ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ. Προσλήψεις

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΠΕΡΙ : Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016.
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες