Διαδικασία της ειδικής πραγματογνωμοσύνης του άρθρου 110 Α ́ του Ποινικού Κώδικα

Αριθμ. 39067 – ΦΕΚ B 1067 – 05.06.2015
Διαδικασία της ειδικής πραγματογνωμοσύνης του άρθρου 110 Α ́ του Ποινικού Κώδικα. (απόλυση υπό όρο)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 110 Α ́ του Ποινικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 4322/2015 (ΦΕΚ Α ́ 42/27.4.2015) «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ ́ τύπου και άλλες διατάξεις».
2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την διαδικασία της ειδικής πραγματογνωμοσύνης για τη διακρίβωση των προϋποθέσεων των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 110 Α ́ του Ποινικού Κώδικα όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 4322/2015 ως εξής:

1. Ο ειδικός πραγματογνώμονας ο οποίος ορίζεται από τον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να διακριβώσει τη συνδρομή των προϋποθέσεων των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 110 Α ́ του Ποινικού Κώδικα όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 4322/2015, υποβάλλει στον Διευθυντή του Καταστήματος Κράτησης αίτημα για την άμεση μεταγωγή του κρατουμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 2 του Σωφρονιστικού Κώδικα (Ν. 2776/1999 ΦΕΚ Α ́ 291/24.12.1999) σε δημόσιο νοσοκομείο, το οποίο έχει κλινική κατάλληλη για τη διάγνωση της συγκεκριμένης ασθένειας, εφόσον η διάγνωση της ασθένειας δεν είναι δυνατή από το Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού.

2. Ο κρατούμενος κατά την διάρκεια της παραμονής του στο δημόσιο νοσοκομείο, υποβάλλεται σε κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο που ορίζεται από τον Διευθυντή της οικείας κλινικής.
Η φύλαξη του κρατουμένου γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Μετά το πέρας του ελέγχου συντάσσεται αιτιολογημένη γνωμάτευση και εκδίδεται σχετικό πιστοποιητικό από τον Διευθυντή της οικείας κλινικής, τα οποία τίθενται στον ιατρικό φάκελο του κρατουμένου.

4. Ο Διευθυντής του Καταστήματος Κράτησης ή ο Διευθυντής του Νοσοκομείου Κρατουμένων Κορυδαλλού διαβιβάζει αμέσως στον ειδικό πραγματογνώμονα τον ιατρικό φάκελο του κρατουμένου, ο οποίος, αφού τον συνεκτιμήσει, συντάσσει τη σχετική πραγματογνωμοσύνη με την οποία διακριβώνεται η συνδρομή ή όχι των προϋποθέσεων των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 110 Α ́ του Ποινικού Κώδικα όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 4322/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ