Πρόσκληση για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο δήμο Βέροιας

Πρόσκληση για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο δήμο Βέροιας

Πρόσκληση για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στη Νομική Υπηρεσία / Γραφείο Νομικών Συμβούλων του δήμου Βέροιας

Όσες / οι υποψήφιες/οι δικηγόροι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών στο Γραφείο Νομικών του Δήμου Βέροιας, καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή τους με φυσική παρουσία στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Βέροιας (Μητροπόλεως 46, 59132 Βέροια), εντός δέκα ημερών, από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας (www.veria.gr), ήτοι από 19/11/2019 έως 28/11/2019.Την προσεχή περίοδο, η άσκηση των ασκουμένων δικηγόρων στο Γραφείο Νομικών Συμβούλων του Δήμου Βέροιας, εκκινεί την 15η Ιανουαρίου 2020 και λήγει την 14η Ιουλίου 2020. Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων ορίζονται σε μία (1)

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες της μιας, η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων θα γίνεται από τον Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, λαμβανομένων υπόψη του βαθμού του πτυχίου, του υπολειπόμενου χρόνου άσκησης καθώς και της δυνατότητας ευχερούς πρόσβασης στο Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας.

Το όνομα του επιλεγέντος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου είναι ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) € και δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικηγόροι κατά την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης τους δηλώνουν:

α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

β) αριθμό μητρώου ασκουμένου, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι ή ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου ασκουμένου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους, ή ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο και, εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους

γ) ότι δεν συμπληρώνεται το 18μηνο της άσκησής τους πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησής τους στο Δήμο Βέροιας και τον υπολειπόμενο χρόνο άσκησης

δ) ότι έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας

ε) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

Με την αίτηση συνυποβάλλονται, βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα των τίτλων σπουδών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας (Αρμόδια για πληροφορίες: κ. Άννα Χατζηνικολάου 23313-50523).

Η πρόσκλησηΗ σχετική κοινή υπουργική απόφαση

Αριθμ. 93859 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4639/29.12.2017

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Βέροιας

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:
α) Τον αριθμό των υποψήφιων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησης τους στη Νομική Υπηρεσία/Γραφείο Νομικών Συμβούλων του Δήμου Βέροιας, σε ένα (1) άτομο.

β) Το χρονικό διάστημα άσκησης του σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, μετά από αίτηση του υποψηφίου και την αποδοχή της από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 13 του ν.4194/2013. Τα εξάμηνα θα αρχίζουν την 15η Ιανουαρίου και 15η Ιουλίου κάθε έτους.

γ) Τη μηνιαία αποζημίωση του, στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός.

Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Βέροιας εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) αριθμό μητρώου ασκούμενου, γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες της μιας, η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων θα γίνεται από τον Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας/Γραφείου Νομικών Συμβούλων του Δήμου, λαμβανομένων υπόψη του βαθμού του πτυχίου, του υπολειπόμενου χρόνου άσκησης καθώς και της δυνατότητας ευχερούς πρόσβασης στο Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας. Το όνομα του επιλεγέντος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης του ασκουμένου δικηγόρου σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Υπεύθυνος της τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου καθώς και απασχόλησης του υποψήφιου, είναι ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας/Γραφείου Νομικών Συμβούλων του Δήμου.

Δ. Η αμοιβή των ασκουμένων θα καταβάλλεται βάσει του παρουσιολογίου, με ένταλμα της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αριθμ. 93859 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4639/29.12.2017)