Διεύθυνση Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Διεύθυνση Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ένα (1) άτομο ειδικότητας ΔΕ Νυχτοφυλάκων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης.

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας (οδός Θεμιστοκλέους 5, Αθήνα, Τ.Κ. 106-77, 1ος όροφος), καθημερινά 10:00.- 14:00. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 15/7/2014 έως και 24/7/2014.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΣΝΗΓ-7ΟΦ/document