ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ. Προσλήψεις

Αρ. απόφασης 7/2016 Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.Α. Περί προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2016 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ. 2395/4/26-1-2016 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες