Διδακτέα ύλη μαθημάτων Γενικής Παιδείας τάξεων ΕΠΑΛ 2014-2015

Αριθμ. 186036/Δ4 – ΦΕΚ B 3157 – 24.11.2014

Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15−10−2014 Υ.Α., (2863 Β), «Καθορισμός της διδακτέας – εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α ́ και Β ́ τάξεων Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014−2015.

Αριθμ. 166677/Γ2 – ΦΕΚ B 2863 – 23.10.2014

Καθορισμός της διδακτέας − εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄ και Β΄ τάξεων Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014 − 2015.