Διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με το ΠΔ 38/2010

Aριθμ. 117821/ΙΑ – ΦΕΚ Β 2192 – 05.09.2013
Τροποποίηση της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.2.1./25209/1-12-2011 (ΦΕΚ 2926 Β) περί υπαγωγής της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 38/2010 για διεκπεραίωση και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης, σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α΄/01-05-2002),
2. Της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α΄/16-6-2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις»,
3. Του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/A΄/11-06-1986),
4. Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α΄/09-03-1999), όπως ισχύει,
5. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/22-4-2005),
6. Του άρθρου 9 του Ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 63/Α΄/3-5-2010),
7. Του Π.Δ. 65/2011 και ιδίως των άρθρων 2 και 3 αυτού (ΦΕΚ 147/Α΄/27-6-2011),
8. Της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-5-2002 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 1276 Β/1-10-2002),
9. Της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ Φ.Α.1/ 18613 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Απλούστευση διαδικασιών για την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή της, σε εκτέλεση του αρ. 6 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3-5-2010)» (ΦΕΚ 1334 Β/30- 8-2010),
10. Της υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ. 19.7/14/380/20-9-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Οργάνωση, Λειτουργία και Αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)-Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση Διαδικασιών από τα ΕΚΕ» (ΦΕΚ 1561/Β΄/23-9-2010), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.16/2/οικ.2406/31-1-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 261/Β΄/17-2-2011) και την αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.7/166/7-2-2013 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 401/Β΄/22-2-2013),
11. Του Π.Δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78/Α΄/25-5-2010), όπως ισχύει,
12. Την ανάγκη τροποποίησης της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.2.1./ 25209/1-12-2011 (ΦΕΚ 2926 Β),
13. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Η πρώτη και η δεύτερη παράγραφος των διατάξεων της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.2.1./25209/1-12-11 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Υπαγωγή της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 38/2010 για διεκπεραίωση και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης, σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63 Α)» (ΦΕΚ 2926 Β) αντικαθίστανται ως εξής:
«Η διοικητική διαδικασία της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 38/2010 μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης. Η διεκπεραίωση της διαδικασίας λαμβάνει χώρα με την υποβολή της απαιτούμενης αίτησης και των δικαιολογητικών είτε σε έντυπη είτε, στις περιπτώσεις που είναι εφικτό, με τη διαδικασία και τις προδιαγραφές του π.δ. 150/2001 «Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές» (ΦΕΚ 125 Α). Υπόδειγμα της απαιτούμενης αίτησης με κατάλογο των δικαιολογητικών επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Σε περίπτωση υποβολής της απαιτούμενης αίτησης και των δικαιολογητικών με τη διαδικασία και τις προδιαγραφές του π.δ. 150/2001, η αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 59 του π.δ. 38/2010 διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την υποβολή όλων των απαραίτητων εγγράφων και σε έντυπη μορφή, εάν αυτό καθίσταται απαραίτητο λόγω δικαιολογημένων αμφιβολιών.»

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.2.1./25209/1-12-11 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Υπαγωγή της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με το ΠΔ 38/2010 για διεκπεραίωση και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης, σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63 Α)» (ΦΕΚ 2926 Β΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Αυγούστου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ