Προσωρινά αποτελέσματα για τα δωρεάν εισιτήρια θεάτρου

Προσωρινά αποτελέσματα για τα δωρεάν εισιτήρια θεάτρου

Αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019, στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων, Παρόχων και Αποκλειομένων του Προγράμματος Χορήγησης Επιταγών Θεάματος Χειμερινής Περιόδου 2019-2020.
Οι Δικαιούχοι και οι Πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών Μητρώων και Πινάκων για τρεις εργάσιμες ημέρες από τη Δευτέρα 14.10.2019 και ώρα 8:00 μέχρι την Τετάρτη 16.10.2019 και ώρα 23:59.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού. Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των Δικαιούχων και Αποκλειομένων είτε σαρώνονται και συνυποβάλλονται με αυτήν ηλεκτρονικά είτε κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ μέχρι την 17.10.2019 και ώρα 13.00.

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των Παρόχων σαρώνονται και συνυποβάλλονται με την αίτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
11.10.2019 ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων-Ωφελουμένων

11.10.2019 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων

ΠΑΡΟΧΟΙ
11.10.2019 ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Προσωρινό Μητρώο Παρόχων

11.10.2019 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων

Για να δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα πατήστε εδώ