Διοικητικές κυρώσεις επί παραβάσεων σε θέματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Αριθμ. 11753/132494 – ΦΕΚ B 2956 – 03.11.2014

Καθορισμός των συντελεστών των κριτηρίων επιμέτρησης διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις του Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α 8)

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η απαιτούμενη τεχνική διαδικασία και οι συντελεστές των κριτηρίων επιμέτρησης των επιβαλλόμενων διοικητικών κυρώσεων σε παραβάσεις των διατάξεων του Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α 8) με σκοπό την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και συγκεκριμένα, την προστασία της δημόσιας υγείας και την προαγωγή της διαφάνειας στις ενέργειες της διοίκησης.