Προσλήψεις στη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Προσλήψεις στη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών τεκμηρίωσης των ελληνικών μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς στο πλαίσιο εκπόνησης Σχεδίων Διαχείρισης για τα αναφερόμενα στον πίνακα που ακολουθεί εγγεγραμμένα μνημεία και χώρους της Ελλάδας στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco, και για χρονικά διαστήματα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, όπως αυτά αναγράφονται στον ίδιο πίνακα, για τις ανάγκες του Υποέργου 1 με τίτλο «Ενέργειες Τεκμηρίωσης Ελληνικών Μνημείων ΚΠΚ και Υποστήριξης του Έργου» της ενταγμένης Πράξης «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων – Εκπόνηση Σχεδίων Διαχείρισης για τα εγγεγραμμένα μνημεία και χώρους της Ελλάδας στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco» στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» με κωδ. ΟΠΣ 5001546:Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1 ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Προϊστορική-Κλασική Αρχαιολογία Μία (1) θέση Εφ. Α. Αθηνών με έδρα την Αθήνα (Ακρόπολη) Οκτώ (8) μήνες

2 ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Προϊστορική-Κλασική Μία (1) θέση Εφ. Α. Φωκίδος με έδρα τους Δελφούς (Δελφοί) Οκτώ (8) μήνες

3 ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Προϊστορική-Κλασική Αρχαιολογία Μία (1) θέση Εφ. Α. Ηλείας με έδρα την Ολυμπία (Αρχαία Ολυμπία, Ναός Επικουρίου Απόλλωνα) Οκτώ (8) μήνες

4 ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Προϊστορική-Κλασική Αρχαιολογία Μία (1) θέση Εφ. Α. Κυκλάδων με έδρα την Αθήνα (Δήλος) Οκτώ (8) μήνες

5 ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Προϊστορική-Κλασική Αρχαιολογία Μία (1) θέση Εφ. Α. Σάμου – Ικαρίας με έδρα την Σάμο (Πυθαγόρειο, Ηραίο Σάμου) Δώδεκα (12) μήνες

6 ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Προϊστορική-Κλασική Αρχαιολογία Μία (1) θέση Εφ. Α. Ημαθίας με έδρα την Βέροια (Αρχαιολογικός Χώρος Αιγών) Οκτώ (8) μήνες

7 ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Βυζαντινή Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία Μία (1) θέση Εφ. Α. Τρικάλων με έδρα τα Τρίκαλα (Μετέωρα) Δέκα (10) μήνες

8 ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Βυζαντινή Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία Μία (1) θέση Εφ. Α. Πόλης Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη) με έδρα τη Θεσσαλονίκη Δέκα (10) μήνες

9 ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Βυζαντινή Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία Μία (1) θέση Εφ. Α. Δωδεκανήσου με έδρα την Ρόδο (Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου) Δώδεκα (12) μήνες

10 ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Βυζαντινή Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία Μία (1) θέση ΔΙ.Π. ΚΑ. με έδρα την Αθήνα (Μονές: Δαφνίου, Οσίου Λουκά, Χίου) και υποχρέωση μετακίνησης και διαμονής κατά διαστήματα εκτός έδρας Οκτώ (8) μήνες

11 ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην ΒυζαντινήΜεταβυζαντινή Αρχαιολογία Μία (1) θέση Εφ. Α. Λακωνίας με έδρα την Σπάρτη (Μυστράς) Έξι (6) μήνες 12 ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην ΒυζαντινήΜεταβυζαντινή Αρχαιολογία Μία (1) θέση Εφ. Α. Δωδεκανήσου με έδρα την Ρόδο (Χώρα Πάτμου, Μονή Αγίου Ιωάννη Θεολόγου και Σπήλαιο Αποκάλυψης Πάτμου) Έξι (6) μήνες

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση για μία μόνο θέση εργασίας (η προτίμηση δηλώνεται στο σχετικό πεδίο της συνημμένης αίτησης). Η σώρευση περισσοτέρων της μίας θέσεων εργασίας σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο

κεντρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μπουμπουλίνας 20 – 22 Τ.Κ. 10682 Αθήνα, (Προς την Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, με αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου και ΑΔΑ της προκήρυξης), Τηλ. Επικοινωνίας 210 8226690, 2131322662,

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠΠΟΑ (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αθηναίων και του ΚΕΠ Αθηναίων (υποβολή αιτήσεων από 28/11/2018 έως και 07/12/2018).

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά πρέπει να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Επισημαίνεται ότι, διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία (αρθ. 20 παρ. 7 του Ν.2738/1999).

Η προκήρυξη