Διάθεση μετεωρολογικών δεδομένων και παροχή υπηρεσιών από την ΕΜΥ

Ρυθμίσεις για τη διάθεση μετεωρολογικών δεδομένων και προϊόντων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) – Αριθμ. Φ.900/ΑΔ.6345/Σ.1727 – ΦΕΚ Τεύχος Β 131/25.01.2017

Ορισμοί
Για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «μετεωρολογικά δεδομένα»: όλες οι πρωτογενείς μετεωρολογικές, ωκεανογραφικές, υδρολογικές και περιβαλλοντικές παρατηρήσεις που παράγονται ή αποκτώνται από την ΕΜΥ,

β) «μετεωρολογικά προϊόντα»: οι πληροφορίες που προκύπτουν από το μετασχηματισμό ή την επεξεργασία ομάδων δεδομένων υπό τη μορφή εικόνων, διαγραμμάτων, κειμένων, ή αρχείων δεδομένων, απαιτούν μετεωρολογικές γνώσεις για ερμηνευτούν και έχουν δημιουργηθεί για να καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες της ΕΜΥ,

γ) «υπηρεσίες»: εκείνες που με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζονται με το έργο της ΕΜΥ ή ανάλογες εργασίες υψηλής ή μη εξειδίκευσης, και ιδίως η αυτοτελής, για φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συλλογή ή επεξεργασία πρωτογενών μετεωρολογικών δεδομένων, η εγκατάσταση συστημάτων μετεωρολογικής υποστήριξης, η εκπαίδευση προσωπικού σε μετεωρολογικά θέματα, η ανάπτυξη ή παροχή τεχνολογίας ή τεχνογνωσίας σε μετεωρολογικές εφαρμογές, η συντήρηση-επισκευή μετεωρολογικών οργάνων, μηχανημάτων, συσκευών,

δ) «υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας»: οι υπηρεσίες που προκύπτουν από την επεξεργασία δεδομένων, ή προϊόντων ή υπηρεσιών της ΕΜΥ με σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες τρίτων,

ε) «τελικός χρήστης»: ο χρήστης που χρησιμοποιεί ένα στοιχείο του καταλόγου δεδομένων ή προϊόντων ή υπηρεσιών της ΕΜΥ για δικούς του εμπορικούς, βιομηχανικούς ή προσωπικούς σκοπούς και δεν προωθεί το στοιχείο αυτό για οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση από τρίτους, ούτε το χρησιμοποιεί για να δημιουργήσει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας,

στ) «εκδότης»: ο χρήστης ο οποίος χρησιμοποιεί ένα στοιχείο του καταλόγου δεδομένων ή προϊόντων ή υπηρεσιών της ΕΜΥ προκειμένου να παράσχει μία υπηρεσία μέσω εκπομπής ή δημοσίευσης σε οποιαδήποτε μορφή,

ζ) «πάροχος υπηρεσιών»: ο χρήστης που αποκτά ένα στοιχείο του καταλόγου δεδομένων ή προϊόντων της ΕΜΥ, προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς σαφώς προσδιορισμένους αποδέκτες και κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις άδειας που παρέχει η ΕΜΥ

Αριθμ. Φ.900/ΑΔ.6345/Σ.1727 – ΦΕΚ Τεύχος Β 131/25.01.2017