Διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών και μέσω ΚΕΠ που λειτουργούν ως ΕΚΕ

Τροποποίηση ΥΑ 2011 «Ένταξη στο σύστημα ΕΚΕ διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας ΥΠ.Α.Α.Τ.». (ΦΕΚ Β 2630/09/11/2011)

Διεκπεραίωση και μέσω ΚΕΠ που λειτουργούν ως ΕΚΕ της διαδικασίας «Παροχή Αδείας δημοπρασίας αρχαίων κινητών μνημείων». (ΦΕΚ Β 2645/09.11.2011)

Υπαγωγή της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με το ΠΔ 38/2010 για διεκπεραίωση και μέσω των ΚΕΠ. (ΦΕΚ Β 2926/22.12.2011)

Διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών άδειας εμφιάλωσης αιθηλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης και πλήρως μετουσιωμένης και μέσω ΚΕΠ – ΕΚΕ. ΦΕΚ Β΄ 477/28.02.2012)

Τροποποίηση ΥΑ 196008/11 – Διεκπεραίωση μέσω ΕΚΕ διοικητικών διαδικασιών Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (σφαγεία, καταγραφή και ηλεκτρονική σήμανση ζώων). (ΦΕΚ Β 1279/11.04.2012)

Ένταξη έκδοσης άδειας ίδρυσης – λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου στα ΚΕΠ-ΕΚΕ. (ΦΕΚ Β 1409/30.04.2012)

Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και ένταξη αυτών στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως ΕΚΕ. (ΦΕΚ Β 1502/4.5.2012)

Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και ανάκτησης του ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης μέσω των ΚΕΠ, ως Εντεταλμένων Γραφείων. (ΦΕΚ Β 1876/13.06.2012)

Απλούστευση και ένταξη στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως ΕΚΕ διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/10. (ΦΕΚ Β’ 3064/19/11/2012)

Ένταξη στα ΚΕΠ διαδικασιών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. (ΦΕΚ Β 18/ 10.1.2013)

Ένταξη στα ΚΕΠ διαδικασιών που αφορούν στην άδεια άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των ΠΔ 112/2012, ΠΔ 114/2012 & ΠΔ 115/2012, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. (ΦΕΚ Β 34/11.01.2013)

Ένταξη στα ΚΕΠ διαδικασιών που αφορούν στην αναγγελία έναρξης άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των ΠΔ 112/12, ΠΔ 114/12, ΠΔ115/12 και ΠΔ 1/13, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ. (ΦΕΚ Β’ 32/11/01/2013)

Ένταξη στα ΚΕΠ διαδικασίας άσκησης του επαγγέλματος του μεσίτη ακινήτων και εγγραφής στο μητρώο του οικείου ΓΕΜΗ. (ΦΕΚ Β 30 10.1.2013)

Ένταξη διαδικασίας προσωρινής – περιστασιακής παροχής υπηρεσιών ξεναγού από υπηκόους κρατών μελών της ΕΕ στα ΚΕΠ-ΕΚΕ. (ΦΕΚ Β΄ 3437/24.12.2012)

Ένταξη διαδικασίας εγγραφής μέλους στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και αναγγελίας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος και λογιστή φοροτεχνικού στα ΚΕΠ – ΕΚΕ. (ΦΕΚ Β΄ 17/10.01.2013)

Ένταξη διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή Ιδιωτικών Σχολών εκμάθησης αθλήματος στα ΚΕΠ – ΕΚΕ – ΟΔΓ 2006/123/Ε.Κ. (ΦΕΚ Β 19 10.1.2013)

Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου στα ΚΕΠ-ΕΚΕ (αναγγελία σχολής χειριστών ταχυπλόων, καταδύσεων, ναυαγοσωστών, κλπ.). (ΦΕΚ Β 35 11.1.2013)

Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής αίτησης για καταβολή επιδόματος θέρμανσης, η οποία διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). (ΦΕΚ Β 284/13-02-2013)

Τροποποίηση ΥΑ 364//13 – Ενταξη στα ΕΚΕ διαδικασίας αναγγελίας επαγγέλματος προπονητή αθλητών – ΟΔΓ 2006/123/ΕΚ. (ΦΕΚ Β 963/19-04-2013)

Τροποποίηση ΥΑ 2011 περί χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων οπτικών ειδών και τμήματος φακών επαφής στα ΕΚΕ και τροποποίηση ΥΑ 2003 περί διοικητικών διαδικασιών που διεκπεραιώνονται και μέσω ΚΕΠ. (ΦΕΚ Β 1008 24.4.2013)

Τροποποίηση ΥΑ 2011 περί ένταξης διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος στα Ε.Κ.Ε. – τροπ. ΥΑ 2002 περί διοικητικών διαδικασιών που διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ. (ΦΕΚ Β’ 1010/24/04/2013)

Τροποποίηση ΥΑ 2011 «Ένταξη διαδικασίας Χορήγησης άδειας ίδρυσης εργαστηρίων αισθητικής στα Ε.Κ.Ε.» – τροποποίηση ΥΑ 2003 περί διοικητικών διαδικασιών που διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ. (ΦΕΚ Β΄ 1012/24.04.2013)

Τροποποίηση Υ3β//11 “Ένταξη διοικητικής διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης εργαστηρίων φυσικοθεραπείας στα ΕΚΕ – Έντυπα”. (ΦΕΚ Β’ 1009/24/04/2013)

Τροποποίηση YA Υ3β//11 “Ενταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης οδοντοτεχνικών εργαστηρίων στα ΕΚΕ – Εντυπα”. (ΦΕΚ Β 1011/24.4.2013)



Ο αναλυτικός κατάλογος των διοικητικών διαδικασιών που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών βρίσκεται στην διεύθυνση

http://www.kep.gov.gr/portal/page/portal/kep/citizenguide

δομημένος σύμφωνα με τις παρακάτω κατηγορίες και υποκατηγορίες:
Άνθρωποι, Κοινότητες και Διαβίωση
Ανθρώπινα δικαιώματα , Ιθαγένεια, μετανάστευση και κοινωνική ένταξη , Κατοικία , Κύκλος ζωής , Μητρώα και δημοτολόγιο , Οικογένεια , Προσωπικά στοιχεία
Δημόσια Τάξη και Άμυνα
Δημόσια τάξη , Ένοπλες δυνάμεις και στρατολογία , Όπλα και εκρηκτικές ύλες
Διεθνείς Υποθέσεις και Ευρωπαϊκή Ένωση
Διεθνείς σχέσεις , Ευρωπαϊκή Ένωση , Προξενικές υποθέσεις
Δικαιοσύνη, Πολιτεία και Δημόσια Διοίκηση
Δημόσια διοίκηση , Δικαιοσύνη και δίκαιο , Εκλογές , Πολιτεία και δημοκρατικοί θεσμοί
Εκπαίδευση και Έρευνα
Ανώτατη εκπαίδευση , Εκπαίδευση (γενικά) , Έρευνα (γενικά) , Κατηγορίες εκπαίδευσης , Ξένες γλώσσες , Προσχολική αγωγή , Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση , Τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση
Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα
Ανθρώπινο δυναμικό , Έλεγχοι και κυρώσεις , Επαγγελματική στέγη , Επιχειρηματικότητα , Επιχειρησιακά προγράμματα , Επιχορηγήσεις επιχειρήσεων , Ίδρυση και λειτουργία επιχείρησης , Κλείσιμο επιχείρησης , Μετατροπή επιχείρησης , Συγχώνευση επιχείρησης , Σύσταση και λειτουργία εταιρίας
Εργασία, Ασφάλιση και Σύνταξη
Άσκηση επαγγέλματος , Εργασιακά , Εύρεση εργασίας , Κοινωνική ασφάλιση , Σύνταξη
Μέσα Μεταφοράς, Ταξίδια και Τουρισμός
Διαχείριση κυκλοφορίας , Εμπορευματικές μεταφορές , Μέσα μαζικής μεταφοράς , Μεταφορές γενικά , Ναυσιπλοΐα , Οδήγηση , Οδική ασφάλεια , Οχήματα , Ταξίδια και τουρισμός
Οικονομία και Οικονομικά
Δάνεια, οφειλές και συνάλλαγμα , Επιδόματα και χρηματικά βοηθήματα , Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας , Φορολογία και φόροι
Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι
Αξιοποίηση φυσικών πόρων , Ενέργεια , Οριοθετήσεις , Προστασία περιβάλλοντος , Υδατικοί πόροι , Χλωρίδα και πανίδα
Πληροφορία και Επικοινωνία
Επικοινωνία , Προστασία δεδομένων , Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας , Τηλεπικοινωνίες
Πολεοδομία και Κτηματολόγιο
Κτηματολόγιο και οικόπεδα , Οικοδομές και κτίρια , Πολεοδομία και σχέδιο πόλης
Πολιτισμός και Ελεύθερος Χρόνος
Αθλητισμός , Διασκέδαση και ψυχαγωγία , Εθελοντισμός , Πολιτισμός
Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα
Διατροφή , Κοινωνική Πρόνοια , Προστασία καταναλωτών , Υγεία και υγιεινή