Προσλήψεις στη ΔΕΗ – θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών (3) ατόμων ΔΕ Φυλάκων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Στέγασης που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Καποδιστρίου 27, Τ.Κ. 104 32 – Αθήνα απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης, υπόψιν κυρίας Κολιοπούλου Χαριτίνης (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 5220591).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (Δ/νση Υπηρεσιών Στέγασης) και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αθηναίων, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
– – –

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη 94 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης για 8 μήνες.

10 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ.
3 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ και ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ.
21 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ.
21 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ-ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.
13 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ.
1 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΙ ).
5 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ H/Y.
1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΛΑΡΚ).
1 ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΕΝΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ).
1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΠΡΟΩΘΗΤΩΝ).
16 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ( ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ).Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφ’ όσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε./Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, Τ.Κ.222 00 – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ απευθύνοντάς την στην Κεντρική Γραμματεία, υπ’ όψιν κας ΚΟΥΤΟΥΖΗ Βασιλικής ή κας ΚΑΛΑΘΑ Αγγελικής ή κου ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 27910-25045 εσωτερικό 33034, 33020 αντίστοιχα).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μεγαλόπολης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Σχετικά: