοση των τηρουμένων στην Τράπεζα της Ελλάδος διαθεσίμων κεφαλαίων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) και λοιπών Δημοσίων Οργανισμών, τα οποία συνιστούν το «Κοινό Κεφάλαιο», προσαυξημένο κατά 50 μονάδες βάσης (50bps), για τις χορηγήσεις στεγαστικών δανείων και

(ii) από την τελευταία πριν από την χορήγηση του δανείου εξαμηνιαία απόδοση των τηρουμένων στην Τράπεζα της Ελλάδος διαθεσίμων κεφαλαίων των Φ.Κ.Α. και λοιπών Δημοσίων Οργανισμών, τα οποία συνιστούν το «Κοινό Κεφάλαιο», για τις λοιπές χορηγήσεις (δάνεια εκτάκτων αναγκών, δάνεια πρώτης επαγγελματικής εγκατάστασης κλπ).

2. Το επιτόκιο των ως άνω δανείων μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων των εν λόγω Ταμείων και Οργανισμών, μετά από προηγούμενη ενημέρωση του δανειολήπτη, υπό την προϋπόθεση ότι στις δανειακές συμβάσεις περιλαμβάνεται σχετική πρόβλεψη, με την οποία ρυθμίζονται ειδικώς οι όροι και η διαδικασία της ανωτέρω αναπροσαρμογής.

3. Η απόφαση ΕΤΠΘ 286/2/3.8.2009, καταργείται από της δημοσιεύσεως της παρούσας (ΦΕΚ Β 2011).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ