Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών ΕΣΥ

Αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ.22211 – ΦΕΚ Β 794 – 23.03.2016

Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών ΕΣΥ και προθεσμία και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε την διαδικασία και τον τρόπο προκήρυξης των θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., καθώς και την προθεσμία και τον τρόπο υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ως εξής:

Άρθρο 1
Έγκριση προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. και διαδικασία υποβολής αιτημάτων
α. Για την πλήρωση των κενών ή των κενούμενων θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. των Νοσοκομείων, του Ε.Κ.Α.Β. και των Δ.Υ.Πε., απαιτείται έγκριση του Υπουργού Υγείας, η οποία δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr).
β. Η έγκριση εκδίδεται μετά από σχετικό αίτημα του Νοσοκομείου, του Ε.Κ.Α.Β. ή της Δ.Υ.Πε..Τα αιτήματα των Νοσοκομείων υποβάλλονται στην οικεία Δ.Υ.Πε. πλήρως αιτιολογημένα και ιεραρχημένα. Η Δ.Υ.Πε. στο πρώτο δεκαήμερο κάθε εξαμήνου διαβιβάζει τα αιτήματα στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας (Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων/Τμήμα Ιατρών Ε.Σ.Υ.) πλήρως αιτιολογημένα και ιεραρχημένα για το σύνολο των αιτούμενων θέσεων των φορέων αρμοδιότητάς της. Σε περίπτωση που προκύπτουν έκτακτες και επείγουσες ανάγκες, το αίτημα μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε. Τα αιτήματα του Ε.Κ.Α.Β. υποβάλλονται απευθείας στην ανωτέρω υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.
γ. Οι θέσεις προκηρύσσονται ανά ειδικότητα στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄. Ο Υπουργός Υγείας μπορεί να εγκρίνει την προκήρυξη στο βαθμό Επιμελητή Α΄ ή Διευθυντή, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις θέσεις των Νοσοκομείων ή του Διοικητική της Υ.Πε. για τις θέσεις των Κέντρων Υγείας, των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων και της Δ.Υ.Πε.

Άρθρο 2
Τρόπος προκήρυξης και προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών
α. Οι θέσεις των Νοσοκομείων προκηρύσσονται με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, οι θέσεις των Κέντρων Υγείας, των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων και των Δ.Υ.Πε., με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ. και οι θέσεις του Ε.Κ.Α.Β. με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β., εντός αποκλειστικής προθεσμίας δυο (2) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της έγκρισης του Υπουργού Υγείας.
β. Στην απόφαση προκήρυξης αναφέρονται οι υπό πλήρωση θέσεις ανά ειδικότητα και βαθμό, όπως αναφέρονται στην απόφαση έγκρισης του Υπουργού Υγείας. Σε περίπτωση που οι θέσεις έχουν συσταθεί για συγκεκριμένα τμήματα ή ειδική μονάδα, τότε στην προκήρυξη μνημονεύεται και το τμήμα ή η ειδική μονάδα στην οποία ανήκουν. Στην προκήρυξη αναφέρονται ρητά τυχόν ειδικές προϋποθέσεις ή κωλύματα.
γ. Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες και στην απόφαση προκήρυξης αναφέρεται υποχρεωτικά η ημερομηνία έναρξης και η ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών.
δ. Κάθε απόφαση προκήρυξης αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α΄) και κοινοποιείται στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους και όταν πρόκειται για θέσεις Οδοντιάτρων, στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και στους κατά τόπους Οδοντιατρικούς Συλλόγους.
Με ευθύνη της οικείας Δ.Υ.Πε. αναρτώνται στον ιστότοπό της εκτός από τις προκηρύξεις των μονάδων της (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και Δ.Υ.Πε.) και οι προκηρύξεις των Νοσοκομείων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της.

Άρθρο 3
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
α. Στην απόφαση προκήρυξης αναφέρονται τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να υποβάλλουν οι υποψήφιοι για κάθε θέση και η υπηρεσία στην οποία αυτά θα υποβληθούν.
Κάθε υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει και να κριθεί για περισσότερες της μιας θέσης αλλά για κάθε θέση πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση-δήλωση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

β. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

1. Αίτηση – δήλωση σε ειδικό έντυπο το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr), στον ιστότοπο των Δ.Υ.Πε. και των Νοσοκομείων ή χορηγείται από την υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται τα δικαιολογητικά. Η αίτηση – δήλωση συμπληρώνεται με ακρίβεια και σε όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει. Αιτήσεις σε άλλο έντυπο ή αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, δεν γίνονται δεκτές.

2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.
3. Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος.

4. Φωτοαντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας.

5. Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στην οποία να βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της.

6. Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής, όπου είναι απαραίτητη.

8. Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου για διορισμό ιατρού, στην οποία να αναφέρονται τα εξής:
(α) ότι δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. ή σε αντίθετη περίπτωση, ότι έχουν συμπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την παρέλευση της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας,
(β) ότι δεν έχει παραιτηθεί από θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. πριν από τη συμπλήρωση δυο (2) χρόνων από το διορισμό του ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησής του,
(γ) ότι έχει συμπληρώσει δυο (2) χρόνια συνεχούς υπηρεσίας σε ομοιόβαθμη με την κρινόμενη θέση εάν είναι ήδη ιατρός του Ε.Σ.Υ.

9. Για τις θέσεις που θα προκηρυχθούν μέχρι 31.12.2017, υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου για διορισμό ιατρού, στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπηρετεί στο Ε.Σ.Υ. ή ότι έχει υποβάλλει παραίτηση από τη θέση ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. στην οποία υπηρετεί. Η παραίτηση θα πρέπει να έχει υποβληθεί στον φορέα που υπηρετεί ο υποψήφιος, μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της εκάστοτε προκήρυξης.

10. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναγράφονται περιληπτικά τα ουσιαστικά προσόντα του υποψήφιου και ιδιαίτερα εκείνα που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 37 του Ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165Α΄).
Εκτός από αυτά ο υποψήφιος μπορεί να συμπληρώσει το βιογραφικό σημείωμα με κάθε στοιχείο που κατά την κρίση του αποτελεί ουσιαστικό κριτήριο για την κρίση και αξιολόγησή του από το Συμβούλιο κρίσης.

11. Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα, απαιτείται η υποβολή επίσημων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων.

12. Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου περιληπτικά. Ανάτυπα δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών και επιστημονικά περιοδικά στα οποία έχουν δημοσιευθεί τέτοιες εργασίες, υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου.
Επιστημονικές εργασίες γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να υποβάλλονται και μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα.

13. Οι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση γνώσης της ελληνικής γλώσσας, η οποία χορηγείται μετά από εξετάσεις ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) κατά τα οριζόμενα στην Δ/10424/31.3.1993 (ΦΕΚ 263 Β΄) υπουργική απόφαση.
Για τους ιατρούς που είναι απόφοιτοι Ελληνικού Πανεπιστημίου ή έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας στην Ελλάδα, δεν απαιτείται βεβαίωση γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

14. Ειδικές προϋποθέσεις ή κωλύματα που αναφέρονται ρητά στην προκήρυξη αποδεικνύονται με την κατάθεση σχετικών πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή υπεύθυνων δηλώσεων που θα περιγράφονται στην ίδια την προκήρυξη.
γ. Όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία και πιστοποιητικά θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές της ημεδαπής. Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών θα πρέπει να φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό.
δ. Η αίτηση – δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στο Νοσοκομείο ή στην Δ.Υ.Πε. που προκηρύσσει τις θέσεις εις τριπλούν, εντός της ορισθείσας από την προκήρυξη προθεσμίας. Αιτήσεις – δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας, δεν γίνονται δεκτές.
ε. Αιτήσεις – δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία. Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Άρθρο 4
Έλεγχος και διαβίβαση δικαιολογητικών στο Συμβούλιο κρίσης
Η αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου ή της Δ.Υ.Πε. ελέγχει τα υποβληθέντα από κάθε υποψήφιο δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που διαπιστώσει την έλλειψη κάποιου από αυτά, το επισημαίνει στο αρμόδιο για την κρίση Συμβούλιο. Η ανωτέρω υπηρεσία συντάσσει κατάσταση με τους υποψηφίους ανά θέση και διαβιβάζει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στο αρμόδιο για την κρίση Συμβούλιο το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Άρθρο 5
Δήλωση προτίμησης θέσης
Σε περίπτωση που ο ιατρός καταταχθεί πρώτος στον τελικό πίνακα αξιολόγησης σε παραπάνω από μια θέση, διορίζεται στη θέση που επιλέγει σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωσή του, την οποία υποχρεούται να υποβάλει είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί γι’ αυτό με εξουσιοδότηση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος σύμφωνα με το νόμο, στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησής του απ” αυτήν. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υπέχει θέση παραίτησης από τη διεκδίκηση των υπολοίπων θέσεων για τις οποίες έχει ειδοποιηθεί.

Η εν λόγω ειδοποίηση από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας πραγματοποιείται με την αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ιατρός στην αίτηση – δήλωση συμμετοχής του στην προκήρυξη. Σε περίπτωση που η παραπάνω πενθήμερη προθεσμία παρέλθει άπρακτη από πλευράς του ιατρού, τότε ο διορισμός του γίνεται σε οποιαδήποτε των θέσεων επιτυχίας του, κατά την ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση της υπηρεσίας.

Β. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας η αριθμ. ΔΥ1γ/οικ. 41255/12-2-1993 (ΦΕΚ 97 Β΄) υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί, παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Μαρτίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ