Διοικητικές διαδικασίες αδειών οδήγησης και οχημάτων μέσω ΚΕΠ

Διοικητικές διαδικασίες αδειών οδήγησης και οχημάτων μέσω ΚΕΠ

μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

 

 

Διοικητικές διαδικασίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά με

Α. ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ, Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ, Γ. ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΙΧ) και Δ. ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΔΧ),

μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
(Διευθύνσεις και τηλέφωνα των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των ΠΕ)

Αριθμ. ΔΔΟ/Α/208462/Φ.4.1 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3849/18.08.2021
Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 47563/4181/6-8-2014 (Β΄ 2254) κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)»

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την υπ’ αρ. πρωτ. οικ.47563/4181/ 6-8-2014 (Β΄ 2254) κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία οικ.102118/1438/Φ.4.1/ 28- 12-2018 κοινή απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄6100) ως εξής:

α) Ο τίτλος της διαδικασίας 10 της ενότητας Γ. ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ι.Χ.) καθώς και ο τίτλος της διαδικασίας 4 της ενότητας Δ. ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Δ.Χ.) του άρθρου 1 της υπ’ αρ. πρωτ. οικ.47563/4181/6-8-2014 (Β΄ 2254) κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«Αντικατάσταση πινακίδων Δοκιμαστικής κυκλοφορίας και αριθμού κυκλοφορίας Επιβατηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών λόγω κλοπής, απώλειας, φθοράς ή καταστροφής αυτών»

β) Το κοινό έντυπο για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας 10 της ενότητας Γ. ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ι.Χ.) και της διαδικασίας 4 της ενότητας Δ.ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Δ.Χ.) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της υπ’ αρ. πρωτ. οικ.47563/4181/6-8-2014 (Β΄ 2254) κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αντικαθίσταται με το νέο αντίστοιχο έντυπο Α του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας.

γ) Το έντυπο για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας «13. Χορήγηση αντιγράφου εντύπου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης»της ενότητας Α. ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της υπ’ αρ. πρωτ. οικ.47563/4181/6-8-2014 (Β΄ 2254) κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αντικαθίσταται με το νέο αντίστοιχο έντυπο Β του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας.

δ) Το έντυπο για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας «6.Χορήγηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ αυτοκινήτου σε περίπτωση κλοπής Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου μετά των πινακίδων» της ενότητας Δ.ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Δ.Χ.) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της υπ’ αρ. πρωτ. οικ.47563/4181/6-8-2014(Β΄ 2254)κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αντικαθίσταται με το νέο αντίστοιχο έντυπο Γ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας.

2. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και τα έντυπα αυτού αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και είναι αυτά που θα χρησιμοποιούνται εφεξής από τα ΚΕΠ και τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. πρωτ. οικ.47563/4181/6-8-2014 (Β΄ 2254 )κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία πρωτ: οικ.102118/1438/Φ.4.1/ 28-12-2018 κοινή απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄6100)

Το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3849/18.08.2021 με τις τροποποιήσεις και τα έντυπα των αιτήσεων

 
Αριθμ. οικ.102118/1438/Φ.4.1 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 6100/31.12.2018
Τροποποίηση της οικ. 47563/4181/6-8-2014 (Β’ 2254) απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αριθμ. οικ. 47563/4181 ΦΕΚ 2254/Β ́/06-08-2014 κοινής υπουργικής απόφασης, ως προς τα εξής σημεία:

α) Στο Παράρτημα Ι ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ της με αρ. οικ.47563/4181 ΦΕΚ 2254/Β ́/06-08-2014 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίστανται τα έντυπα για τη διεκπεραίωση των κάτωθι διαδικασιών:

Α. ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ:
1. Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας AM, A1, Α2, Α.
2. Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β.
3. Προσθήκη σε ισχύουσα άδεια οδήγησης κατηγορίας Β του κωδικού 96.
4. Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης εντός των κατηγοριών AM, A1, Α2, Α, Β, BE.
5. Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β στις κατηγορίες C1 ή C ή D1 ή D με ή χωρίς πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.).
6. Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης από τις κατηγορίες C1, C, D1, D σε C1E, CE, D1E, DE αντίστοιχα και εντός των ανωτέρω κατηγοριών με ή χωρίς Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.E.Ι.).
7. Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης.
8. Ανανέωση άδειας οδήγησης (κάθε κατηγορίας).
9. Ανταλλαγή άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος μέλος της Ε.Ε. με ελληνική αντίστοιχης κατηγορίας.
10. Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλία, Ιαπωνία, Νότια Αφρική και Νότια Κορέα σε αντίστοιχη ελληνική.
11. Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από την Ελβετία σε αντίστοιχης κατηγορίας άδεια οδήγησης ελληνική χωρίς θεωρητική εξέταση και δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς.
12. Αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης.
13. Χορήγηση αντιγράφου εντύπου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης.
14. Περιορισμός κατηγοριών ισχύουσας άδειας οδήγησης για λόγους υγείας ή συνταξιοδότησης λόγω γήρατος.
15. Επαναχορήγηση κατηγοριών άδειας οδήγησης που περιορίστηκαν για λόγους υγείας ή  συνταξιοδότησης λόγω γήρατος.

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ:
1. Χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητου.
3. Ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητου.

Γ. ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ι.X.):
2. Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.).
9. Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.).

β) Στην ενότητα Γ. ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (I.X.) του άρθρου 1 της αριθμ. οικ.47563/4181 ΦΕΚ 2254/Β ́/06-08-2014 κοινής υπουργικής απόφασης προστίθενται οι ακόλουθες διαδικασίες που διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ:

10. Αντικατάσταση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Επιβατηγών αυτοκινήτων, Ρυμουλκούμενων οχημάτων και μοτοσυκλετών λόγω κλοπής, απώλειας ή καταστροφής αυτών.
11. Αλλαγή χρώματος Επιβατικού αυτοκινήτου Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.I.X.) Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) και Μοτοσικλέτας Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.).

γ) Στην ενότητα Δ. ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Δ.Χ.) του άρθρου 1 της αριθμ. οικ. 47563/4181 ΦΕΚ 2254/Β ́/06-08-2014 κοινής υπουργικής απόφασης προστίθενται οι ακόλουθες διαδικασίες που διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ:

4. Αντικατάσταση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Επιβατηγών αυτοκινήτων, Ρυμουλκούμενων οχημάτων και μοτοσικλετών λόγω κλοπής, απώλειας ή καταστροφής αυτών.
5. Αλλαγή χρώματος Επιβατικού αυτοκινήτου Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.), Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) και Μοτοσικλέτας Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.).
6. Χορήγηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου σε περίπτωση κλοπής Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου μετά των πινακίδων.
7. Χορήγηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου σε περίπτωση υπεξαίρεσης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου μετά των πινακίδων.
8. Χορήγηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Ε. Δ.Χ. αυτοκινήτου σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή φθοράς αυτοκινήτου μετά των πινακίδων.

δ) Στο Παράρτημα Ι ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ προστίθενται 5 νέα έντυπα για τις διαδικασίες των περιπτώσεων β) και γ) ανωτέρω. Επισημαίνεται ότι για τις διαδικασίες 10 της ενότητας Γ και 4 της ενότητας Δ χρησιμοποιείται ένα κοινό έντυπο. Ομοίως συμβαίνει και για τις διαδικασίες 11 της ενότητας Γ και 5 της ενότητας Δ.

ε) Τα έντυπα «Αίτησης- Υπεύθυνης Δήλωσης» του Παραρτήματος Ι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και είναι αυτά που θα χρησιμοποιούνται εφεξής από τα ΚΕΠ και τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. οικ.47563/4181 ΦΕΚ 2254/Β/06-08-2014 κοινή υπουργική απόφαση.

Το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 6100/31.12.2018 με τις τροποποιήσεις και τα έντυπα των αιτήσεων

  

Αριθ. οικ.47563/4181 – ΦΕΚ B 2254 – 19.08.2014
Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Οι ακόλουθες διοικητικές διαδικασίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών:

Α. ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
1. Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας ΑΜ, Α1, Α2, Α. (Η αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία)

2. Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β. (Η αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία)

3. Προσθήκη σε ισχύουσα άδεια οδήγησης κατηγορίας Β του κωδικού 96. (Η αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία)

4. Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης εντός των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ. (Η αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία)

5. Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β στις κατηγορίες C1 ή C ή D1 ή D με ή χωρίς πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ). (Η αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία)

6. Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης από τις κατηγορίες C1, C, D1, D σε C1E, CE, D1E, DE αντίστοιχα και εντός των ανωτέρω κατηγοριών με ή χωρίς Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.). (Η αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία)

7. Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης. (Η αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία)

8. Ανανέωση άδειας οδήγησης (κάθε κατηγορίας). (Η αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία)

9. Ανταλλαγή άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος μέλος της Ε.Ε. με ελληνική αντίστοιχης κατηγορίας. (Η αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία)

10. Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Ιαπωνία, Νότια Αφρική και Νότια Κορέα σε αντίστοιχη ελληνική. (Η αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία)

11. Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από την Ελβετία σε αντίστοιχης κατηγορίας άδεια οδήγησης ελληνική χωρίς θεωρητική εξέταση και δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς. (Η αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία)

12. Αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης (Η αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία)

13. Χορήγηση αντιγράφου εντύπου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης. (Η αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία)

14. Περιορισμός κατηγοριών ισχύουσας άδειας οδήγησης για λόγους υγείας ή συνταξιοδότησης λόγω γήρατος. (Η αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία)

15. Επαναχορήγηση κατηγοριών άδειας οδήγησης που περιορίστηκαν για λόγους υγείας ή συνταξιοδότησης λόγω γήρατος. (Η αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία)

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
1. Χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης(ΕΔΧ) αυτοκινήτου. (Η αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία)

2. Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων. (Η αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία)

3. Ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου. (Η αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία)

4. Χορήγηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτου λόγω απώλειας ή φθοράς ή κλοπής. (Η αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία)

5. Επέκταση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτου. (Η αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία)

Γ. ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΙΧ)
1. Έκδοση άδειας κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου Μ.Β. μέχρι 4.000 χιλ/μα. (Η αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία)

2. Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ). (Η αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία)

3. Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ) λόγω κληρονομιάς. (Η αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία)

4. Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) στο όνομα κληρονόμων. (Η αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία)

5. Μεταβίβαση φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) μέχρι 4 τόνων. (Η αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία)

6. Επικύρωση συμφωνίας μεταβίβασης φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) άνω των 4 τόνων. (Η αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία)

7. Χορήγηση βεβαίωσης ακινησίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης. (Η αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία)

8. Χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ) λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής. (Η αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία)

9. Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ). (Η αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία)

Δ. ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΔΧ)
1. Επικύρωση συμφωνίας μεταβίβασης φορτηγού αυτοκινήτου δημοσίας (ΦΔΧ) (Η αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία)

2. Έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου δημοσίας (ΦΔΧ) λόγω μεταβίβασης (Η αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία)

3. Αποχαρακτηρισμός φορτηγού αυτοκινήτου δημοσίας (ΦΔΧ) (Η αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία)

Άρθρο 2
1. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι προϋποθέσεις, το κόστος και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, όσον αφορά τη διεκπεραίωση των ανωτέρω διαδικασιών περιγράφονται στα αντίστοιχα έντυπα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι που ακολουθεί και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

2. Οι μεταβολές στα ποσά των τελών που καθορίζονται στα έντυπα αιτήσεων του Παραρτήματος Ι, του Παραρτήματος ΙΙ και Πίνακας αριθμών ειδικών λογαριασμών κατάθεσης συνολικού ποσού γνωστοποιούνται εγγράφως στα ΚΕΠ από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δια του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Το ΦΕΚ Β 2254 με τα έντυπα των αιτήσεων

3. Η υπ’ αριθ. 14575/ΦΕΚ 1030/Β/07−08−2002 κοινή υπουργική απόφαση, όπως αυτή ισχύει, καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.