Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Δ.Μ.Ε.Ε.Π.), που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια τετράμηνης σύμβασης και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1ΔΕ Νυκτοφύλακας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Θεμιστοκλέους 5, Τ.Κ. 106 77 Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματειακής και Οικονομικής Υποστήριξης, υπ’ όψιν κας Α. Τσιγάρα και κου Μ. Γρηγοριάδη (τηλ. επικοινωνίας: 210 33 21 712, 210 33 21 703).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-07-2014 έως και 24-07-2014.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΣΝΗΓ-7ΟΦ/document