Διοικητικές διαδικασίες Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω ΚΕΠ

Αριθμ. 375/133799 – ΦΕΚ B 2921 – 30.10.2014

Τροποποίηση της αριθμ. 307752/18−10−2010 (ΦΕΚ 1865 Β) κοινής υπουργικής απόφασης «Διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ως Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης».

Τροποποιούμε την αριθ. 307752/18−10−2010 (ΦΕΚ 1865 Β) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ως Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης», μόνον όσον αφορά το επισυναπτόμενο σε αυτήν έντυπο «Αίτηση−Υπεύθυνη Δήλωση» της διοικητικής διαδικασίας της χορήγησης «άδειας λιανικής και χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων» το οποίο και καταργείται. Το νέο έντυπο «Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση» που ισχύει εφεξής, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.