ΝΟΜΟΣ 4172/2013. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Κωδικοποίηση

ΝΟΜΟΣ 4172/2013 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Κωδικοποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΝΟΜΟΣ 4172/2013) από την ΓΓΔΕ νυν ΑΑΔΕ

– – –
ΝΟΜΟΣ 4172/2013 – ΦΕΚ A 167 – 23.07.2013
Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013
και άλλες διατάξεις.