ΔΕΗ. Προσλήψεις 63 υπαλλήλων γραφείου

ΔΕΗ. Προσλήψεις 63 υπαλλήλων γραφείου

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εξήντα τριών (63) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα για την Έδρα και τα Καταστήματα Πωλήσεων της Διεύθυνσης Πωλήσεων Βόρειας Ελλάδας (ΔΠΒΕ) ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης-Ν. Θεσσαλονίκης.
14 ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού).
16 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων).

-Ν. Ξάνθης.
2 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων).

-Ν. Καβάλας.
1 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων).

-Ν. Ροδόπης.
1 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων).

-Ν. Έβρου
2 ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού).
2 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων).

-Ν. Κιλκίς.
1 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων)

-Ν. Κοζάνης
1 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων).
1 ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού)
1 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων).

-Ν. Γρεβενών
1 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων).

-Ν. Πέλλας.
1 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων)
2 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων)

-Ν. Χαλκιδικής.
2 ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού)
1 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων)

-Ν. Ιωαννίνων
3 ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού)

-Ν. Κέρκυρας
2 ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού)
1 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων)

-Ν. Λάρισας
2 ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού)
1 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων)

-Ν. Μαγνησίας
2 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων)

-Ν. Φθιώτιδας
2 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων)

-Ν. Τρικάλων
1 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε ένα από τα κάτωθι γραφεία της ΔΕΗ Α.Ε. :

1. Για τις θέσεις με κωδικό 500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514 και 515 : ΔΕΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Οδός: Αδριανουπόλεως 24, T.K. 55 133 – Θεσσαλονίκη (αρμόδιος: κος Πετρόπουλος Αντώνιος τηλ. 2310 – 482277 & 2310 – 454054).

2. Για τις θέσεις με κωδικό 516, 517 και 518 : ΔΕΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Οδός: Χρ. Κατσάρη 4, T.K. 452 21 Ιωάννινα και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ιωαννίνων (αρμόδιος: κος Πανταζής Δημήτριος τηλ. 26510 – 01203).3. Για τις θέσεις με κωδικό 519, 520, 521, 522 και 523 : ΔΕΗ Κλάδος Πωλήσεων Κεντρικής Ελλάδας Οδός: Πατρόκλου 27 (2ος όροφος) Λαμία, Τ.K: 35 132 και ειδικότερα στην Υπηρεσία ΔΠΒΕ/Κλάδος Πωλήσεων Κεντρικής Ελλάδας (αρμόδια: κα Μπαλαθούνη Χριστίνα & κα Χαλεπλή Αικατερίνη τηλ. 22310 – 25014 & 22310 – 25969).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας, στα Καταστήματα της Υπηρεσίας μας, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στους χώρους ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Ξάνθης, Καβάλας, Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης, Κιλκίς, Κοζάνης, Εορδαίας, Γρεβενών, Έδεσσας, Πέλλας, Νέας Προποντίδας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Λαρισαίων, Βόλου, Λαμιέων και Τρικκαίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Δείτε την Προκήρυξη