Παράβολο για εξέταση από ΚΕΠΑ. Απαλλαγή άπορων ανασφάλιστων

Παράβολο για εξέταση από ΚΕΠΑ. Απαλλαγή άπορων ανασφάλιστων

Οι άποροι ανασφάλιστοι οι οποίοι είναι δικαιούχοι μηδενικής συμμετοχής στην φαρμακευτική δαπάνη απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής του παραβόλου ύψους 46,14 ευρώ για την εξέτασή τους από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑΣτο NOMO 4445/2016 – ΦΕΚ Τεύχος Α 236 Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α 85) και άλλες διατάξεις, προβλέπεται η απαλλαγή των άπορων ανασφάλιστων, δικαιούχων μηδενικής συμμετοχής στην φαρμακευτική δαπάνη, από την υποχρέωση καταβολής του υφιστάμενου παραβόλου ύψους 46,14 ευρώ υπέρ του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (άρθρο 6, παρ.5β ν. 3863/2010 όπως ισχύει), για την εξέταση τους από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)

NOMOΣ 4445/2016 – ΦΕΚ Τεύχος Α 236/19.12.2016
Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α 85) και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 68
Η περίπτωση δ’ της παρ. 5β του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (Α 115), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της από το άρθρο 3 του ν. 4331/2015 (Α 69) αντικαθίσταται, ως εξής:
«δ) Οι άποροι ανασφάλιστοι οι οποίοι είναι δικαιούχοι μηδενικής συμμετοχής στην φαρμακευτική δαπάνη, όπως ορίζονται στην ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4.4.2016 «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας» (Β 908) και συμπεριλαμβάνονται στη σχετική βάση δεδομένων της ΗΔΙΚΑ ΑΕ του ν. 3607/2007 (Α 245), απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής του παραβόλου ύψους 46,14 ευρώ για την εξέτασή τους από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ, σύμφωνα με την ανωτέρω περίπτωση ββ»