Διαδικασία μεταδημότευσης υποψηφίου σε δημοτικές και περιφερειακές εκλογές

1dimotikes_ekloges-150x150Αριθμ. οικ. 10784 – ΦΕΚ Β 718 – 21.03.2014

Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευσης υποψηφίου σε δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 3463/2006 (114/Α΄) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 22 του Ν. 3536/2007 (42/Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 καθώς και αυτές της παρ. 3 του άρθρου 116 του Ν. 3852/2010 (87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του Π.Δ. 497/1991 (180/Α΄) «Κώδικας διαταγμάτων για τα Δημοτολόγια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (75/Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 της από 21-12-2001 ΠΝΠ (288/Α΄).
6. Τις διατάξεις της ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 (1276/Α΄) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986».
7. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 (45/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας»
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (98/Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τις υπ’ αριθμ. Υ305/1-7-2013 (1628/Β΄) και Υ385/
30-8-2013 (2164/Β΄) αποφάσεις του Πρωθυπουργού με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκου» και «Τροποποίηση απόφασης καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκου» αντίστοιχα.
10. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού των δήμων και περιφερειών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η διοικητική διαδικασία της μεταδημότευσης υποψηφίων για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 31 του Ν. 3013/2002, όπως αυτό ισχύει. Το έντυπο της αίτησης επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Άρθρο 2
Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί από την πρώτη (1) Απριλίου του έτους διενέργειας των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών μέχρι την προηγούμενη ημέρα της επίδοσης ή της παράδοσης στον πρόεδρο του αρμόδιου δικαστηρίου της δήλωσης κατάρτισης των συνδυασμών. Η απόφαση μεταδημότευσης εκδίδεται, υποχρεωτικά, μέσα στην ίδια προθεσμία και είναι αμέσως εκτελεστή.

Η απόφαση μεταδημότευσης παύει να ισχύει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την ανακήρυξη των συνδυασμών, εφόσον αυτός που μεταδημότευσε δεν ανακηρυχθεί υποψήφιος. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζεται, κατά τα λοιπά, η παράγραφος 7 του άρθρου 15 του Ν. 3463/ 2006.

Άρθρο 3
Για τη διεκπεραίωση της παραπάνω διαδικασίας συμπληρώνεται ειδικό έντυπο το οποίο επισυνάπτεται στην απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

ΦΕΚ Β 718

Το έντυπο της αίτησης fek_b_718_2014_aitisi_metadimotefsis

Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ