Είδη πυροτεχνίας

Είδη πυροτεχνίας

Αριθμ. οικ. 127200/ΔΤΒΝ2234/Τμ.Δ/Φ.14.3 – ΦΕΚ B 2659 – 09.12.2015
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ειδών πυροτεχνίας (αναδιατύπωση)

Αριθμ. οικ. 45666/ΔΤΒΝ 756/Τμ.Δ ́/Φ.14.3. – ΦΕΚ B 769 – 30.04.2015
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Εκτελεστική Οδηγία 2014/58/ΕΕ της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2014 για τη δημιουργία, σύμφωνα με την οδηγία 2007/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, συστήματος για την ιχνηλασιμότητα των ειδών πυροτεχνίας.

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2014/58/ΕΕ της Επιτροπής για τη δημιουργία συστήματος ιχνηλασιμότητας των ειδών πυροτεχνίας, σύμφωνα με την οδηγία 2007/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ειδικότερα της παραγράφου 2α του άρθρου 18 αυτής, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την υπουργική απόφαση 9104/440/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2007/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ειδών πυροτεχνίας»