Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία

Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία

Αριθμ. οικ.868 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 201/30.01.2018
Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ
αποφασίζουμε:1. Αντικαθίσταται η παρ. 1 της με αριθμ. πρωτ. οικ./8097/25.5.2016 (Β’1542) απόφασης της  Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου «Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία», ως ακολούθως:

«1. Tα δελτία με τα οποία εφοδιάζονται οι αιτούντες διεθνή προστασία, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί πλήρης καταγραφή της αίτησης διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1(α) του ν. 4375/2016, θα έχουν διάρκεια έξι (6) μηνών.»

2. Με την παρούσα καταργείται η παρ. 1 της με αριθμ. πρωτ. οικ. 14720/1.9.2017 (Β ́ 3370) απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου.

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ηλεκτρονική παρακολούθηση πορείας φακέλου αλλοδαπού

– – – – –
Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία. (Αριθμ. οικ. 14720 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3370/27.09.2017)

1. Αντικαθίσταται η παρ. 1 της με αριθμ. πρωτ. οικ./8097/25.5.2016 (Β ́ 1542) απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου «Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία», ως ακολούθως:

«1. Τα δελτία με τα οποία εφοδιάζονται οι αιτούντες διεθνή προστασία, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί πλήρης καταγραφή της αίτησης διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1(α) του ν. 4375/2016, θα έχουν διάρκεια έξι (6) μηνών, πλην της ακόλουθης εξαίρεσης:
Τα δελτία με τα οποία εφοδιάζονται οι αιτούντες διεθνή προστασία με χώρα καταγωγής την Αλβανία, τη Γεωργία και το Πακιστάν έχουν διάρκεια δύο (2) μηνών.»

2. Με την παρούσα καταργούνται οι με αριθμ. πρωτ. οικ.14159/14.9.2016 (ΦΕΚ Β ́ 3165) και οικ.2380/1.2.2017 (ΦΕΚ Β ́ 393) αποφάσεις της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου, η παρ. 1 της με αριθμ. πρωτ. οικ.8097/25.5.2016 (Β ́ 1542) απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου, η παρ. 5 της οικ.4199/6.3.2017 (ΦΕΚ Β ́ 881) απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου, καθώς και κάθε άλλη γενική  ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που αποτελούν αντικείμενό της.

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αριθμ. οικ. 14720 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3370/27.09.2017)

– – –

 

Σχετικά  συνέντευξη του άρθρου 52 του Ν. 4375/2016, όπως ισχύει