Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας

Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν τριάντα έξι (136) ατόμων ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»-Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» που εδρεύει στη ΝΙΚΑΙΑ Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Οι Υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα υποβληθούν υποχρεωτικά στις απαραίτητες Ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη υπ’αριθμ.Υ1 γ/Γ. Π. οικ 35797/ 4-4-2012 (ΦΕΚ 1199/τ. Β’/11-4- 2012) του Υπουργείου Υγείας, όπως κάθε φορά ισχύει και την υπ’αριθμ. Υ1γ/Γ.Π.οικ.96967/08-10-2012 (ΦΕΚ 2718/τ. Β’/8-10-2012) απόφαση του Υπουργείου Υγείας

Οι προσληφθέντες/είσες θα απασχοληθούν ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας στις Οργανικές Μονάδες Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»-Γ.Ν. Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα»

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5, παρ.2 του Ν.2527/1997, ΦΕΚ 206/Α/1997)

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΆΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»-Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», Διεύθυνση: Δ. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ 3, ΝΙΚΑΙΑ, ΤΚ 184 54, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κ. Ι.Τοπκάρογλου (τηλ. επικοινωνίας: 2132077574).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της υπηρεσίας μας (Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας – «Άγιος Παντελεήμων»-Γ.Ν.Δ.Α. « Η Αγία Βαρβάρα») και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων του Δήμων Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη και Αγίας Βαρβάρας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. (ΑΠΟ 16-08-2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 26-08-2019)

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η προκήρυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

Αρ. Πρωτ: 36058

Νίκαια, 14-08-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (136) ΑΤΟΜΩΝ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ή ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ Γ.Ν.ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»-Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (136) ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ή ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΜΗΝΩΝ , όπως ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 16909/11-04-2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.ΣΟΧ 2/2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 136 ΑΤΟΜΑ Υ.Ε ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΟΧ

ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 16-08-2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 26-08- 2019