Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο «Νέο Back Office ΚΕΠ»

Αριθμ. 24725 ΕΞ 2023 – ΦΕΚ τεύχος Β 3438/23.05.2023
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Νέο Back Office ΚΕΠ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Τη διάθεση των κάτωθι διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Νέο Back Office ΚΕΠ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης:

α) Διαδικτυακή υπηρεσία «Αναζήτηση και επαλήθευση αριθμού ταυτοποιητικού εγγράφου» με την μέθοδο «Αναζήτηση και επαλήθευση αριθμού και στοιχείων ταυτοποιητικού εγγράφου, με βάση τον αριθμό και τον τύπο του εγγράφου».
Μέσω της «σύνθετης διαδικτυακής υπηρεσίας» παρέχεται η δυνατότητα για αναζήτηση στοιχείων και επαλήθευση εγκυρότητας ενός αριθμού ταυτοποιητικού εγγράφου από το Μητρώο της Αρχής Έκδοσης του εγγράφου. Η υπηρεσία συνδυάζει κλήσεις από τις υπηρεσίες αναζήτησης δελτίων ταυτότητας και διαβατηρίων της Αστυνομίας, αναζήτησης δελτίων στελεχών στρατιωτικού προσωπικού, αναζήτησης δελτίων στελεχών λιμενικού σώματος και αναζήτησης δελτίων στελεχών πυροσβεστικού σώματος.

β) Διαδικτυακή υπηρεσία «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών» με την μέθοδο «Λήψη εκτεταμένων στοιχείων από το Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών με βάση τον ΑΦΜ».

γ) Διαδικτυακή υπηρεσία «Υποβολή αίτησης από gov.gr και αποστολή σε θυρίδα» με τις κάτωθι μεθόδους:
• Δημιουργία εγγράφου και ανάρτησή του σε θυρίδα του GOV.GR.
• Ανάκτηση αναρτημένων εγγράφων μιας θυρίδας του GOV.GR.

δ) Διαδικτυακή υπηρεσία «Υπηρεσία αποστολής SMS μηνυμάτων» με τις κάτωθι μεθόδους:
• Αποστολή SMS μηνύματος σε αριθμό κινητού τηλεφώνου.
• Λήψη πληροφοριών λογαριασμού.

ε) Διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε.)» με την μέθοδο «Αναζήτηση πληροφοριών από το Φορολογικό Μητρώο βάσει ΑΦΜ».
στ) Διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Αδειών Οδήγησης (Υπουργείο Μεταφορών)» με την μέθοδο «Λήψη στοιχείων για άδειες οδήγησης με βάση τον αριθμό άδειας οδήγησης (επιστροφή ονοματεπωνυμικών στοιχείων με λατινικούς χαρακτήρες)».

ζ) Διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Μεταναστών» με τις κάτωθι μεθόδους:
• Αναζήτηση εγγράφων με βάση τον αριθμό άδειας.
• Αναζήτηση εγγράφων με βάση τον αριθμό διαβατηρίου.

η) Διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστώv oAuth2.0.PA – Υπαλλήλων».

θ) Διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστώv oAuth2.0».

ι) Διαδικτυακή υπηρεσία «Ανάκτηση δεδομένων από το Μητρώο Υπαλλήλων Κ.Ε.Π.» με τις κάτωθι μεθόδους:
• Ανάκτηση των δεδομένων ενός υπαλλήλου με βάση τον ΑΦΜ του υπαλλήλου.
• Ανάκτηση των δεδομένων όλων των υπαλλήλων ενός ΚΕΠ με βάση τον κωδικό ΚΕΠ.

2. Ο σκοπός χρήσης καθώς και το νομικό πλαίσιο στα πλαίσια των οποίων διατίθενται οι διαδικτυακές υπηρεσίες ορίζονται στο Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2
Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για το σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα.

2. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργεί-ται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως