Δάση. Έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού

Αριθμ. 118790/7487 – ΦΕΚ B 3632 – 31.12.2014

Καθορισμός του τύπου και των απαιτουμένων στοιχείων της αίτησης για την έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού καθώς και του τύπου, του περιεχομένου και των στοιχείων της ανωτέρω πράξης χαρακτηρισμού ως και της απόφασης της Επιτροπής επί των αντιρρήσεων κατ’ αυτής.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό ενιαίων εντύπων και των απαιτουμένων στοιχείων της αίτησης για την έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού, της Πράξης Χαρακτηρισμού καθώς και των αποφάσεων των Επιτροπών Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων (ΕΕΔΑ), όπως εμφαίνονται στα υποδείγματα I,II,III,ΙV,V και VI και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που ακολουθούν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Μετά την έκδοση της παρούσας υπουργικής απόφασης παύουν να ισχύουν τυχόν εγκύκλιοι που έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως