Δικαστήρια και Εισαγγελίες. Δεκτή η ταυτότητα στο κινητό για έλεγχο ταυτοποίησης

Εγκύκλιος Υπουργείου Δικαιοσύνης

Θέμα: Ταυτοποίηση φυσικών προσώπων μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α΄ 136)

Σχετ.:

1. Το αριθ. 39355οικ./09-08-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας

2. Το αριθ. 339797/47002/01-10-2023 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού 1, με το οποίο σας κοινοποιήθηκε η αριθ. 4090/27.07.2022 εγκύκλιος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Οδηγίες για τη διαδικασία ταυτοποίησης φυσικών προσώπων μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α’ 136)» (Α.Δ.Α.: 64ΟΦ46ΜΤΛΠ-Ρ5Ν) και σε απάντηση του αριθ. 339797/47002/01-10-2023 εγγράφου του Συνηγόρου του Πολίτη κατόπιν σχετικής αναφοράς περί μη εφαρμογής των ως άνω διατάξεων από Δικαστήρια και Εισαγγελίες της Χώρας, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 136): «Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές (mobile application), προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), να αποθηκεύει τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 3 του παρόντος και αφορούν στο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (δ.α.τ.) και στην άδεια οδήγησης οχήματος, και να τα επιδεικνύει, για τον σκοπό της ταυτοποίησής του, σε φορείς του δημόσιου τομέα κατά την έννοια της περ. α` της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α` 143), σε δικαστικές αρχές και σε φυσικά και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, που νομιμοποιούνται για τον έλεγχο ταυτότητας ή την ταυτοποίηση, στο πλαίσιο της άσκησης των κατά νόμο αρμοδιοτήτων τους ή της εκπλήρωσης των κατά νόμο υποχρεώσεών τους»

Κατά δε την παρ. 5 του ως άνω άρθρου: «Τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα των φορέων ή των νομικών προσώπων της παρ. 1 επαληθεύουν, κατόπιν επίδειξης του εγγράφου, τη γνησιότητα και την εγκυρότητα αυτού, μέσω της σάρωσης του κωδικού QR, με τη χρήση της υπηρεσίας επαλήθευσης της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020. Για την ολοκλήρωση του ελέγχου ταυτοποίησης αποστέλλεται στην κινητή συσκευή του φυσικού προσώπου αριθμός ασφαλείας, τον οποίο και γνωστοποιεί στα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου».

Τέλος στην παρ. 9 ορίζεται ότι, οι προβλέψεις του εν λόγω άρθρου δεν θίγουν «την ισχύ των οικείων διατάξεων που αφορούν στον έλεγχο της ταυτότητας ή στην ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων με χρήση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άδειας οδήγησης σε φυσική μορφή, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα».

Κατόπιν των ανωτέρω και αποσκοπώντας αφενός μεν -και πρωτίστως- στην διευκόλυνση των πολιτών κατά τη συναλλαγή τους με τα Δικαστήρια και τις Εισαγγελίες της Χώρας αφετέρου δε στην απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και η μείωση της γραφειοκρατίας, παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α΄ 136)

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης