ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ. Πρόσληψη 4 ατόμων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του 2ου υποέργου «Συντήρηση του Ευπαλινείου Υδραγωγείου» του έργου «Αποκατάσταση συντήρηση και ανάδειξη του Ευπαλίνειου Υδραγωγείου στο Πυθαγόρειο Σάμου» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» με κωδικό ΟΠΣ 374095.

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες