Πλυντήριο και λιπαντήριο αυτοκινήτων οχημάτων

Αριθμ. 56926 – ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β 943/23.02.2023
Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων, των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας εγκαταστάσεων πλύσης, καθαρισμού ή/και λίπανσης οχημάτων, ως και συμπληρωματικών εντός αυτών δραστηριοτήτων, κειμένων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, καθώς και καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων με εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο – Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση καθορίζει τα αρμόδια όργανα, τους όρους και τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πάσης φύσεως εγκαταστάσεων πλύσης, καθαρισμού ή/ και λίπανσης αυτοκινήτων οχημάτων ως και συμπληρωματικών εντός αυτών δραστηριοτήτων κειμένων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, συμπεριλαμβανομένων και των όρων και των προϋποθέσεων για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων με εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1. «Αυτοκίνητο ή αυτοκίνητο όχημα»: Το μηχανοκίνητο όχημα που χρησιμοποιείται κυρίως για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων, ή για τη ρυμούλκηση στις οδούς οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων. Ο όρος αυτός δεν περιλαμβάνει τα οχήματα, όπως οι γεωργικοί ελκυστήρες, τα χρησιμοποιούμενα παρεμπιπτόντως μόνο για την οδική μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων ή για ρυμούλκηση στις οδούς, οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων. Στην υπόψη κατηγορία κατατάσσονται τα κάτωθι αυτοκίνητα οχήματα, όπως ορίζονται στον ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας του ν. 2696/1999 (Α΄ 57):
α. μοτοποδήλατο: το δίτροχο ή τρίτροχο όχημα του οποίου η μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής δεν υπερβαίνει τα σαράντα πέντε χιλιόμετρα την ώρα (45km/hr).
β. μοτοσυκλέτα: κάθε δίτροχο μηχανοκίνητο όχημα με ή χωρίς καλάθι του οποίου είτε η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα είναι μεγαλύτερη των σαράντα πέντε χιλιομέτρων την ώρα (45km/hr) είτε, εάν είναι εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο κυλινδρισμός του κινητήρα είναι μεγαλύτερος των πενήντα κυβικών εκατοστών (50cm3).
γ. αυτοκίνητα επιβατηγά, ελαφρά ρυμουλκούμενα οχήματα και αυτοκίνητα φορτηγά μέχρι τρεισήμισι τόνων (3,5t) μικτού φορτίου ή δυνατότητα μεταφοράς μέχρι εννέα (9) ατόμων,
δ. αυτοκίνητα φορτηγά μικτού βάρους άνω των τρεισήμισι τόνων (3,5t) μικτού φορτίου (με ή άνευ δυνατότητας ρυμουλκούμενου οχήματος),
ε. αυτοκίνητα λεωφορεία για τη μεταφορά προσώπων δέκα (10) και άνω θέσεων, συμπεριλαμβανομένης και της θέσης του οδηγού και,
στ. λοιπά μηχανοκίνητα οχήματα ειδικών κατηγοριών (τρίτροχα οχήματα, αρθρωτά λεωφορεία, αγροτικά μηχανήματα, κ.λ.π.).

2. «Πλυντήριο αυτοκινήτων οχημάτων»: νοείται η εγκατάσταση στην οποία παρέχεται τουλάχιστον η πρώτη από τις κάτωθι εργασίες, υπηρεσίες:
α. πλύση της εξωτερικής επιφάνειας του αυτοκινήτου οχήματος με νερό, ενεργό αφρό, πολυμερές υγρό, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο,
β. πλύση της κάτω επιφάνειας (σασί) του αυτοκινήτου οχήματος,
γ. εσωτερικός καθαρισμός του αυτοκινήτου οχήματος και του αμαξώματός του,
δ. πλύση των μηχανικών μερών του αυτοκινήτου οχήματος,
ε. ειδικές εργασίες προστασίας και καλλωπισμού του εσωτερικού τμήματος (πχ. βιολογικός καθαρισμός) ή και του αμαξώματος του (πχ. με πολυμερές υγρό νανοτεχνολογίας ή με άλλη εμπορική ονομασία).
στ. πώληση προϊόντων πλύσης και λίπανσης αυτοκινήτων οχημάτων καθώς και αξεσουάρ και μικροανταλλακτικών αυτοκινήτων οχημάτων, και,
ζ. τοποθέτηση αξεσουάρ και μικροανταλλακτικών οχημάτων (κεραίας ραδιοφώνου, υαλοκαθαριστήρες, κ.λπ.).

3. «Λιπαντήριο αυτοκινήτων οχημάτων»: νοείται η εγκατάσταση στην οποία παρέχεται τουλάχιστον η πρώτη από τις κάτωθι εργασίες, υπηρεσίες:
α. μερική προσθήκη ή/και αντικατάσταση του λιπαντικού του κινητήρα και άλλων λοιπών μηχανισμών του αυτοκινήτου οχήματος, και τοποθέτηση σχετικών ανταλλακτικών όπως φίλτρα, τάπες, ροδέλες στεγανοποίησης, κ.λπ.,
β. λίπανση λοιπών μηχανισμών του αυτοκινήτου οχήματος,
γ. πώληση προϊόντων πλύσης, λίπανσης καθώς και αξεσουάρ και μικροανταλλακτικών οχημάτων και, δ. τοποθέτηση αξεσουάρ και μικροανταλλακτικών οχημάτων (κεραίας ραδιοφώνου, υαλοκαθαριστήρες κ.λπ.).

4. «Πλυντήριο και λιπαντήριο αυτοκινήτων οχημάτων»: νοείται η εγκατάσταση που παρέχει τις εργασίες των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

5. «Συμπληρωματικές εγκαταστάσεις πλυντηρίων ή/και λιπαντηρίων αυτοκινήτων οχημάτων»: σε όλες τις εγκαταστάσεις καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης αυτοκινήτων οχημάτων είναι δυνατόν να ασκούνται και οι εξής συμπληρωματικές δραστηριότητες για τη διευκόλυνση των εξυπηρετούμενων χρηστών τους, με την προϋπόθεση ότι οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις είναι σύμφωνες με τις επί μέρους πολεοδομικές, υγειονομικές, αστυνομικές και λοιπές κείμενες διατάξεις, που ισχύουν για κάθε μία από αυτές:
α. εμπορία διαφόρων αναλώσιμων καταναλωτικών αγαθών (π.χ., πώληση γαλακτοκομικών ειδών, αναψυκτικών, προϊόντων καπνού κ.λπ.),
β. παροχή διαφόρων υπηρεσιών [παρασκευή και διάθεση πρόχειρου γεύματος, αυτόματες εγκαταστάσεις ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ: Automatic Teller Machines), εγκαταστάσεις προσωπικής υγιεινής, κ.λπ.].

 
 

 

Άρθρο 3
Κατηγορίες εγκαταστάσεων καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης πάσης φύσεως αυτοκίνητων οχημάτων και συστέγαση αυτών με λοιπές συναφείς εγκαταστάσεις

Άρθρο 4
Χωροθέτηση εγκαταστάσεων πλύσης, καθαρισμού ή/και λίπανσης πάσης φύσεως αυτοκινήτων οχημάτων

Άρθρο 5
Κυκλοφοριακή σύνδεση εγκαταστάσεων πλύσης, καθαρισμού ή/και λίπανσης πάσης φύσεως αυτοκινήτων οχημάτων

Άρθρο 6
Προδιαγραφές οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης εγκαταστάσεων καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης πάσης φύσεως αυτοκινήτων οχημάτων

Άρθρο 7
Προδιαγραφές κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης πάσης φύσεως αυτοκινήτων οχημάτων

Άρθρο 8
Μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός – Μηχανήματα πλύσης των εγκαταστάσεων καθαρισμού και ή/πλύσης πάσης φύσεως αυτοκινήτων οχημάτων

Άρθρο 9
Απαιτήσεις πυροπροστασίας εγκαταστάσεων καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης πάσης φύσεως αυτοκινήτων οχημάτων

Άρθρο 10
Προστασία Περιβάλλοντος και τήρηση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων εγκαταστάσεων καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης πάσης φύσεως αυτοκινήτων οχημάτων

Άρθρο 11
Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης πάσης φύσεως αυτοκινήτων οχημάτων

Άρθρο 12
Επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων

Άρθρο 13
Προσαρμογή υφιστάμενων εγκαταστάσεων καθαρισμού, πλύσης ή/και λίπανσης πάσης φύσεως αυτοκινήτων οχημάτων στις διατάξεις της παρούσας απόφασης

Άρθρο 14
Κυρώσεις

Άρθρο 15
Παραρτήματα
Το Παράρτημα της παρούσας προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Με τη δημοσίευση της παρούσας κάθε άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά καταργείται

 

Αριθμ. 56926 – ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β 943/23.02.2023
Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων, των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας εγκαταστάσεων πλύσης, καθαρισμού ή/και λίπανσης οχημάτων, ως και συμπληρωματικών εντός αυτών δραστηριοτήτων, κειμένων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, καθώς και καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων με εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης