Διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων

Αριθμ. αποφ. 710/019 – ΦΕΚ Β 1441 – 04.06.2014

Καθορισμός των προϋποθέσεων διανομής των ταχυδρομικών αντικειμένων, των πιθανών παρεκκλίσεων και προϋποθέσεων αυτών, καθώς και θέσπισης ειδικών ρυθμίσεων για την κατ’ οίκον διανομή ταχυδρομικών δεμάτων βάρους το πολύ είκοσι (20) χιλιόγραμμων, στο πλαίσιο της παροχής της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας.

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός και ορισμοί:
1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων διανομής των ταχυδρομικών αντικειμένων, των πιθανών παρεκκλίσεων και προϋποθέσεων αυτών, κάθε σχετικού θέματος, καθώς και θέσπισης ειδικών ρυθμίσεων για την κατ’ οίκον διανομή ταχυδρομικών δεμάτων βάρους το πολύ είκοσι (20) χιλιόγραμμων, στο πλαίσιο της παροχής της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας.

2. Οι λέξεις ή/και φράσεις που χρησιμοποιούνται στην παρούσα απόφαση, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Ν. 4053/2012 και, σε περίπτωση που δεν ορίζονται εκεί, στις σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι παρακάτω λέξεις ή/και φράσεις που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις της παρούσας, έχουν την ακόλουθη έννοια:

α΄. Ταχυδρομικό Αντικείμενο: Αντικείμενο με συγκεκριμένο παραλήπτη, αποστελλόμενο υπό την τελική του μορφή, υπό την οποία το αναλαμβάνει η ταχυδρομική επιχείρηση κάτοχος Ειδικής Άδειας. Τα αντικείμενα αυτά περιλαμβάνουν π.χ., πέραν των αντικειμένων αλληλογραφίας, βιβλία, καταλόγους, εφημερίδες περιοδικά, ταχυδρομικές κάρτες και ταχυδρομικά δέματα που περιέχουν εμπορεύματα με ή χωρίς εμπορική αξία.

Το ταχυδρομικό αντικείμενο δύναται να διακρίνεται σε:
i) Φάκελο: ταχυδρομικό αντικείμενο με ανώτατο όριο βάρους τα δύο (2) κιλά και ενδεικτικά ανώτατα όρια διαστάσεων 400x300x20 mm.

ii) Δέμα: ταχυδρομικό αντικείμενο με ή χωρίς εμπορική αξία, του οποίου οι διαστάσεις είναι εκτός των ορίων του φακέλου.

iii) Μικροδέματα/μικρά πακέτα τα οποία έχουν διαστάσεις εκτός των ορίων του φακέλου και βάρος κάτω των δύο (2) κιλών.

β΄. Ταχυδρομικό Δίκτυο: Το σύνολο της οργάνωσης και των κάθε είδους μέσων και προσώπων που χρησιμοποιεί ο ταχυδρομικός πάροχος, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών ή νομικών προσώπων, στα οποία αναθέτει ταχυδρομικό έργο, σύμφωνα με την Άδειά του και ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό, με στόχο ιδίως (α) την περισυλλογή των ταχυδρομικών αντικειμένων που καλύπτονται από υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας, (β) τη μεταφορά και διεκπεραίωση των ταχυδρομικών αντικειμένων από το σημείο πρόσβασης στο ταχυδρομικό δίκτυο ως τη μονάδα διανομής, (γ) τη διανομή των ταχυδρομικών αντικειμένων στη διεύθυνση που αναγράφεται στο αντικείμενο. Μία επιχείρηση δεν μπορεί να θεωρηθεί μέλος δικτύου επιχείρησης του εξωτερικού.

γ΄. Ταχυδρομικό Κατάστημα: Διακριτός επιχειρησιακός χώρος όπου πραγματοποιείται κυρίως η παραλαβή από κέντρο διαλογής ή από χρήστη και η διανομή των ταχυδρομικών αντικειμένων. Το ταχυδρομικό κατάστημα μπορεί να συνυπάρχει με Κέντρο Διαλογής.

δ΄. Κέντρο Διαλογής: Διακριτός επιχειρησιακός χώρος, όπου λαμβάνουν χώρα οι διαδικασίες διαλογής των ταχυδρομικών αντικειμένων και προωθούνται προς το επόμενο Κέντρο Διαλογής ή το επιφορτισμένο για την διανομή Ταχυδρομικό Κατάστημα.

ε΄. Θυρίδα υποδοχής: Επιχειρησιακός χώρος όπου πραγματοποιείται μόνο η παραλαβή ή η επιτόπου επίδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων, χωρίς να περιλαμβάνει άλλη φάση ταχυδρομικής υπηρεσίας (διαλογή ή προώθηση για επίδοση).

Η θυρίδα υποδοχής, μπορεί να συνυπάρχει με άλλο κατάστημα ή να είναι αυτόνομη. Ως θυρίδες υποδοχής νοούνται και τα ταχυδρομικά πρακτορεία.

στ΄. Αντικείμενο Αλληλογραφίας: Επικοινωνία, υπό γραπτή μορφή, επί οποιουδήποτε υλικού υποθέματος, που μεταφέρεται και παραδίδεται στη διεύθυνση την οποία έχει αναγράψει ο αποστολέας στο ίδιο το αντικείμενο ή τη συσκευασία του. Τα βιβλία, οι κατάλογοι, οι εφημερίδες και τα περιοδικά δεν θεωρούνται αντικείμενα αλληλογραφίας.

ζ΄. Συστημένη Αποστολή: Υπηρεσία που συνίσταται στην αποστολή, με κατ’ αποκοπήν εγγύηση έναντι των κινδύνων απώλειας, κλοπής ή καταστροφής και η οποία παρέχει στον αποστολέα, ενδεχομένως, εφόσον το ζητήσει, απόδειξη της κατάθεσης του ταχυδρομικού αντικειμένου και/ή της παράδοσής του στον παραλήπτη.

η΄. Αποστολή με δηλωμένη Αξία: η υπηρεσία που συνίσταται στην ασφάλιση του ταχυδρομικού αντικειμένου για την αξία που δηλώνεται από τον αποστολέα, σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής.

θ΄. Διαφημιστικό Ταχυδρομείο: μία ανακοίνωση που συνίσταται αποκλειστικά σε υλικό που αφορά αγγελίες, προώθηση πωλήσεων ή διαφήμιση και περιέχει τυποποιημένο μήνυμα, εκτός από το όνομα, τη διεύθυνση και τον ατομικό κωδικό του παραλήπτη και με τυχόν άλλες τροποποιήσεις που δεν αλλοιώνουν την ουσία του μηνύματος, και η οποία αποστέλλεται σε σημαντικό αριθμό παραληπτών, προς μεταφορά και παράδοση στη διεύθυνση που αναγράφεται από τον αποστολέα στο ίδιο το αντικείμενο ή τη συσκευασία του. Λογαριασμοί, τιμολόγια, αντίγραφα λογαριασμών και άλλα μη τυποποιημένα μηνύματα δεν θεωρούνται διαφημιστικό ταχυδρομείο. Μία ανακοίνωση που συνδυάζει το διαφημιστικό ταχυδρομείο με άλλα αντικείμενα μέσα στην ίδια συσκευασία δεν θεωρείται διαφημιστικό ταχυδρομείο. Τα αντικείμενα διαφημιστικού ταχυδρομείου θεωρούνται αντικείμενα αλληλογραφίας.

ι΄. Γραμματοθυρίδες: Κλειστά σώματα θυρίδων για την λήψη από τον χρήστη αντικειμένων αλληλογραφίας, τα οποία εγκαθίστανται με ευθύνη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού σε κατάλληλα προκαθορισμένα σημεία σε περιοχές όπου η οδοαρίθμηση είναι ελλιπής ή χωρίς μοναδικές ονομασίες οδών, σε συνεννόηση με τον Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (εφεξής: «ΦΠΚΥ»).

Άρθρο 2
Προδιαγραφές και προϋποθέσεις της διανομής των ταχυδρομικών αντικειμένων, και της κατ’ οίκον Διανομής ταχυδρομικών δεμάτων βάρους το πολύ 20 χιλιόγραμμων στο πλαίσιο της παροχής της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας

1. Η παρούσα απόφαση αφορά στη διανομή των παρακάτω ταχυδρομικών αντικειμένων:
i) Αντικειμένων αλληλογραφίας βάρους μέχρι δύο (2) χιλιογράμμων, συμπεριλαμβανομένων αντικειμένων διαφημιστικού ταχυδρομείου.
ii) Εφημερίδων βάρους μέχρι δύο (2) χιλιογράμμων.
iii) Βιβλίων, καταλόγων, περιοδικών βάρους μέχρι δύο (2) χιλιογράμμων.
iv) Δεμάτων βάρους μέχρι είκοσι (20) χιλιογράμμων.
v) Μικροδέματα έως δύο (2) χιλιογράμμων.

2. Η κανονικότητα παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας από τον ορισμένο ΦΠΚΥ συνίσταται στην πραγματοποίηση μίας (1) την ημέρα περισυλλογής από το σύνολο των σημείων πρόσβασης/κατάθεσης ταχυδρομικών αντικειμένων και μίας (1) την ημέρα διανομής κατ’ οίκον ή στις εγκαταστάσεις κάθε Φυσικού ή Νομικού Προσώπου, για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα, σε προσιτή τιμή και με την επιφύλαξη των εκάστοτε καθοριζομένων εξαιρέσεων.
Κάθε θέμα σχετικό, με τις εξαιρούμενες από την κανονικότητα της ΚΥ περιοχές, ορίζεται στην υπουργική απόφαση του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 4053/2012, για την ποιότητα της ΚΥ και στη σύμβαση ανάθεσης του αρ. 7 του ίδιου νόμου.

3. Διανομή Φακέλων:

3.1. Η διανομή των φακέλων γίνεται στη διεύθυνση του παραλήπτη με την προϋπόθεση ότι η διεύθυνση αναγράφεται, σωστά και πλήρως, στο ταχυδρομικό αντικείμενο, δηλαδή, περιλαμβάνει οδό, αριθμό και ταχυδρομικό κώδικα. Η αναγραφόμενη οδός και ο αριθμός θα πρέπει να είναι μοναδικοί, ανά περιοχή, και επίσημα καθορισμένοι από τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού.

Ο χρόνος επίδοσης των φακέλων πρέπει να είναι σύμφωνος με τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας που έχει αγοράσει ο χρήστης, όπως αυτά περιγράφονται στο ΧΥΚ του παρόχου. Ειδικότερα για το ΦΠΚΥ, ισχύουν οι υποχρεώσεις ποιότητας της ΚΥ όπως ορίζονται σε σχετική απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στη σύμβαση ανάθεσης.

3.2. Η διανομή αυτών πραγματοποιείται στα γραμματοκιβώτια των κατοικιών ή των πολυκατοικιών, τα οποία εγκαθίστανται, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (υπουργική απόφαση 3046/304 ΦΕΚ Δ΄/59/3-2-1989), υπό την προϋπόθεση εξασφάλισης απρόσκοπτης και ασφαλούς πρόσβασης σε αυτά του εντεταλμένου ταχυδρομικού διανομέα.
Οι κάτοχοι των γραμματοκιβωτίων είναι υπεύθυνοι για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη σωστή σήμανση (αναγραφή ονόματος) των γραμματοκιβωτίων. Σε περιπτώσεις έλλειψης ή μη επαρκούς σήμανσης γραμματοκιβωτίων, ειδικά σε πολυκατοικίες όπου ο πάροχος της ταχυδρομικής υπηρεσίας δεν αναγνωρίζει το γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη, ο πάροχος δύναται να επιστρέψει τα απλά ταχυδρομικά αντικείμενα στον αποστολέα ή να τα τοποθετήσει σε, κατά το δυνατόν, ασφαλές σημείο της εισόδου, κατά την κρίση του.

3.3. Για τους φακέλους ειδικής διαχείρισης (συστημένοι ή/και με δηλωμένη αξία) χορηγείται στον αποστολέα απόδειξη κατάθεσης και η επίδοση στον παραλήπτη ή στο νόμιμο εκπρόσωπό του γίνεται μόνο με επίδειξη ταυτότητας και υπογραφή. Ο νόμιμος εκπρόσωπος θα πρέπει να διαθέτει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση. Τα προς διανομή συστημένα αντικείμενα προσκομίζονται από τον διανομέα στην αναγραφόμενη διεύθυνση μια (1) φορά και εάν δεν βρεθεί ο παραλήπτης, αφήνεται ειδοποιητήριο στο οποίο αναγράφει και το χρονικό διάστημα παραμονής του φακέλου στο ταχυδρομικό κατάστημα. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ημερών.
Στις περιοχές που βρίσκονται σε ακτίνα πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) μέτρα, ή που απέχουν οδικά πάνω από δέκα χιλιάδες (10.000) μέτρα από έδρα ταχυδρομικού καταστήματος ή θυρίδας υποδοχής, σε περίπτωση που δεν βρεθεί ο παραλήπτης του φακέλου ειδικής διαχείρισης, ο διανομέας αφήνει κατάλληλο ειδοποιητήριο με τα στοιχεία της επόμενης προσπάθειας επίδοσης (ημέρα, ώρα) και τηλέφωνο επικοινωνίας για καλύτερη συνεννόηση με τον παραλήπτη και μεταφέρει το φάκελο και στο επόμενο δρομολόγιο. Το ειδοποιητήριο μπορεί να αντικατασταθεί με άλλα πρόσφορα μέσα ειδοποίησης του παραλήπτη, όπως ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά αποστελλόμενο μήνυμα. Δεν απαιτείται η επιχείρηση δεύτερης επίδοσης σε περίπτωση που έχει αποδεδειγμένα υπάρξει εξ’ αρχής συμφωνία σχετικά με την ημερομηνία και την ώρα και το σημείο επίδοσης. Αν πάλι, δεν καταστεί δυνατή η επίδοση, ο διανομέας αφήνει ειδοποιητήριο, ώστε ο παραλήπτης να παραλάβει το ταχυδρομικό αντικείμενο από το πλησιέστερο ταχυδρομικό κατάστημα ή θυρίδα υποδοχής.

3.4. Οι φάκελοι ειδικής διαχείρισης διαθέτουν μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης και είναι δυνατή η διαδικτυακή και τηλεφωνική, μέσω της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Πελατών του παρόχου (Customer Service), αναζήτηση στοιχείων παραλαβής από τον αποστολέα και επίδοσης στον παραλήπτη (τουλάχιστον ημερομηνία, ώρα, τόπος)

4. Διανομή Δεμάτων:
4.1. Η διανομή των ταχυδρομικών δεμάτων βάρους έως είκοσι (20) χιλιόγραμμων, γίνεται από τις θυρίδες συναλλαγής των, πλησιέστερων στη διεύθυνση του παραλήπτη, ταχυδρομικών καταστημάτων και των ταχυδρομικών πρακτορείων, ύστερα από την επίδοση σχετικού ειδοποιητηρίου για την άφιξή τους. Το ειδοποιητήριο επιδίδεται στη διεύθυνση του παραλήπτη ως απλό ταχυδρομικό αντικείμενο και αναγράφει και το χρονικό διάστημα παραμονής του δέματος στο ταχυδρομικό κατάστημα ή θυρίδα υποδοχής, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ημερών.

Η ειδοποίηση που αφορά ταχυδρομικά αντικείμενα εξωτερικού τα οποία μετά τον εκτελωνισμό τους συνοδεύονται από τελωνειακές διασαφήσεις με υποχρέωση είσπραξης δασμών, θα πρέπει να περιέχουν και πληροφορία για το ποσό των δασμών.
Η παραλαβή από το κατάστημα γίνεται από τον παραλήπτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, με επίδειξη ταυτότητας και υπογραφή. Ο νόμιμος εκπρόσωπος θα πρέπει να διαθέτει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση.

Ο χρόνος επίδοσης των δεμάτων εσωτερικού πρέπει να είναι σύμφωνος με τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας που έχει αγοράσει ο χρήστης, όπως αυτά περιγράφονται στο ΧΥΚ του παρόχου. Ειδικότερα για το ΦΠΚΥ, ισχύουν οι υποχρεώσεις ποιότητας της ΚΥ, όπως ορίζονται σε σχετική απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στη σύμβαση ανάθεσης.

4.2. Για τις περιοχές που βρίσκονται σε ακτίνα πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) μέτρα, ή που απέχουν οδικά πάνω από δέκα χιλιάδες (10.000) μέτρα από έδρα ταχυδρομικού καταστήματος ή θυρίδας υποδοχής, η διανομή των ταχυδρομικών δεμάτων γίνεται κατ’ οίκον, στον παραλήπτη ή σύνοικο αυτού, με επίδειξη ταυτότητας και υπογραφή. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επίδοση, ο διανομέας αφήνει κατάλληλο ειδοποιητήριο με τα στοιχεία της επόμενης προσπάθειας επίδοσης (ημέρα, ώρα) και τηλέφωνο επικοινωνίας για καλύτερη συνεννόηση με τον παραλήπτη και μεταφέρει το δέμα και στο επόμενο δρομολόγιο. Το ειδοποιητήριο μπορεί να αντικατασταθεί από άλλα πρόσφορα μέσα ειδοποίησης του παραλήπτη, όπως ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά αποστελλόμενο μήνυμα. Δεν απαιτείται η επιχείρηση δεύτερης επίδοσης σε περίπτωση που έχει αποδεδειγμένα υπάρξει εξ αρχής συμφωνία με τον παραλήπτη σχετικά με την ημερομηνία την ώρα επίδοσης και το σημείο επίδοσης. Αν πάλι, δεν καταστεί δυνατή επίδοση, ο διανομέας αφήνει ειδοποιητήριο, ώστε ο παραλήπτης να παραλάβει το ταχυδρομικό δέμα από το πλησιέστερο ταχυδρομικό κατάστημα ή θυρίδα υποδοχής.

4.3. Όλα τα δέματα διαθέτουν μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης και είναι δυνατή η διαδικτυακή και τηλεφωνική, μέσω Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Πελατών του παρόχου (Customer Service), αναζήτηση στοιχείων παραλαβής από τον αποστολέα και επίδοσης στον παραλήπτη (τουλάχιστον ημερομηνία, ώρα, τόπος).
Οι πάροχοι δύνανται να παρέχουν επιπρόσθετες υπηρεσίες με ή χωρίς χρέωση, όπως λ.χ.:
• Επίδοση κατ’ οίκον (οίκοι δέματα)
• Είσπραξη αντικαταβολής,
• Επιστροφή απόδειξης παραλαβής, ως απλό αντικείμενο,
• Παραλαβή από τη διεύθυνση του αποστολέα.

5. Διανομή μικροδεμάτων/μικρών πακέτων:
Ανάλογα με την υπηρεσία που θα επιλέξει ο χρήστης, τα μικροδέματα δύνανται να διαχειρισθούν ως δέματα, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου ή ως απλά ταχυδρομικά αντικείμενα. Αν ο χρήστης επιλέξει διακίνηση του ταχυδρομικού αντικειμένου ως απλού αντικειμένου επιστολικού ταχυδρομείου, η διανομή του πραγματοποιείται από το διανομέα, ο οποίος το φέρει μαζί του προκειμένου να το διανείμει κατ’ οίκον. Αν δεν χωρά στο γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη, ο διανομέας αναζητά στη δηλωθείσα διεύθυνση τον παραλήπτη ή σύνοικο αυτού προκειμένου να το επιδώσει, χωρίς να απαιτείται αποδεικτικό επίδοσης. Σε περίπτωση απουσίας αφήνει ειδοποιητήριο και το μικροδέμα/μικρό πακέτο επιστρέφεται στο πλησιέστερο κατάστημα/θυρίδα από όπου μπορεί να το παραλάβει ο παραλήπτης. Στο ταχυδρομικό κατάστημα/θυρίδα υποδοχής τηρείται κατάσταση των μικρών δεμάτων/μικρών πακέτων για τα οποία έχει εκδοθεί ειδοποιητήριο και εκκρεμεί η επίδοσή τους.

6. Διανομή εφημερίδων, βιβλίων, καταλόγων, περιοδικών βάρους μέχρι δύο (2) χιλιογράμμων:
Η διανομή εφημερίδων, βιβλίων, καταλόγων και περιοδικών βάρους μέχρι δύο (2) χιλιογράμμων, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 5 του παρόντος άρθρου. Σε κάθε περίπτωση, οι πάροχοι μπορούν να προσφέρουν επιπρόσθετα χαρακτηριστικά διανομής, ανάλογα με τις απαιτήσεις των χρηστών.

Άρθρο 3
Εξαιρέσεις – παρεκκλίσεις από την κατ’ οίκον διανομή
1. Σε περιοχές όπου η οδοαρίθμηση είναι ελλιπής ή χωρίς μοναδικές ονομασίες οδών και, κατά συνέπεια, δεν υπάρχει δυνατότητα κατ’ οίκον διανομής των αντικειμένων αλληλογραφίας, οι κάτοικοι θα πρέπει να παραλαμβάνουν τα ταχυδρομικά τους αντικείμενα από τοπικό κατάστημα ή θυρίδα υποδοχής ή γραμματοθυρίδες κατά τρόπο που να διασφαλίζει την ασφάλεια και το απόρρητο της αλληλογραφίας, και να εξυπηρετεί, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την παροχή της καθολικής υπηρεσίας για το σύνολο των χρηστών της περιοχής.

Το τοπικό κατάστημα ή θυρίδα υποδοχής ή/και οι γραμματοθυρίδες των ανωτέρω περιπτώσεων δεν πρέπει να απέχουν πέραν των χιλίων (1.000) μέτρων από το σύνολο των κατοίκων της περιοχής.

Οι γραμματοθυρίδες εγκαθίστανται με δαπάνη των αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
– ο αριθμός τους είναι ίσος με τον αριθμό των κατοικιών που εξυπηρετούν και κάθε θυρίδα έχει ιδιαίτερη κλειδαριά,
– είναι εύκολα προσβάσιμες από τους κατοίκους,
– επιτρέπουν την εναπόθεση ταχυδρομικών αντικειμένων διαστάσεων τουλάχιστον 229mm x 324mm x 30mm,
– η θυρίδα εισαγωγής (στόμιο) έχει ελάχιστη διάσταση ύψους 35mm και πλάτους 230mm και δεν κλειδώνει, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιοιείται από όλους τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.
– η κατασκευή της διασφαλίζει το απόρρητο της αλληλογραφίας και την ασφάλεια των αντικειμένων από τις καιρικές συνθήκες και κακόβουλες ενέργειες ανθρώπου χωρίς εργαλεία.

2. Η διανομή φακέλων ειδικής διαχείρισης και οίκοι δεμάτων στις ανωτέρω περιοχές γίνεται κατ’ οίκον ή με ραντεβού, σε τόπο και ώρα, που εξυπηρετεί και τους παραλήπτες, ύστερα από επικοινωνία με το ταχυδρομικό κατάστημα ή το ταχυδρομικό πρακτορείο.

3. Για την εγκατάσταση των νέων γραμματοθυρίδων ακολουθείται η εξής διαδικασία: Με τη διασφάλιση της συνεργασίας και, ακολούθως, της έγγραφης σύμφωνης γνώμης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υποβάλλεται από τον ΦΠΚΥ προς έγκριση στην Ε.Ε.Τ.Τ., κατάσταση με τις νέες περιοχές εγκατάστασης γραμματοθυρίδων. Η κατάσταση αυτή θα περιέχει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
• Νομό, δήμο και περιοχή εγκατάστασης,
• ακριβείς γεωγραφικές συντεταγμένες των νέων γραμματοθυρίδων,
• χάρτες με τη θέση των νέων γραμματοθυρίδων, οι οποίοι θα πρέπει να απεικονίζουν και την αντίστοιχη περιοχή εξυπηρέτησης.
• αριθμό θυρίδων,
• γεωγραφική κατανομή και πλήθος κατοίκων που αυτές εξυπηρετούν,
• συχνότητα εξυπηρέτησης,
• αιτιολόγηση της αναγκαιότητας εγκατάστασης,
• έγγραφο που να βεβαιώνει τη σύμφωνη γνώμη των ΟΤΑ για τα ανωτέρω,
• βεβαίωση των ΟΤΑ ότι στις περιοχές που πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση δεν υπάρχει επίσημη οδοαρίθμηση και δεν υπάρχει προγραμματισμός για κάτι τέτοιο.

4. Για τυχόν μεταβολές στις περιοχές με τις ήδη υπάρχουσες γραμματοθυρίδες θα ακολουθείται διαδικασία αντίστοιχη με αυτή της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

5. Η Ε.Ε.Τ.Τ. θα αποφαίνεται επί των σχετικών αιτημάτων του ΦΠΚΥ, με την έκδοση σχετικής απόφασης του αρμοδίου Αντιπροέδρου της Ε.Ε.Τ.Τ.

6. Στο τέλος εκάστου έτους, ο ΦΠΚΥ υποβάλλει στην Ε.Ε.Τ.Τ. αναλυτική κατάσταση των υφιστάμενων γραμματοθυρίδων με τα κάτωθι στοιχεία:
• Νομό, δήμο και περιοχή εγκατάστασης,
• ακριβείς γεωγραφικές συντεταγμένες των νέων γραμματοθυρίδων,
• αριθμό θυρίδων,
• γεωγραφική κατανομή και πλήθος κατοίκων που αυτές εξυπηρετούν,
• συχνότητα εξυπηρέτησης,
• αιτιολόγηση της αναγκαιότητας εγκατάστασης.

7. Ο ΦΠΚΥ καταβάλλει κάθε προσπάθεια, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ώστε, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, να εγκατασταθούν γραμματοθυρίδες ή να λειτουργήσει τοπικό κατάστημα ή θυρίδα υποδοχής στις ανωτέρω περιοχές. Μέχρι την εγκατάστασή τους, η ταχυδρομική διανομή παρέχεται από ταχυδρομικό διανομέα ο οποίος εκτελεί συγκεκριμένο δρομολόγιο σε ορισμένες ημέρες και ώρες της εβδομάδας, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων των περιοχών αυτών και τη διασφάλιση της ασφάλειας των αντικειμένων και του απορρήτου της αλληλογραφίας.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η ταχυδρομική διανομή από διανομέα με συγκεκριμένο δρομολόγιο σε ορισμένες ημέρες και ώρες δεν κρίνεται, από τους χρήστες, ικανοποιητική, παρέχεται η δυνατότητα στους κατοίκους των περιοχών αυτών, να τοποθετήσουν σε δημόσια οδό, εφόσον το επιθυμούν, προσωπικό γραμματοκιβώτιο, κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο κατά τόπο ταχυδρομικό κατάστημα και την τοπική αρχή.

8. Ο ΦΠΚΥ καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε η εξυπηρέτηση ηλικιωμένων ατόμων ή ατόμων με ειδικές ανάγκες των περιοχών αυτών, οι οποίοι δεν μπορούν να μεταβούν στο προκαθορισμένο σημείο διανομής, να γίνεται στην οικία τους. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν την ανικανότητα μετακίνησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι αυτά το οποία προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και θα υποβάλλονται στον ΦΠΚΥ. Η διαδικασία υποβολής και εξέτασης των δικαιολογητικών θα ορίζεται από τον ΦΠΚΥ και θα γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Τ.Τ.

9. Ανεξαρτήτως της ανωτέρω διαδικασίας, η οποία αφορά στην υποχρέωση του ΦΠΚΥ για την παροχή της ΚΥ, όλοι οι πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών δύνανται να αναπτύξουν, για εμπορικούς σκοπούς, αυτοματοποιημένες θυρίδες ή θυρίδες υποδοχής στις οποίες να πραγματοποιείται η επίδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων στους παραλήπτες, εφόσον λάβουν κάθε απαραίτητη άδεια από τους αρμόδιους φορείς. Οι θυρίδες αυτές θα πρέπει, να διασφαλίζουν την ασφάλεια και το απόρρητο των ταχυδρομικών αντικειμένων και για την επίδοση δεμάτων και ταχυδρομικών αντικειμένων ειδικής διαχείρισης να πιστοποιούν την επίδοση στον παραλήπτη, εκδίδοντας κατάλληλο αποδεικτικό έγγραφο.

10. Επίσης, οι πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών δύνανται να αναπτύξουν βάση δεδομένων σε Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (GIS) για τη γεωκωδικοποίηση κτιρίων και κατοίκων στις περιοχές αυτές, ώστε να είναι δυνατή η κατ’ οίκον διανομή του συνόλου των ταχυδρομικών αντικειμένων και όχι μόνο των ειδικής διαχείρισης.

11. Ο ΕΛΤΑ υποβάλει στην ΕΕΤΤ στο τέλος εκάστου έτους αναλυτικά και συγκεντρωτικά στοιχεία για τις ανωτέρω εξαιρέσεις, σε μορφή που θα συμφωνηθεί. Περιλαμβάνεται ειδική αναφορά στην πρόοδο εγκατάστασης γραμματοθυρίδων, ταχυδρομικών πρακτορείων, καταστημάτων ή θυρίδων υποδοχής στις περιοχές αυτές.

Άρθρο 4
Εναλλακτικοί τρόποι παράδοσης Ταχυδρομικών Αντικειμένων
1. Σε οικίες/εγκαταστάσεις όπου δεν δύναται να πραγματοποιηθεί διανομή, διότι η πρόσβαση:
α΄. θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια του ταχυδρομικού διανομέα,
β΄. γιατί δεν υπάρχει δρόμος, ή η πρόσβαση γίνεται μόνο μέσω άλλων ιδιόκτητων χώρων τρίτων προσώπων,
γ΄. αφορά απομακρυσμένα μεμονωμένα κτίρια των περιοχών της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας,
παρέχεται η δυνατότητα στους ενοίκους των κτιρίων αυτών, να τοποθετήσουν σε δημόσια οδό, προσωπικό γραμματοκιβώτιο, κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο κατά τόπο ταχυδρομικό κατάστημα και την τοπική αρχή.

2. Σε περίπτωση, κατά την οποία, λόγω έργων συντήρησης ή ανακατασκευής οδικών/θαλάσσιων και αεροπορικών υποδομών, αλλαγών στη ροή κυκλοφορίας, ζημιών, λόγω σοβαρών γεγονότων ή ατυχημάτων, προκληθεί προσωρινή διακοπή λειτουργίας (χρονική διάρκεια διακοπής μικρότερη των τριών μηνών) των σημείων επαφής, πρόσβασης και περισυλλογής, ο ΦΠΚΥ υποχρεούται να πληροφορεί το συναλλασσόμενο κοινό για τους λόγους προσωρινής διακοπής λειτουργίας του συγκεκριμένου σημείου πρόσβασης, τα εναλλακτικά σημεία πρόσβασης που μπορούν να χρησιμοποιούν οι πολίτες για τη χρονική περίοδο που αυτό βρίσκεται εκτός λειτουργίας, την πιθανή ημερομηνία επαναλειτουργίας του και τηλέφωνο επικοινωνίας για την παροχή περαιτέρω διευκρινήσεων. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται στο ευρύ κοινό με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στο σημείο πρόσβασης και τα αντίστοιχα δημοτικά/κοινοτικά καταστήματα και ταχυδρομικά Γραφεία του ΦΠΚΥ.

3. Σε περίπτωση που δεν εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ασφαλής πρόσβαση του ταχυδρομικού διανομέα σε συγκεκριμένη διεύθυνση ή στο σημείο διανομής (λ.χ. γραμματοκιβώτιο), για διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) εργάσιμων ημερών, ο ΦΠΚΥ, υποχρεούται να ενημερώσει τους χρήστες, εγγράφως ή με όποιο άλλο πρόσφορο μέσο επικοινωνίας για την παραλαβή της αλληλογραφίας από το αρμόδιο ταχυδρομικό κατάστημα ή σε εναλλακτική διεύθυνση, μέχρι την άρση των εμποδίων πρόσβασης του ταχυδρομικού διανομέα. Οι παραπάνω χρήστες οφείλουν να ειδοποιήσουν, εγγράφως, τον ΦΠΚΥ για την άρση των σχετικών εμποδίων πρόσβασης του ταχυδρομικού διανομέα, στο ταχυδρομικό κατάστημα της περιοχής, ο οποίος εξετάζει το αίτημα και, εφόσον συμφωνεί, αποκαθιστά την παροχή των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Έως την εξασφάλιση ασφαλούς και απρόσκοπτης πρόσβασης του ταχυδρομικού διανομέα, ο ΦΠΚΥ εξαιρείται των υποχρεώσεων του για τη συγκεκριμένη διεύθυνση. Οι χρήστες έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεως κατά της προσωρινής διακοπής, αρχικά στον ΦΠΚΥ, και κατόπιν στην Ε.Ε.Τ.Τ.

Η κατάσταση, που περιέχει τις διευθύνσεις στις οποίες έχει σημειωθεί προσωρινή διακοπή της υπηρεσίας, την ημερομηνία έναρξης της διακοπής, την αιτιολογία της διακοπής και τους εναλλακτικούς τρόπους διανομής, αν έχουν εφαρμοστεί, κοινοποιείται στην Ε.Ε.Τ.Τ.

4. Κατόπιν σχετικού αιτήματος του χρήστη και έγκρισής του από τον ταχυδρομικό πάροχο, τα ταχυδρομικά αντικείμενα για μία συγκεκριμένη διεύθυνση μπορούν να παραδίδονται σε άλλη διεύθυνση ή σε συγκεκριμένο ταχυδρομικό κατάστημα, από αυτήν η οποία αναγράφεται στην επιγραφή του ταχυδρομικού αντικειμένου, από όπου μπορεί να το παραλάβει ο παραλήπτης. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο έναντι ανταλλάγματος που προβλέπεται από τον ταχυδρομικό κατάλογο.

Άρθρο 5
Ανεπίδοτα αντικείμενα
Ως ανεπίδοτα χαρακτηρίζονται τα ταχυδρομικά αντικείμενα για το οποία ο ταχυδρομικός πάροχος έχει εξαντλήσει κάθε εύλογη προσπάθεια επίδοσής τους, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας, χωρίς αποτέλεσμα, κυρίως επειδή ο παραλήπτης είναι άγνωστος, έφυγε χωρίς να αφήσει διεύθυνση, απεβίωσε, είναι συνώνυμος με τον πραγματικό παραλήπτη, ή το αντικείμενο είναι απαράδεκτο ή αζήτητο από αυτόν, ή η διεύθυνση του παραλήπτη που αναγράφεται σε αυτό είναι ανεπαρκής ή δυσανάγνωστη.
Τα ανεπίδοτα αντικείμενα επιστρέφονται στον αποστολέα. Τα ανεπίδοτα αντικείμενα εσωτερικού επιστρέφονται χωρίς επιπλέον χρέωση. Αν ο ΦΠΚΥ θεωρήσει ότι υφίσταται ζημία και θελήσει να επιβάλλει επιπλέον χρέωση στον αποστολέα για την υπηρεσία της επιστροφής των ταχυδρομικών αντικειμένων οφείλει να ζητήσει έγκριση από την Ε.Ε.Τ.Τ.

Άρθρο 6
Μεταβατικές διατάξεις
Για τους σκοπούς του παρόντος τα ΕΛΤΑ, ως ΦΠΚΥ, συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τις ήδη εγκατεστημένες από αυτά γραμματοθυρίδες.
Ο ΦΠΚΥ υποβάλλει τα στοιχεία της παραγράφου 3, του άρθρου 4, για το σύνολο των υφισταμένων γραμματοθυρίδων εντός 3 μηνών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας.

Άρθρο 7
Ο ΦΠΚΥ δύναται να παρέχει υψηλότερου επιπέδου υπηρεσίες από αυτές που περιγράφονται στην παρούσα απόφαση, στα πλαίσια σύναψης χωριστής συμφωνίας με πελάτη.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 13 Μαρτίου 2014
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

——–

Διατάξεις (Έχοντας υπόψη:)
α΄. Το Ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 44/Α΄/07.03.2012), και ιδιαίτερα τις διατάξεις:
– του άρθρου 6, παρ. 4, εδαφ. β΄ αυτού, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να θεσπίσει, με σχετική της απόφαση, ειδικές ρυθμίσεις για την κατ’ οίκον διανομή ταχυδρομικών δεμάτων βάρους το πολύ είκοσι (20) χιλιόγραμμων στο πλαίσιο της παροχής της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας,
– του άρθρου 6, παρ. 8 αυτού, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Ε.Τ.Τ. εγκρίνει, με σχετική της απόφαση, τις περιοχές εγκατάστασης των γραμματοθυρίδων,
– του άρθρου 6, παρ. 9 αυτού, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζει, με σχετική της απόφαση, τις προϋποθέσεις διανομής των ταχυδρομικών αντικειμένων, τις πιθανές παρεκκλίσεις και προϋποθέσεις αυτών, καθώς και κάθε σχετικό θέμα,
β΄. την υπουργική απόφαση 58134/2275/2010 «Επανακαθορισμός των ποιοτικών προδιαγραφών και των όρων παροχής της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας», της οποίας η ισχύς παρατάθηκε μέχρι 31.12.2012, με την υπουργική απόφαση 9023/192 (ΦΕΚ 613/Β΄/05.03.2012),
γ΄. την υπουργική απόφαση 7728/190/2013 «Ορισμός περιεχομένου που εμπίπτει στην καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία (Κ.Υ.)» (ΦΕΚ 478/Β΄/28.02.2013),
δ΄. τα αποτελέσματα της σχετικής δημόσιας διαβούλευσης η οποία διενεργήθηκε, από την Ε.Ε.Τ.Τ., στο διάστημα από 04/07/2013 έως και 18/07/2013, όπως αυτά δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Τ.,
ε΄. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Τ.Τ.,