Διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών στα Τελωνεία μικρότερων των 200 ευρώ

ofeilesΑριθμ. Δ19Δ 5042147 ΕΞ2013 – ΦΕΚ Β 3222 – 18.12.2013

Διαγραφή ληξιπρόθεσμων βασικών οφειλών στα Τελωνεία μικρότερων των 200 ευρώ ανά φορολογούμενο που έχουν βεβαιωθεί πριν το 1993.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 82Α παρ. 4 του ν.δ. 356/74 (ΦΕΚ 90Α) περί κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις της υποπαραγράφου A4 «Διαγραφή των οφειλών προς το Δημόσιο» της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 122/Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» και ειδικότερα της περίπτωσης 2 και της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 3 αυτής, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις των παρ. 3 έως 6 του άρθρου 35 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81Α΄) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχής πιστώσεων και άλλες διατάξεις».
3. Την ανάγκη εκκαθάρισης του χαρτοφυλακίου ληξιπρόθεσμων οφειλών από ανείσπρακτες οφειλές πέραν της εικοσαετίας, οι οποίες προκαλούν διαχειριστικό και λειτουργικό κόστος.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Οι βεβαιωμένες μέχρι και 31-12-1992 στα Τελωνεία υπέρ του Δημοσίου ή Τρίτων ανείσπρακτες βασικές οφειλές, οι οποίες είναι μικρότερες των διακοσίων (200) ευρώ συνολικά ανά οφειλέτη, διαγράφονται, εφόσον δεν υφίστανται άλλες βασικές οφειλές του ιδίου προσώπου μετά την ανωτέρω ημερομηνία. Η συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων κατά περίπτωση διαπιστώνεται από τα Τελωνεία με την έκδοση σχετικής πράξης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ