Νόμος 4825/2021 με ρυθμίσεις για τους πολίτες τρίτων χωρών

Νόμος 4825/2021 με ρυθμίσεις για τους πολίτες τρίτων χωρών

αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

 

Νόμος 4825/2021ΦΕΚ Τεύχος A 157/04.09.2021
Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες επείγουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΛΑΣΕΩΝ
Άρθρο 1 Διαδικασίες απελάσεων και επιστροφών
Άρθρο 2 Ζητήματα αποφάσεων επιστροφής – Αντικατάσταση της παρ. 1 και τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3907/2011
Άρθρο 3 Οικειοθελής αναχώρηση – Αντικατάσταση του άρθρου 22 του ν. 3907/2011
Άρθρο 4 Περί αναβολής της απομάκρυνσης – Τροποποίηση της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3907/2011
Άρθρο 5 Ένδικα βοηθήματα – Τροποποίηση των παρ. 1 και 5 του άρθρου 28 του ν. 3907/2011
Άρθρο 6 Ίδρυση ειδικών εγκαταστάσεων κράτησης – Ζητήματα αδειοδότησης – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3907/2011
Άρθρο 7 Παράταση προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης – Αντικατάσταση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 3907/2011

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ – ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4251/2014
Άρθρο 8 Επιδόσεις αδειών διαμονής και απορριπτικών αποφάσεων – Αντικατάσταση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 10 του ν. 4251/2014
Άρθρο 9 Καθορισμός ανώτατου αριθμού θέσεων για εξαρτημένη εργασία που χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4251/2014
Άρθρο 10 Άδεια διαμονής για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση – Τροποποίηση της περ. 5 και προσθήκη περ. 10 και 11 στο άρθρο 16 του ν. 4251/2014
Άρθρο 11 Ψηφιακοί νομάδες – Προσθήκη περ. ιε΄ στην παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4251/2014
Άρθρο 12 Κατ’ εξαίρεση χορήγηση άδειας διαμονής – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014
Άρθρο 13 Ειδικότερα ζητήματα αδειών διαμονής – Τροποποίηση της περ. 5 της παρ. Α του άρθρου 20 του ν. 4251/2014
Άρθρο 14 Αιτήσεις θεραπείας κατά αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογήν του ν. 4251/2014 – Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4251/2014
Άρθρο 15 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη διορθωτική εκδοχή του ελληνικού κειμένου της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 – Τροποποίηση των άρθρων 35, 64 και 67 του ν. 4251/2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4636/2019
Άρθρο 16 Ανάκληση και άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος του πρόσφυγα – Τροποποίηση των άρθρων 14, 63 και 91 του ν. 4636/2019
Άρθρο 17 Ρυθμίσεις για τη χορήγηση άδειας διαμονής σε δικαιούχο διεθνούς προστασίας και σε μέλη οικογένειάς του – Αντικατάσταση της παρ. 1, τροποποίηση της παρ. 4, προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 24 του ν. 4636/2019
Άρθρο 18 Ρύθμιση ζητημάτων ταξιδιωτικών εγγράφων – Αντικατάσταση της παρ. 1, τροποποίηση των παρ. 2 και 4, κατάργηση της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4636/2019
Άρθρο 19 Ρυθμίσεις για τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) – Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4636/2019
Άρθρο 20 Ρυθμίσεις σχετικά με την παραμονή των αιτούντων διεθνή προστασία – Τροποποίηση των άρθρων 68 και 104 του ν. 4636/2019
Άρθρο 21 Διάρκεια ισχύος δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία – Στοιχεία ταυτότητας αιτούντων – Τροποποίηση των άρθρων 70 και 79 του ν. 4636/2019
Άρθρο 22 Στοιχεία απορριπτικής απόφασης επί αιτήσεως διεθνούς προστασίας – Τροποποίηση των παρ. 8 και 9, αντικατάσταση της παρ. 10 του άρθρου 82 του ν. 4636/2019
Άρθρο 23 Παράβολο υποβολής μεταγενέστερης αίτησης – Προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 89 του ν. 4636/2019
Άρθρο 24 Ρυθμίσεις σχετικά με αποφάσεις ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 4636/2019
Άρθρο 25 Απόφαση επιστροφής επί απόρριψης της προσφυγής – Αντικατάσταση της παρ. 10 του άρθρου 95 του ν. 4636/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4375/2016
Άρθρο 26 Στελέχωση της Υπηρεσίας Ασύλου – Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4375/2016
Άρθρο 27 Σύσταση θέσης Διοικητικού Διευθυντή Αρχής Προσφυγών – Αντικατάσταση της παρ.1 του άρθρου 5 του ν. 4375/2016
Άρθρο 28 Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης – Αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016
Άρθρο 29 Διαδικασία ίδρυσης και κατάργησης και θέματα λειτουργίας των δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 – Αντικατάσταση του άρθρου 10 του ν. 4375/2016
Άρθρο 30 Ρυθμίσεις στελέχωσης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της – Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4375/2016
Άρθρο 31 Γενικοί και Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης – Αντικατάσταση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του ν. 4375/2016
Άρθρο 32 Ρυθμίσεις για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων (Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.) – Αντικατάσταση της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 76 του ν. 4375/2016
Άρθρο 33 Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων του πολυετούς Εθνικού Προγράμματος – Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4375/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Άρθρο 34 Κράτηση και διαδικασία απέλασης – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 3386/2005
Άρθρο 35 Ρυθμίσεις Ταμείου Αλληλεγγύης του άρθρου 196 του ν. 4662/2020 – Αντικατάσταση της παρ. 2, τροποποίηση των παρ. 3, 4 του άρθρου 196 του ν. 4662/2020 Άρθρο 36 Κάλυψη θέσεων προϊσταμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου – Τροποποίησ η των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 113 του ν. 4674/2020
Άρθρο 37 Χορήγηση Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) σε αιτούντες διεθνή προστασία
Άρθρο 38 Ομάδες Εργασίας
Άρθρο 39 Πόροι του ειδικού επιδόματος Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4686/2020
Άρθρο 40 Προϋποθέσεις δραστηριοποίησης σε χώρο αρμοδιότητας Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
Άρθρο 41 Στελέχωση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου από μη πολιτικό προσωπικό
Άρθρο 42 Διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
Άρθρο 43 Ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας μηχανικών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
Άρθρο 44 Διαχείριση των Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Άρθρο 45 Χρηματοδότηση προγραμμάτων του πολυετούς Εθνικού Προγράμματος -Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4375/2016
Άρθρο 46 Διαμνημόνευση Μεταναστευτικής Αρωγής (ΔΜΑ)
Άρθρο 47 Αναμόρφωση της διαδικασίας μετάκλησης εποχικών εργατών – Τροποποίηση της περ. κδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, αντικατάσταση των παρ. 3, 4 και 6 και προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 13, αντικατάσταση του στοιχείου i της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 18, και προσθήκη εδαφίου στην παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4251/2014
Άρθρο 48 Μεταβατικό καθεστώς συμβάσεων έργων, υπηρεσιών ή προμηθειών – Κατάργηση του άρθρου 96 του ν. 4368/2016

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 49 Μετακινήσεις προσωπικού
Άρθρο 50 Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου
Άρθρο 51 Ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους
Άρθρο 52 Παρατάσεις έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 53 Διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας στο Δημόσιο
Άρθρο 54 Αύξηση καταβαλλόμενης επιχορήγησης για τη λήψη υποστηρικτικών μέτρων των εμβολιασθέντων ατόμων – Αντικατάσταση της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021
Άρθρο 55 Παράταση χρονικού διαστήματος εκμίσθωσης με οδηγό Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων μέσω προκράτησης
Άρθρο 56 Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων νομικών προσώπων για το έτος 2021
Άρθρο 57 Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του ν. 4782/2021 – Τροποποίηση του άρθρου 142 του ν. 4782/2021
Άρθρο 58 Άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 – Παράταση ισχύος των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020
Άρθρο 59 Ορισμοί – Πεδίο Εφαρμογής – Τροποποίηση της περ. Α΄ – Προσθήκη τίτλου και υποπαρ. 1.1.1. στην παρ. 1.1. της περ. Β΄ του άρθρου 1 του ν. 4791/2021
Άρθρο 60 Παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ – Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4791/2021 περί παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ
Άρθρο 61 Κατ’ εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς – Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4791/2021 Άρθρο 62 Διαχείριση αποτελεσμάτων – Εφέσεις – Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4791/2021
Άρθρο 63 Τελικές – Μεταβατικές διατάξεις – Αντικατάσταση του άρθρου 22 του ν. 4791/2021
Άρθρο 64 Ρόλοι και υποχρεώσεις του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. – Προσθήκη άρθρου 19Α στον ν. 4791/2021
Άρθρο 65 Ερμηνεία του Κώδικα – Προσθήκη άρθρου 22Α στον ν. 4791/2021
Άρθρο 66 Διόρθωση παροραμάτων και παραδρομών στον ν. 4791/2021
Άρθρο 67 Μεταβατική δυνατότητα συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις σωματείων τα οποία στερούνται ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο – Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020
Άρθρο 68 Έναρξη ισχύος της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4735/2020 – Τροποποίηση του άρθρου 75 του ν. 4735/2020
Άρθρο 69 Έναρξη ισχύος της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 – Τροποποίηση του άρθρου 140 του ν. 2725/1999
Άρθρο 70 Παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεων του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας» στην «Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού» – Τροποποίηση του άρθρου 101 του ν. 4764/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 71 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 72 Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 73 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4825/2021ΦΕΚ Τεύχος A 157/04.09.2021
Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες επείγουσες διατάξεις