Διαδικασία και δικαιολογητικά για έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ)

Διαδικασία και δικαιολογητικά για έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ)

Σε ποιες Εργασίες Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) δεν χρειάζεται η έκδοση οικοδομικής άδειαςΑριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4520/16.10.2018
Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) καθώς και συμπλήρωση της εργασίας α. και τροποποίηση της εργασίας κη της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Επιτρέπεται, στις περιπτώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) χωρίς έκδοση οικοδομικής άδειας, εφόσον:
α. δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις,
β. τα οικόπεδα, τα γήπεδα ή τα κτίσματα στα όποια εκτελούνται δεν βρίσκονται:
i. σε δάσος,
ii. σε ρέμα,
iii. στον αιγιαλό ή στην παραλία,
iv. σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο όπου απαγορεύεται η δόμηση,
v. σε περιοχή απολύτου προστασίας,
vi. σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού,
vii. σε κτίρια που είναι στατικά επικίνδυνα, πριν αρθεί η επικινδυνότητα,
viii. τμήμα κτιρίου που έχει κατασκευαστεί μετά τη θεσμοθέτηση παρόδιας στοάς και εμπίπτει σε αυτήν,
ix. σε ρυμοτομούμενα κτίρια με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4495/2017,
x. παρά το όριο διεθνών, εθνικών, επαρχιακών, δημοτικών ή κοινοτικών οδών εντός ζώνης πλάτους 50% των οριζομένων από τη νομοθεσία περί ασφαλείας της υπεραστικής συγκοινωνίας.

2. Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας:
α. σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α’),

β. σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων που έχουν υπαχθεί σε οποιονδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών (όπως ν. 3775/2009, ν. 3843/2010, ν. 4014/2011, ν. 4178/2013 και ν. 4495/2017) και έχουν εξαιρεθεί οριστικά της κατεδάφισης, ή έχουν υποβάλλει οριστική δήλωση τακτοποίησης, ή έχουν περαιώσει τη σχετική διαδικασία και έχουν εξοφλήσει το τριάντα τις εκατό (30%) του ενιαίου ειδικού προστίμου αυθαιρέτου και

γ. σε ρυμοτομούμενα κτίρια εφόσον πρόκειται για τις εργασίες των περιπτώσεων η, ιγ, ιθ και κα της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017. Σε περιπτώσεις ρυμότομούμένων οικοπέδων, όταν ζητούνται εργασίες στο μη ρυμοτομούμενο τμήμα τους, αυτές επιτρέπονται εφόσον αποδίδεται σε κοινή χρήση το ρυμοτομούμενο τμήμα και θα πρέπει η πράξη απόδοσης να προσκομίζεται ως ειδικό δικαιολογητικό.

3. Για τη χορήγηση της έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του και τα στοιχεία του ακινήτου.

β. Εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων (όπως Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής κ.τ.λ.) όπου αυτές απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις, με τα συνοδευτικά τους στοιχεία.

γ. Βεβαίωση – Τεχνική Έκθεση Μηχανικού.
Στην βεβαίωση – τεχνική έκθεση:
– δηλώνεται ότι το κτίσμα, το γήπεδο, το οικόπεδο ή η διηρημένη ιδιοκτησία βρίσκεται σε εκτός ή εντός σχεδίου περιοχή, ότι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση, ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές περιπτώσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και ότι οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν πληρούν τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς και ότι το κτίριο εμπίπτει στις περιπτώσεις της παρ. 2 με ειδική αναφορά στα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά στοιχεία.

Ειδικότερα, αναγράφεται ο αριθμός της οικοδομικής άδειας ή άδειας δόμησης ή άλλης άδειας, ή/και ο ηλεκτρονικός αριθμός οριστικής δήλωσης υπαγωγής αυθαιρέτου ή της δήλωσης εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή στοιχεία οριστικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση δυνάμει άλλου νόμου,
– περιγράφεται το οικόπεδο ή το γήπεδο, το κτίσματα καθώς και αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν σε αυτά.
Την Τεχνική Έκθεση συνοδεύουν σχέδια, εφόσον απαιτούνται, για να τεκμηριωθεί επαρκώς.

δ. Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος ή πιστοποιητικό κτηματογραφούμενού ακινήτου ή βεβαίωση για την υποβολή δήλωσης στο κτηματολόγιο.

ε. Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος. Ως τέτοιο νοείται το τοπογραφικό διάγραμμα της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης εφόσον υφίσταται ή της δήλωσης υπαγωγής σε οποιονδήποτε νόμο περί αυθαιρέτων ή του προσαρτώμενου τοπογραφικού σε δικαιοπραξία. Αν δεν υπάρχουν τα παραπάνω στοιχεία, τότε υποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το ισχύον κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο (ΕΓΣΑ), συντασσόμενο κατά τις ισχύουσες προδιαγραφές.

στ. Φωτογραφίες του ακινήτου.

ζ. Τα κατά περίπτωση ειδικά δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης.

η. Προϋπολογισμός εργασιών όπου απαιτείται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, υπολογιζόμενος σύμφωνα με το Παράρτημα Β του ν. 4495/2017. Στον προϋπολογισμό υπολογίζονται μόνο το κόστος των οικοδομικών εργασιών για την υλοποίηση του έργου (δεν συνυπολογίζεται το κόστος αγοράς των μηχανημάτων και του εξοπλισμού π.χ. φ/β συστημάτων, οικίσκων, μηχανημάτων, ασκεπούς δεξαμενής τύπου compact, ενοικίασης ικριωμάτων κ.ά.), με την επιφύλαξη των περιπτώσεων λε και λδ του άρθρου 2.

θ. Δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, εφόσον οι εργασίες πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους, όπως ακάλυπτους χώρους οικοπέδου ή γηπέδου ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου, όπως όψεις, φέροντα οργανισμό και στέγη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό της οροφοκτησίας, εφόσον υπάρχει, άλλως με πλειοψηφία 67% του συνόλου των συνιδιοκτητών. Η συναίνεση αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο τρόπο (όπως υπεύθυνες δηλώσεις με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, πρακτικό γενικής Συνελεύσεως συνιδιοκτητών κ.λπ.).

ι. Κατάθεση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του έργου, με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 305/1996 (Α’ 212), όπου απαιτείται.Άρθρο 2
Ειδικά δικαιολογητικά στοιχεία
Για καθεμία από τις εργασίες δόμησης Μικρής Κλίμακας, όπως ορίζονται με το άρθρο 29 παρ. 2 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167 Α’), ως ισχύει, καθορίζονται τα εξής κατά περίπτωση επιπλέον απαιτούμενα δικαιολογητικά:

α) Για δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή ή για εργασίες που απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευνες σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2003, κατατίθενται:
1) Το έγγραφο της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού το οποίο ορίζει τη σχετική υποχρέωση για την περίπτωση δοκιμαστικών τομών, ή βεβαίωση μηχανικού ότι δεν απαιτούνται εργασίες αντιστήριξης για την περίπτωση εργασιών για γεωτεχνικές έρευνες.
2) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, κατά τα οριζόμενα στην περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1.

β) Για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών, όπου από ειδικά προγράμματα προβλέπεται η κάλυψη στεγαστικών αναγκών μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού ή η αυτοστέγαση παλιννοστούντων, κατατίθενται:
1) Τοπογραφικό διάγραμμα.
2) Σχέδια κατόψεων, τομών και όψεων.
3) Δικαιολογητικά στοιχεία που προβλέπονται για το εκάστοτε ειδικό πρόγραμμα στέγασης ή αυτοστέγασης από ειδικές διατάξεις και κανονιστικές πράξεις.

γ) Για αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 24/1985 (Δ’ 270), εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων, κατατίθενται:
1) Έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2) Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος ή Τοπογραφικό διάγραμμα με απεικόνιση της θέσης της εγκατάστασης, κατά τα οριζόμενα στην περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1.

δ) Για την κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων, όπως χωνευτήρι, βυθιζόμενων κάδων και δεξαμενή νερού, μέγιστης επιφάνειας είκοσι πέντε (25,00) τ.μ. και βάθους έως τέσσερα (4,00) μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου συμπαγούς τύπου (compact), αν απαιτείται, και με την προϋπόθεση ότι το ύψος των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το ένα (1,00) μ. από την οριστική στάθμη εδάφους, κατατίθενται:
1) Δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων.
2) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος ή απόσπασμα ρυμοτομικού ή άλλο διάγραμμα, στο οποίο αποτυπώνονται οι θέσεις των εγκαταστάσεων, κατά τα οριζόμενα στην περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1.
3) Σχέδια κατόψεων και τομών.

ε) Για την εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών της παρ. 74 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 σε κοινόχρηστους χώρους, και μέχρι να εκδοθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 21 του ν. 4067/2012 υπουργική απόφαση, κατατίθενται:
1) Πιστοποιητικό στατικής επάρκειας ή στατική μελέτη.
2) Μισθωτήριο συμβόλαιο για την παραχώρηση της δημόσιας ή κοινόχρηστης έκτασης.
3) Εγκριτικές πράξεις παραχώρησης από τον αρμόδιο κατά περίπτωση Φορέα (Δήμος, Περιφέρεια, Κτηματική Υπηρεσία, κ.τ.λ.).
4) Έγκριση τοποθέτησης από τον αρμόδιο κατά περίπτωση Φορέα, που εγκρίνει τη λειτουργία.
5) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος ή απόσπασμα ρυμοτομικού ή άλλο διάγραμμα, με την υπό κλίμακα, σκαριφηματική αποτύπωση των εγκαταστάσεων (θέση, διαστάσεις, αποστάσεις, κ.λ.π.), κατά τα οριζόμενα στην περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1.
6) Κάτοψη, τομή και όψεις σε κατάλληλη κλίμακα.

στ) Για την κατασκευή ανελκυστήρα και των αναγκαίων επεμβάσεων – εργασιών για την ολοκλήρωση και λειτουργία του, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α’) σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια που δεν διαθέτουν ανελκυστήρα και κατά το χρόνο ανέγερσής τους δεν ήταν υποχρεωτική η κατασκευή του από τις ισχύουσες τότε διατάξεις, ή που διαθέτουν ανελκυστήρα με εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου εκτός προδιαγραφών ΕΛΟΤ – ΕΝ 81-70, ή σε κτίρια όπου πρέπει να γίνει επέκταση των στάσεων του ανελκυστήρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα, των ως άνω προϋποθέσεων ισχυόντων και σε εκτός σχεδίου περιοχές, κατατίθενται:
1) Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού, στην οποία αναφέρεται ότι οι μελέτες προσθήκης ανελκυστήρα και του χώρου πρόσβασης σ’ αυτόν, συντάχθηκαν σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς, είναι πλήρεις και τα στοιχεία και οι διαστάσεις τους συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς που ισχύουν. Δηλώνεται επίσης ότι στο υφιστάμενο κτίριο, κατά τον χρόνο ανέγερσής του δεν ήταν υποχρεωτική η κατασκευή ανελκυστήρα από τις ισχύουσες τότε διατάξεις, ή ότι ήταν υποχρεωτική αλλά η σχετική αλλαγή κατά την κατασκευή έχει υπαχθεί στις διατάξεις περί τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαιρέτων ή ότι το κτίριο διαθέτει ανελκυστήρα με εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου εκτός προδιαγραφών ΕΛΟΤ – ΕΝ 81-70, ή ότι στο κτίριο πρέπει να γίνει επέκταση των στάσεων του ανελκυστήρα προκειμένου να είναι δυνατή η πρόσβαση.
2) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, κατά τα οριζόμενα στην περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1, με την υπό κλίμακα αποτύπωση του ανελκυστήρα και του απαιτούμενου χώρου πρόσβασης σε αυτόν.
3) Σχέδιο κάτοψης και τομής σε κλίμακα 1:100, καθώς και όψη στην περίπτωση που ο ανελκυστήρας τοποθετείται εκτός του περιγράμματος του υφιστάμενου κτιρίου.
4) Στατική μελέτη από αρμόδιο μηχανικό όταν πρόκειται για προσθήκη νέας κατασκευής/εγκατάστασης ανελκυστήρα σε υφιστάμενο κτίριο, ή πιστοποιητικό στατικής επάρκειας στην περίπτωση επέμβασης σε υπάρχον κέλυφος σύμφωνα με τις ισχύουσες ελληνικές ή ευρωπαϊκές προδιαγραφές και κανονισμούς.
5) Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ή τεχνική έκθεση αρμοδίου Μηχανικού για την ασφάλεια της εγκατάστασης στην περίπτωση επέμβασης σε υπάρχον κέλυφος σύμφωνα με τις ισχύουσες ελληνικές ή ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
6) Αντί της υποβολής Δήλωσης Συναίνεσης, πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της πολυκατοικίας με πλειοψηφία του 51% του συνόλου των ψήφων κατά το άρθρο 11 του ν. 3209/2003 για την κατά παρέκκλιση του ΝΟΚ κατασκευή ανελκυστήρα στις περιπτώσεις που η οικοδομή έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3741/1929 «Περί ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους».

ζ) Για την κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε Ζ.Ο.Ε. καθώς και σε οικισμούς προϋφιστάμενους του ν.δ. 17.7.1923 (Α’ 223) και οικισμούς οριοθετημένους με το από 24. 5.1985 π.δ., κατατίθενται:

α. Για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού:
1) Αίτηση της αρμόδιας υπηρεσίας.
2) Αιτιολογημένη Τεχνική Έκθεση του αρμόδιου γεωπόνου, δασολόγου, ή αρμόδιου γεωτεχνικού επιστήμονα στην οποία περιγράφονται οι λόγοι για την κοπή δέντρων και ότι αυτά δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας.
3) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος ή απόσπασμα ρυμοτομικού ή άλλο διάγραμμα, στο οποίο θα σημειώνεται η θέση των δέντρων που θα κοπούν και τυχόν μελλοντικές θέσεις φύτευσης δέντρων.
4) Απόφαση του αρμόδιου οργάνου του οικείου δήμου.

β. Για την κοπή δένδρου/ων σε οικόπεδα, κατατίθενται:
1) Τεχνική έκθεση του μηχανικού ή γεωπόνου στην οποία περιγράφεται ο λόγος για τον οποίο επιβάλλεται η κοπή και βεβαιώνεται ότι τα δέντρα δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας. Ειδικότερα για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν σε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο δηλώνεται ότι εξασφαλίζεται ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός δέντρων όπως αυτός ορίζεται στις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού (υπουργική απόφαση 3046/304/1989 (Δ’ 59), όπως εκάστοτε ισχύει, για άδειες που εκδόθηκαν μετά την ισχύ του.
2) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος, στο οποίο σημειώνεται η θέση των δέντρων που θα κοπούν και τυχόν θέσεις μελλοντικής φύτευσης δέντρων.
Για την κοπή δέντρων σε καθορισμένες δυνάμει ειδικών διατάξεων πυρόπληκτες περιοχές δεν απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας, αλλά έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του οικείου Δήμου.

η) Για την κατασκευή υπόγειων σταθμών διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου, κατατίθεται:
Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος ή Τοπογραφικό διάγραμμα κατά τα οριζόμενα στην περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1, με την υπό κλίμακα αποτύπωση των εγκαταστάσεων (θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κ.τ.λ.).

θ) Για την τοποθέτηση ικριωμάτων κατατίθενται:
1) Δήλωση ανάθεσης και ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου.
2) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, κατά τα οριζόμενα στην περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1.
ι) Για την τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων κατατίθενται:
1) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, με την αποτύπωση των εγκαταστάσεων (θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κ.τ.λ.). Ειδικά για τις περιπτώσεις δημοσίων ή δημοτικών έργων μπορεί να κατατίθεται αντί του τοπογραφικού διαγράμματος, οδοιπορικό σκαρίφημα με σημειωμένες τις θέσεις τοποθέτησης των εργοταξιακών οικίσκων.
2) Τεχνική έκθεση μηχανικού στην οποία περιγράφεται η αναγκαιότητα, το μέγεθος και η θέση τοποθέτησης των εργοταξιακών οικίσκων και δηλώνεται ότι οι ανωτέρω οικίσκοι απομακρύνονται υποχρεωτικά πριν την οριστική ηλεκτροδότηση του ακινήτου ή την προσωρινή παραλαβή του έργου αντιστοίχως. Επίσης, σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση παραπάνω του ενός οικίσκου, τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους.
3) Σε περίπτωση που ο χώρος τοποθέτησης των οικίσκων είναι ιδιωτικός, συνυποβάλλεται το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης του χώρου αυτού.

ια) Για εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών – εκροών, κατατίθενται:
1) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος, κατά τα οριζόμενα στην περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1, με την αποτύπωση των εγκαταστάσεων (θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κ.τ.λ.).
2) Άδεια Ίδρυσης ή λειτουργίας του Πρατηρίου υγρών και αερίων καυσίμων από την αρμόδια Υπηρεσία.

ιβ) εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων, κατατίθενται:
1) Δήλωση ανάθεσης και ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου.
2) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, κατά τα οριζόμενα στην περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1.
Σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων, περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, για τις εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάστασης κιγκλιδωμάτων ή επισκευής επιχρισμάτων ή επισκευής όψεων με διαφορετικό υλικό και ανεξαρτήτως χρήσης ικριωμάτων, εκδίδεται υποχρεωτικά έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας και κατατίθενται συμπληρωματικά όψεις του κτιρίου. Στην περίπτωση που από την τεχνική έκθεση του μηχανικού προκύπτει ότι οι εργασίες θα υλοποιηθούν με το ίδιο ακριβώς υλικό κατά την τυπολογία της υπάρχουσας κατασκευής, απαιτείται η έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, μόνο εφόσον γίνεται χρήση ικριωμάτων και δεν απαιτείται η υποβολή όψεων του κτιρίου.
Σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως μνημεία και διατηρητέα κτίρια για τις εργασίες της παρούσας περίπτωσης κατατίθενται συμπληρωματικά και όψεις του κτιρίου.

ιγ) επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων, κατατίθενται:
1) Βεβαίωση του μηχανικού ότι δεν θίγονται τα δομικά στοιχεία της όψης του κτιρίου.
2) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, κατά τα οριζόμενα στην περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1.
Σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων, περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι ή/και σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως μνημεία, διατηρητέα κτίρια και στις ζώνες προστασίας αυτών, για την επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων κατατίθενται συμπληρωματικά και όψεις του κτιρίου.

ιδ) Για την κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων, καθώς και πέργκολας ανεξαρτήτως επιφάνειας σε δώματα, υπαίθριους χώρους και ανοιχτούς εξώστες κατατίθενται:
1) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, με την υπό κλίμακα αποτύπωση των εγκαταστάσεων (θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κ.τ.λ.).
2) Σχέδια κάτοψης και όψεων σε κλίμακα 1:100 ή 1:50.
3) Υπεύθυνη δήλωση του Μηχανικού ότι δεν παραβιάζεται το ιδεατό στερεό του κτιρίου.

ιε) Για την τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας πενήντα (50) τ.μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου συμπαγούς τύπου (compact), κατατίθενται:
1) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, με την υπό κλίμακα αποτύπωση των εγκαταστάσεων (θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κ.τ.λ.) καθώς και των διαμορφώσεων του εδάφους.
2) Υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι δεν απαιτείται για την εγκατάστασή της τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα και ότι το ύψος όλων των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το ένα μέτρο (1,00 μ.) από την οριστική στάθμη εδάφους και ότι δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από 1,50 μ. για την τοποθέτησή της καθώς και ότι τηρείται η απαιτούμενη φύτευση του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου.
3) Δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων.
4) Στατική μελέτη ή πιστοποιητικό στατικής επάρκειας της κατασκευής.
5) Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη.

ιστ) Για τους αγωγούς αερισμού καθώς και τις λοιπές εγκαταστάσεις και κατασκευές που αναφέρονται στις παραγράφους 2β, 2δ, 2στ και 3 του άρθρου 19 του ν. 4067/2012, κατατίθενται:
1) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, κατά τα οριζόμενα στην περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1.
2) Σχέδιο κάτοψης δώματος με αποτύπωση των εγκαταστάσεων (θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κ.λπ.) καθώς και σχέδιο όψης εφόσον απαιτείται.
3) Υπεύθυνη Δήλωση του Μηχανικού, στην οποία αναφέρεται ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της ασφάλειας της κατασκευής ή της εγκατάστασης, ότι δεν θίγεται η στατική επάρκεια του κτιρίου, ότι πληρούνται οι γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμοί και ότι δεν παραβιάζεται το ιδεατό στερεό του κτιρίου.

ιζ) Για εσωτερικές διαρρυθμίσεις, κατατίθενται:
1) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, κατά τα οριζόμενα στην περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1.
2) Υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.
3) Σχέδιο κάτοψης σε κλίμακα 1:100 ή 1:50.
Σε περίπτωση που από τις εσωτερικές διαρρυθμίσεις τροποποιούνται μελέτες του κτιρίου (π.χ παθητική/ενεργητική πυροπροστασία, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, κ.λ.π), κατατίθενται οι κατά περίπτωση τροποποιήσεις μελετών για την ενημέρωση του φακέλου της οικοδομικής άδειας κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017.

ιη) Για την κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών μέχρι την δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α’) κατατίθενται τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην αριθμ. 911/9-1-2012 υπουργική απόφαση «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία κατασκευής φυτεμένων επιφανειών σε δώματα, στέγες και υπαίθριους χώρους κτιρίων» (ΦΕΚ 14/Β’/2012) και μετά τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης όσα ορίζονται σε αυτή.
Για την κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών σε Δημόσια Κτίρια, τα οποία έχουν ενταχθεί σε οποιοδήποτε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, κατατίθενται συμπληρωματικά τα εξής:
1) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, κατά τα οριζόμενα στην περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1.
2) Αντίγραφο της απόφασης ένταξης του έργου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ή αντίγραφο της απόφασης θετικής αξιολόγησης και πρόκρισης προς χρηματοδότηση του έργου.
3) Δήλωση στατικής επάρκειας από αρμόδιο μηχανικό.
4) Αντίγραφο της τεχνικής έκθεσης Κατασκευής Φυτεμένης Επιφάνειας, όπως αυτή κατατέθηκε στον αρμόδιο φορέα για την ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Σε περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί τεχνική έκθεση για την χρηματοδότηση, τότε κατατίθεται η τεχνική έκθεση που προβλέπεται στις διατάξεις της αριθμ. 911/9-1- 2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 14/Β’/2012).

ιθ) Για την τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις, κατατίθεται:
Βεβαίωση του μηχανικού ότι δεν αλλοιώνονται οι όψεις, ότι δεν θίγονται τα φέροντα στοιχεία των όψεων και του κτιρίου καθώς και ότι τηρούνται οι πολεοδομικές διατάξεις. Σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων, περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, για τις ανωτέρω εργασίες κατατίθενται συμπληρωματικά και όψεις του κτιρίου. Δεν απαιτείται η δήλωση συναίνεσης κατά τα οριζόμενα στην περ. θ της παρ. 3 του άρθρου 1.

κ) Για τη συντήρηση, επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων,

κατατίθενται:

1) Δήλωση ανάθεσης και ανάληψης της ευθύνης του μηχανικού για την επίβλεψη του έργου.
2) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, κατά τα οριζόμενα στην περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1.
3) Βεβαίωση του μηχανικού ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.

κα) Για απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός μέτρου (1,00 μ.) ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς που στερούνται σχέδιο πόλης, κατατίθεται:
Τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο σημειώνεται η περίφραξη ή η θέση των πασσάλων και οι διαστάσεις της. Σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται σε παραθαλάσσια περιοχή κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού στην οποία δηλώνει ότι το γήπεδο απέχει περισσότερο από 500 μέτρα από τη θάλασσα.

κβ) Για την περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές, κατατίθεται:
Τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο σημειώνεται η περίφραξη και οι διαστάσεις της.
Σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων, περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, για τις ανωτέρω εργασίες κατατίθενται συμπληρωματικά και όψεις.

κγ) Για την κατασκευή μιας και μόνο λιθόκτιστης αποθήκης ανά καλλιεργούμενο αγρόκτημα, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του π.δ. 24/1985 (ΦΕΚ 270 Δ’), με επιφάνεια μέχρι δεκαπέντε τετραγωνικά μέτρα (15 τ.μ.) και συνολικό ύψος με τη στέγη έως και τρία μέτρα (3.00μ.) εφόσον δεν γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στην οροφή της και αυτή κατασκευάζεται ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχουσα κύρια οικοδομή, κατατίθενται:
1) Έγκριση της αρμοδίας Διεύθυνσης Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων ότι η αποθήκη κρίνεται απαραίτητη, για την αποθήκευση αγροτικών γενικώς προϊόντων και εφοδίων.
2) Τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο αποτυπώνεται η αποθήκη (θέση, διαστάσεις αποστάσεις κ.τ.λ.).
3) Σχέδια κάτοψης και τομής σε κλίμακα 1:100ή 1:50.
Όπου από ειδικές διατάξεις της περιοχής ορίζεται υποχρεωτική η κατασκευή στέγης, κατασκευάζεται υποχρεωτικά στέγη, ενώ αντίστοιχα όπου είναι υποχρεωτική η κατασκευή δώματος, το ύψος των 3,00 μ. υπολογίζεται συμπεριλαμβανομένου του στηθαίου του δώματος.

Κατ’εξαίρεση των οριζομένων στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 1, περί αρτιότητας και οικοδομησιμότητας, η ως άνω εργασία επιτρέπεται σε αγρόκτημα τουλάχιστον 1.000 τ.μ και η απόσταση της αποθήκης να είναι τουλάχιστον 5 μέτρα από τα όρια του αγροκτήματος, με την επιφύλαξη του άρθρου 2 του π.δ. 209/1998 (Α’ 169).

κδ) Για την κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδόχους τους, κατατίθενται:
1) Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι η εγκατάσταση θα εξυπηρετεί επαγγελματική χρήση και ότι η καμινάδα πληροί τις διατάξεις του «Κτιριοδομικού Κανονισμού», υπουργική απόφαση 3046/304/1989 (Δ’ 59), όπως εκάστοτε ισχύει.
2) Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού ότι δεν επηρεάζεται η στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.
3) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος, με την αποτύπωση των εστιών και φούρνων (θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κ.τ.λ.).
Σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων, περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι ή/και σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως μνημεία, διατηρητέα κτίρια και στις ζώνες προστασίας αυτών για την κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών κατατίθενται συμπληρωματικά και όψεις του κτιρίου.

κε) Για την κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε οριζόντιες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας, κατατίθενται:
1) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος, κατά τα οριζόμενα στην περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1.
2) Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού ότι δεν επηρεάζεται η στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και ότι η καμινάδα πληροί τις διατάξεις του «Κτιριοδομικού Κανονισμού», υπουργική απόφαση 3046/304/1989 (Δ’ 59), όπως εκάστοτε ισχύει.
3) Σχέδιο κάτοψης σε κλίμακα 1:100 ή 1:50 στο οποίο αποτυπώνεται η θέση του τζακιού και της καπνοδόχου.
Σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων, περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι ή/και σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως μνημεία, διατηρητέα κτίρια και στις ζώνες προστασίας αυτών για την κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους κατατίθενται συμπληρωματικά και όψεις του κτιρίου.
Δεν απαιτείται η δήλωση συναίνεσης κατά τα οριζόμενα στην περ.θ της παρ. 3 του άρθρου 1.

κστ) Για την ανακατασκευή στέγης, κατατίθενται:
1) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος, κατά τα οριζόμενα στην περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1.
2) Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού στην οποία αναφέρεται ότι αυτή έχει τις ίδιες διαστάσεις, ότι δεν μεταβάλλεται ο όγκος της, ότι δεν αυξάνεται το τελικό ύψος του κτιρίου, και της στέγης και ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.
3) Σχέδια κάτοψης, όψης και τομής σε 1:100 ή 1:50.
4) Στατική μελέτη.

κζ) Για τη λειτουργική συνένωση χώρων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012, όπως ισχύει σε συνδυασμό με τις αριθμ. 13448/16-3-2012 και 13451/163-2012 υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ 116/Α.Α.Π/9.10.2012), κατατίθενται:
1) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος, κατά τα οριζόμενα στην περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1.
2) Αίτηση εκάστου των ιδιοκτητών των προς συνένωση χώρων ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους.
3) Ιδιωτική σύμβαση των ιδιοκτητών, στην περίπτωση λειτουργικής συνένωσης κτιρίων ομόρων οικοπέδων, στην οποία αναγράφεται το χρονικό διάστημα της λειτουργικής ενοποίησης των κτισμάτων ή χώρων.
4) Τεχνική έκθεση μηχανικού στην οποία αναγράφονται οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την ενιαία λειτουργία του χώρου (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εσωτερικών διαρρυθμίσεων) και αναφέρεται ότι δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές και κτιριοδομικές διατάξεις, ότι δεν δημιουργείται αυθαίρετη αλλαγή χρήσης και ότι δεν θίγεται η στατική επάρκεια των κτιρίων στα οποία ανήκουν οι χώροι που συνενώνονται λειτουργικά.
5) Συναίνεση με αυξημένη πλειοψηφία 67% των συνιδιοκτητών των όμορων οικοπέδων ή των όμορων αυτοτελών ιδιοκτησιών του ιδίου κτιρίου.
6) Αντίγραφα των οικοδομικών αδειών των όμορων κτιρίων ή του ενός εφόσον πρόκειται για συνένωση ιδιοκτησιών εντός του ιδίου κτιρίου.
7) Σχέδια αρχιτεκτονικής μελέτης (κάτοψη, τομή) συνοδευόμενη από την τροποποιημένη μελέτη πυροπροστασίας του ενιαίου χώρου.
8) Συμβολαιογραφική δήλωση του ν. 1221/1981 και μεταγραφή της, για την εξασφάλιση των υποχρεωτικών θέσεων στάθμευσης, όπου απαιτείται.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τον διαχωρισμό των χώρων μετά τη λειτουργική συνένωση.

κη) Για την προσθήκη επιφάνειας εμβαδού έως πέντε (5) τ.μ., αποκλειστικά για την κατασκευή χώρου υγιεινής, σε κτίρια προϋφιστάμενα της 31ης Ιανουαρίου 1983, σε στάσιμους οικισμούς και σε οικισμούς προ του 1923 ή σε οικισμούς κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, χωρίς να απαιτούνται στοιχεία νομιμότητας κτιρίου, κατατίθενται:
1) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος

, κατά τα οριζόμενα στην περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1.
2) Τεχνική έκθεση μηχανικού στην οποία αναφέρεται ο τρόπος κατασκευής του χώρου υγιεινής.
3) Διάγραμμα κάλυψης, στο οποίο αποτυπώνεται η θέση της προσθήκης.
4) Σχέδια κάτοψης και τομής σε κλίμακα 1:100 ή 1:50.

κθ) Για την τοποθέτηση κεραιών, πλην κεραιών λήψης ραδιοτηλεοπτικού σήματος καθώς και κεραιών ραδιοεπικοινωνίας και κινητής τηλεφωνίας, κατατίθενται:
1) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος, με την υπό κλίμακα, σκαριφηματική αποτύπωση των εγκαταστάσεων (θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κ.τ.λ.).
2) Δήλωση στατικής επάρκειας από αρμόδιο μηχανικό.
3) Έγκριση εγκατάστασης από τον αρμόδιο φορέα.

λ) Για την εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης, πλην των αναφερομένων στην περίπτωση η του άρθρου 30 του ν. 4495/2017, κατατίθενται:
1) Δήλωση ανάθεσης και ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου.
2) Τεχνική έκθεση μηχανικού στην οποία να αιτιολογείται η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της ιδιοκτησίας σε σχέση με το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης και η ικανοποίηση των ελαχίστων απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ σε ότι αφορά το προτεινόμενο σύστημα θέρμανσης και να περιγράφονται οι εργασίες που θα γίνουν και το σύστημα θέρμανσης που επιλέγεται.
3) Πλήρης μελέτη εγκατάστασης αυτόνομου συστήματος θέρμανσης.
Στην περίπτωση αυτή γίνεται εφαρμογή του άρθρου 127 του ν. 4495/2017, αντί του δικαιολογητικού της συναίνεσης των συνιδιοκτητών ισχύουν τα οριζόμενα περί συναινέσεων στο εν λόγω άρθρο.

λα) για την κατασκευή στεγάστρων και προστεγασμάτων των παραγράφων 72 και 79 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012, κατατίθενται:
1) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος, κατά τα οριζόμενα στην περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1.
2) Διάγραμμα κάλυψης στο οποίο αποτυπώνονται οι κατασκευές με τις διαστάσεις τους.
3) Τεχνική έκθεση μηχανικού στην οποία περιγράφονται οι προτεινόμενες κατασκευές και δηλώνεται υπεύθυνα ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις που θέτουν η παράγραφος 6 ιστ του άρθρου 11, καθώς και οι παράγραφοι 7 ι και 7 ια του άρθρου 17 του ν. 4067/2012.
4) Σχέδια κάτοψης και τομής, σε κλίμακα 1:100 ή 1:50.

λβ) Για επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων, κατατίθενται:
1) Αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος.
2) Τεχνική έκθεση μηχανικού στην οποία δηλώνεται ότι δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός και οι επεμβάσεις δεν αντίκεινται σε ειδικότερες διατάξεις.
3) Σχέδια όψεων σε κλίμακα 1:100 ή 1:50.

λγ) Για πρόχειρες ξύλινες, κατασκευές βοηθητικής χρήσης έως 8 τ.μ. και μεγίστου ύψους 2,50 μέτρων που τοποθετούνται στον ακάλυπτο χώρο, κατατίθενται:
1) Αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος.
2) Τεχνική έκθεση μηχανικού στη οποία περιγράφεται αναλυτικά η προτεινόμενη κατασκευή, βεβαιώνεται η στατική της επάρκεια και δηλώνεται ότι πληρούνται όλες οι γενικές και ειδικές διατάξεις.
3) Σχέδιο κάτοψης και τομής σε κλίμακα 1:100 ή 1:50.
4) Αντίγραφο διαγράμματος κάλυψης στο οποίο αποτυπώνονται οι κατασκευές με τις διαστάσεις τους.
Σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων, περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι ή/και σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως μνημεία, διατηρητέα κτίρια και στις ζώνες προστασίας αυτών, για την εγκατάσταση πρόχειρων κατασκευών βοηθητικής χρήσης, κατατίθενται συμπληρωματικά και όψεις.

λδ) Για εργασίες εγκατάστασης φ/β συστημάτων, για τις οποίες απαιτείται η έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, κατατίθενται:
α. στις περιπτώσεις που τα φ/β εγκαθίστανται σε γήπεδα και κτίρια εκτός σχεδίου, τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην υπουργική απόφαση 40158/2010 (ΦΕΚ 1556 Β’), όπως εκάστοτε ισχύει.
β. στις περιπτώσεις που τα φ/β εγκαθίστανται σε κτίρια εντός σχεδίου, τα προβλεπόμενα της ανωτέρω περίπτωσης ιστ) καθώς και ό,τι άλλο προβλέπεται στις ειδικότερες διατάξεις της υπουργικής απόφασης 36720/2010 (ΦΕΚ 376 ΑΑΠ), όπως εκάστοτε ισχύει.
Δεν απαιτείται η κατάθεση προϋπολογισμού εργασιών, κατά τα οριζόμενα στην περ. η της παρ. 3 του άρθρου 1.

λε) Για εργασίες εγκατάστασης ανεμογεννητριών, κατατίθενται τα στοιχεία που προβλέπονται κάθε φορά από τις ειδικές διατάξεις και κανονιστικές πράξεις. Δεν απαιτείται η κατάθεση προϋπολογισμού εργασιών, κατά τα οριζόμενα στην περ. η της παρ. 3 του άρθρου 1.Άρθρο 3
Διαδικασία έκδοσης έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας
1. Οι αιτήσεις για την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα που προβλέπεται στο άρθρο 33 του ν. 4495/2017, με ευθύνη του υποβάλλοντος μηχανικού και η έγκριση εκδίδεται αυτόματα, αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μελετών και στοιχείων. Με την ίδια ηλεκτρονική αίτηση δύναται να εκτελεστούν περισσότερες από μια εργασίες, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβληθούν συνημμένα στην αίτηση όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για καθεμία από τις αιτούμενες εργασίες.

2. Με την ανωτέρω αίτηση, δεν κατατίθενται ως συνημμένα στοιχεία φορολογικών και άλλων κρατήσεων.

3. Οι εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας συσχετίζονται με τον φάκελο της οικοδομικής άδειας στην οποία αναφέρονται, εφόσον υπάρχει και αντίστοιχα ενημερώνονται οι τροποποιούμενες μελέτες αυτής.

4. Οι εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ισχύουν για ένα (1) έτος από την έκδοσή τους, με δυνατότητα αναθεώρησης του χρόνου ισχύος τους κατά ένα επιπλέον (1) έτος. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών της έγκρισης εντός του ανωτέρω διαστήματος, είναι δυνατή η παράταση της διάρκειας ισχύος της Έγκρισης Εργασιών για ένα έτος ακόμη μετά από σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη και αιτιολογημένη έκθεση του μηχανικού. Σε περίπτωση που εντός του χρόνου ισχύος της έγκρισης εργασιών ο ιδιοκτήτης προτίθεται να εκτελέσει νέες εργασίες που εμπίπτουν στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, η έγκριση αναθεωρείται και υποβάλλεται από τον μηχανικό συνολικός προϋπολογισμός των εργασιών (παλαιών και νέων) προκειμένου να ελεγχθεί το ανώτατο όριο προϋπολογισμού των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000) όπως αυτό ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο. Στην περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν πριν τη λήξη ισχύος της ΕΕΔΜΚ, ο μηχανικός δύναται να υποβάλλει σχετική δήλωση στο ηλεκτρονικό σύστημα αδειών.

5. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί για το ακίνητο άδεια δόμησης ή οικοδομική άδεια, η οποία βρίσκεται σε ισχύ, δεν απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας, αλλά ενημέρωση της ισχύουσας άδειας.

6. Η αρμόδια ΥΔΟΜ αποστέλλει αντίγραφο του ηλεκτρονικού εντύπου της ΕΕΔΜΚ αμελλητί στον οικείο ασφαλιστικό φορέα (ΕΦΚΑ) και τον Δήμο.

7. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ανωτέρω πληροφοριακού συστήματος της υπουργικής απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4495/2017, οι αιτήσεις για την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας υποβάλλονται με έντυπη διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 3 της αριθμ. 55174/2013 υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.