ΝΟΜΟΣ 4375/2016. Πρόσφυγες. Υπηρεσία Ασύλου

ΝΟΜΟΣ 4375/2016. Πρόσφυγες. Υπηρεσία Ασύλου

Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας ΥποδοχήςΝΟΜΟΣ 4375/2016 – ΦΕΚ A 51 – 03.04.2016
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις

Αριθ. 3004 – ΦΕΚ B 2206 – 15.07.2016
Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών

Αριθμ. ΥΠΟΙΚ0003083 ΕΞ 2016 – ΦΕΚ B 1076 – 15.04.2016
Άνοιγμα και λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Αρωγής Προσφύγων