ΑΣΕΠ. Προκήρυξη διαγωνισμού για 155 δόκιμους λιμενοφύλακες

ΑΣΕΠ. Προκήρυξη διαγωνισμού για 155 δόκιμους λιμενοφύλακες

Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.) εκατόν πενήντα πέντε (155) συνολικά Δοκίμων Λιμενοφυλάκων
Αριθμ. 2421.6-3/64323/2019 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 33/10.09.2019
Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών – γυναικών) έτους 2019, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
αποφασίζουμε:

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.) εκατόν πενήντα πέντε (155) συνολικά Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

1. Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα γίνει ως εξής:
α. Γενική Κατηγορία: Σαράντα (40) θέσεις, από υποψηφίους κατόχους απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής.
β. Κατηγορία Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες): Εξήντα τρεις (63) θέσεις, από υποψηφίους κατόχους απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι μίας εκ των συγκεκριμένων ειδικοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων και υπηρέτησαν με αυτήν έως την απόλυσή τους.
γ. Κατηγορία Υποβρυχίων Καταστροφών (Υ/ΚΤ) του Πολεμικού Ναυτικού: Δεκαεπτά (17) θέσεις, από υποψηφίους κατόχους απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει με επιτυχία από το Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών (Υ/ΚΤ) της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού και τους έχει απονεμηθεί σχετικό Πτυχίο από το Πολεμικό Ναυτικό.
δ. Κατηγορία Μουσικών: Είκοσι (20) θέσεις, από υποψηφίους με Απολυτήριο Τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι αντίστοιχου τίτλου σπουδών με ειδικότητα σε ένα από τα παρακάτω όργανα:
1) Κλασσικά Κρουστά: Τέσσερις (04) θέσεις
2) Τρομπέτα: Τέσσερις (04) θέσεις
3) Κλαρινέτο: Τέσσερις (04) θέσεις
4) Φλάουτο: Μία (01) θέση.
5) Σαξόφωνο: Μία (01) θέση.
6) Μπάσσο – Τούμπα: Δύο (02) θέσεις.
7) Τρομπόνι (αλτικόρνο, ευφώνιο): Τέσσερις (04) θέσεις.
ε. Κατηγορία ιδιωτών που έχουν συμμετάσχει ενεργά σε επιχειρήσεις για τη διάσωση κινδυνευόντων ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ.: Δεκαπέντε (15) θέσεις, από υποψηφίους κατόχους Απολυτηρίου Τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής και ανεξαρτήτως βαθμού απολυτηρίου σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 25 του ν. 4597/2019 (Α ́ 35).

4. Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό σε μία μόνο Κατηγορία / ειδικότητα από τις αναφερόμενες στην παρούσα προκήρυξη.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Όσοι έχουν τα παραπάνω προσόντα και επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, υποβάλουν αίτηση με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως (ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 έως 14:00, ή ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία, στην Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης του διαγωνισμού, τις ημερομηνίες από την 7.10.2019, ημέρα Δευτέρα, έως και την 18.10.2019, ημέρα Παρασκευή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Διαγωνισμός Κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2019, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Ακτή Βασιλειάδη – Πύλες Ε1-Ε2, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18510

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις