Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος για τους ανέργους

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ ́ της παραγρ. 1 του άρθρου 34 του ΚΦΕ (ν. 4172/2013), η διαφορά που  προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 30, η οποία προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα, προσδιορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση κατά το ίδιο φορολογικό έτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους και φορολογείται σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15, εφόσον ο φορολογούμενος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

ΚΦΕ (ν. 4172/2013)