Προκήρυξη διαγωνισμού πιστοποίησης διαχειριστών αφερεγγυότητας 2021

Προκήρυξη διαγωνισμού πιστοποίησης διαχειριστών αφερεγγυότητας 2021

Πως αποκτάται η πιστοποίηση διαχειριστών αφερεγγυότητας

 

Η Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας προκήρυξε εξετάσεις έτους 2021 για την απόκτηση πιστοποίησης διαχειριστή αφερεγγυότητας

 

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών από 10.8.2021 έως 15.9.2021

 

Αριθμ. απόφ. 5/23.7.2021 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3451/29.07.2021
Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2021

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
αποφασίζουμε:

Προκηρύσσουμε πανελλήνιες εξετάσεις έτους 2021 για την απόκτηση πιστοποίησης διαχειριστή αφερεγγυότητας, που θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικό τρόπο την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021, στις 6 μ.μ.

Για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις, τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων ισχύουν τα προβλεπόμενα στον νόμο 4738/2020 και την υπ’ αρ. 91756/23.7.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 1 της ίδιας απόφασης ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών αρχίζει τα μεσάνυχτα της 10.8.2021 και λήγει την 15.9.2021, στις 7 μ.μ., γίνεται δε σε ιστότοπο που θα ανακοινωθεί από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Η ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στο

http://www.keyd.gov.gr

 

Εξεταζόμενα γνωστικά αντικείμενα για την απόκτηση πιστοποίησης διαχειριστή αφερεγγυότητας

Αριθμ. απόφ. 3/22.7.2021 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3452/29.07.2021
Εξειδίκευση των εξεταζόμενων γνωστικών αντικειμένων για την απόκτηση πιστοποίησης διαχειριστή αφερεγγυότητας.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
αποφασίζουμε:

Εξειδικεύουμε τα γνωστικά αντικείμενα, στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι για την απόκτηση πιστοποίησης διαχειριστή αφερεγγυότητας, ως εξής:

 
 

1. Αστικό δίκαιο: γενικές αρχές, ενοχικό δίκαιο, εμπράγματο δίκαιο.

2. Εμπορικό δίκαιο: πτωχευτικό δίκαιο, δίκαιο εμπορικών εταιριών, τραπεζικό δίκαιο.

3. Γενικές αρχές λογιστικής και φορολογίας επιχειρήσεων: χρηματοοικονομική λογιστική, χρηματοοικονομική ανάλυση, αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων, αρχές φορολογίας.

4. Βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης αφερεγγυότητας:

α) αρχές διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών με εφαρμογή στην αφερεγγυότητα, αρχές δόμησης και ελέγχου επιχειρηματικού σχεδίου με εφαρμογή στην αφερεγγυότητα,

β) επαγγελματικοί και ηθικοί κανόνες συμπεριφοράς, πρακτικές διαχείρισης της πτωχευτικής περιουσίας, πρακτικές επικοινωνίας με το κοινό, πρακτικές συνεργασίας και συντονισμού με άλλα όργανα ή με διαχειριστές άλλων διαδικασιών, όπως αυτά προκύπτουν ιδίως από τον Κώδικα Δεοντολογίας που εκδίδεται κατά την παρ. 1 του άρθρου 262 ν. 4738/2020.